Zakończony od 27-12-2018 do 18-01-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dniem 26.11.2018 roku ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.08.03.05-IZ.00-30-001/18 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;  Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych  w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska .

Komunikaty

Zwiększenie alokacji

W dniu 27 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 927/2019 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6136/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.05‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Aktualny Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.3.5 I Szkolenie zawodowe młodzieży (1.2 MB)

Uchwała 927/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27.06.2019 (507.8 KB)

Opublikowano: 28.06.2019 r.

Wyniki naboru 30-05-2019

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.5

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.5 (238.8 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 r. 


W dniu 13 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1153/2019 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 795/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.08.03.05-IZ.00-30-001/18 dla Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Tożsamą uchwałę przyjął Związek ZIT dla rozwoju AKO.

Skład Komisji Oceny Projektów (37.7 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1153-2019 z 13.08.2019 (526.9 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1153-2019 z 13.08.2019 - załącznik (198.2 KB)

Uchwala Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej nr TO-8-2019 z 05.08.2019 ws. wyboru do dofinansowania (194.1 KB)

Uchwała Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej nr TO-8-2019 z 05.08.2019 - załącznik (238.3 KB)

Opublikowano: 19.08.2019 r.


W dniu 30 maja 2019r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 795/2019 w sprawie wyboru wniosku do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.08.03.05-IZ.00-30-001/18. Tożsamą uchwałę przyjął Związek ZIT dla rozwoju AKO.

Skład Komisji Oceny Projektów (37.7 KB)

Uchwała nr 795/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30.05.2019 r. ws. wyboru do dofinansowania (50.7 KB)

Załącznik do uchwały nr 795/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (21.7 KB)

Uchwała nr TO/5/2019 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 30.05.2019 r. ws. wyboru do dofinansowania (193.6 KB)

Załącznik do uchwały nr TO/5/2019 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (235.5 KB)

Opublikowano: 05.06.2019 r.

Wyniki ocen

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 27.06.2019 r. Uchwały nr 927/2019 dotyczącej zwiększenia alokacji w konkursie RPWP.08.03.05-IZ.00-30-001/18 Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został skierowany do etapu negocjacji w wyniku ww. zwiększenia puli środków.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (445.7 KB)

Opublikowano: 01.07.2019 r.


Wyniki oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę dotyczącą projektu, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.05-IZ.00-30-001/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (437.1 KB)

Opublikowano: 06.04.2019 r.


Zakończenie oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w dniu 11 lutego 2019 roku podjęła uchwałę Nr TO/2/2019 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.08.03.05-IZ.00-30-001/18.

Uchwała TO/2/2019 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 11.02.2019 ws. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków (195 KB)

Załącznik do Uchwały TO/2/2019 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 11.02.2019 (339.3 KB)

Opublikowano: 13.02.2019 r.

Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27 grudnia 2018 r. od godziny 7.30 do dnia 18 stycznia 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. od 26 listopada  2018 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok 31,62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30  lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I Kształcenie zawodowe młodzieży

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki u pracodawców/ przedsiębiorców (w tym pracodawców rzemieślników),

- kształcenie zawodowego oraz dostosowanie zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

- wspieranie indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie organizacji działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów (m.in. dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, kursy przygotowawcze na studia, wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy), doradztwo edukacyjno-zawodowego itp.,

- doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

- wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach wynikających z lokalnych potrzeb rynku pracy.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 2 800 000  PLN i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.3.5 I Szkolenie zawodowe młodzieży (1.2 MB)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie młodzieży (640.8 KB) (nieaktualny)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie zawodowe młodzieży (470.6 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie zawodowe młodzieży (260 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (926.1 KB)

8.4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (553 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (1.1 MB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ (900.5 KB)

8.8 a Lista sprawdzająca spełnienie warunków formalnych (330.5 KB)

8.8 b Karta oceny strategicznej ZIT projektu dla Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie zawodowe młodzieży (361.9 KB)

8.9 a Deklaracja poufności - ocena strategiczna ZIT (549.6 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności pracownika IOK - ocena merytoryczna (387.3 KB)

8.9 c Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora - ocena merytoryczna (321.4 KB)

8.10 a Oświadczenie pracownika o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (479.7 KB)

8.10 b Oświadczenie eksperta o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (78.3 KB)

8.10 c Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena merytoryczna (463.9 KB)

8.10 d Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - ocena merytoryczna (295.2 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+dla Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie zawodowe młodzieży (509.7 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (122.4 KB)

8.13 Wymagania_dotyczące_standardu_oraz_cen_rynkowych_najczęściej_finansowanych_w_ramach_danej_grupy_projektów__towarów_lub_usług (489.4 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie zawodowe młodzieży (371.9 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (265.3 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (395.1 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (488.5 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (367.8 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (542.6 KB)

8.20 Wykaz branż zindetyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (569.4 KB)

8.21 Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (442.6 KB)

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu. Są one dostępne na niniejszej stronie internetowej, stronie internetowej www.sako-info.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można kierować:

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.