Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Planowany od 27-12-2018 do 18-01-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dniem 26.11.2018 roku ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.08.03.05-IZ.00-30-001/18 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;  Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych  w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska .

Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27 grudnia 2018 r. od godziny 7.30 do dnia 18 stycznia 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. od 26 listopada  2018 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok 31,62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30  lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I Kształcenie zawodowe młodzieży

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki u pracodawców/ przedsiębiorców (w tym pracodawców rzemieślników),

- kształcenie zawodowego oraz dostosowanie zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół
i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

- wspieranie indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie organizacji działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów (m.in. dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, kursy przygotowawcze
na studia, wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy), doradztwo edukacyjno-zawodowego itp.,

- doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

- wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach wynikających z lokalnych potrzeb rynku pracy.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 2 800 000  PLN i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie młodzieży (640.8 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie zawodowe młodzieży (470.6 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie zawodowe młodzieży (260 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (926.1 KB)

8.4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (553 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (1.1 MB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ (900.5 KB)

8.8 a Lista sprawdzająca spełnienie warunków formalnych (330.5 KB)

8.8 b Karta oceny strategicznej ZIT projektu dla Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie zawodowe młodzieży (361.9 KB)

8.9 a Deklaracja poufności - ocena strategiczna ZIT (549.6 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności pracownika IOK - ocena merytoryczna (387.3 KB)

8.9 c Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora - ocena merytoryczna (321.4 KB)

8.10 a Oświadczenie pracownika o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (479.7 KB)

8.10 b Oświadczenie eksperta o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (78.3 KB)

8.10 c Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena merytoryczna (463.9 KB)

8.10 d Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - ocena merytoryczna (295.2 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+dla Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie zawodowe młodzieży (509.7 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (122.4 KB)

8.13 Wymagania_dotyczące_standardu_oraz_cen_rynkowych_najczęściej_finansowanych_w_ramach_danej_grupy_projektów__towarów_lub_usług (489.4 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie zawodowe młodzieży (371.9 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (265.3 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (395.1 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (488.5 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (367.8 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (542.6 KB)

8.20 Wykaz branż zindetyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (569.4 KB)

8.21 Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (442.6 KB)

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu. Są one dostępne na niniejszej stronie internetowej, stronie internetowej www.sako-info.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można kierować:

  • pocztą elektroniczną na adresy e-mail: mordon@sako-info.pl, ewozniak@sako-info.pl; info.wrpo@wielkopolskie.pl; magdalena.heiser@umww.pl;  magdalena.jaskowiak@umww.pl;
  • telefonicznie: 62 598 52 37 (SAKO),  61 626 63 41, 61 626 63 23 (UMWW DPR);
  • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.