Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-11-2018 do 18-01-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 30.10.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.03.03.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 09-05-2019

9 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 701/2019 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00‑30‑001/18 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listy projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Skład Komisji Oceny Projektów 3.3.1 OSI 001/18 (359.8 KB)

Uchwała Nr 701/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 09.05.2019 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (409.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 701/2019 GOSI (355 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 701/2019 KOSI (281.2 KB)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 701/2019 LOSI (355.1 KB)

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 701/2019 POSI (360.5 KB)

dokumenty do umowy 3.3.1 001/18 (4.1 MB)

Opublikowano: 13.05.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy zestawienia projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie 3.3.1 001/18 (303.6 KB)

Opublikowano: 29.04.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i zostały skierowane do dalszej oceny.

Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Zamknięcie oceny formalnej - wykaz wniosków ocenionych(69.6 KB)

Opublikowano: 29.03.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 30.11.2018 r. od godziny 7.30 do 18.01.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 30.10.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wskazane w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, pkt 2.3.3 Działanie 3.3 ppkt 7 Typ beneficjenta oraz zgodnie z Mandatami Terytorialnymi dla Gnieźnieńskiego, Konińskiego, Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 3. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
 4. Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego,
 5. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 6. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,

Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych poniżej w pkt. 1-5 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 6. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:

 1. Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.
 2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego w tym np. :
 • sieci tramwajowych, sieci autobusowych (układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach, zajezdniach, uzupełnienia istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów, wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej)
 • zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych
 • parkingów typu P&R, B&R
 • zintegrowanych centrów przesiadkowych
 • zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych itp.,
 • pasów ruchu dla rowerów
 1. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu oraz ich elementów (np. Inteligentne Systemy Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet).
 2. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne ściśle powiązanymi z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi) oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.)
 3. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego
 4. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego składającego się z minimum 2 elementów wskazanych w pkt. 1-5).

UWAGA!!!

Zgodnie z zapisami UP inwestycjom w infrastrukturę czy tabor transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż dla projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynika z Mandatów Terytorialnych dla poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji:

- dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 5 756 165,35 zł

- dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 4 394 850,34 zł

- dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 10 340 081,23 zł

- dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 7 771 337,92 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 28 262 434,84 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (460.9 KB)

2 Regulamin konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-00118 (967.3 KB)

3 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (207 KB)

4 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.3, Podziałania 3.3.1 (442.1 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014+ (3 MB)

5.1 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (847.7 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (547.5 KB)

7 Instrukcja do sporzadzenia Studium Wykonalności (częśc opisowa) (521.2 KB)

7.1 Instrukcja do sporzadzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (93 KB)

8 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (732 KB)

8.1 Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9 Wzór Porozumienia o dofianansowanie projektu (631.5 KB)

9.1 Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

10 Szacowanie spadku emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2 rok) (492.3 KB)

11 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

12 Zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

13 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (497.7 KB)

14 Zał. nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (68.5 KB)

15 Zał. nr 3 - wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

16 Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

17 Zał. nr 4 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

18 Zał. nr 15 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

18.1 Zał. nr 15 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

19 Zał. nr 19 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

20 Zał. nr 27 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (487 KB)

21 Zał. nr 29 - Oswiadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

22 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpor (3.4 MB)

23 SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

24 Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

25 Niebieska księga dla projektów w infrastrukturze drogowej (2.7 MB)

26 Niebieska księga dla projektów w sektorze transportu publicznego (1.9 MB)

27 Wytyczne KE opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres pawel.pawlewicz@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 73 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.