Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 27-12-2018 do 31-01-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 26.11.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.02.00‑IZ.00‑30‑001/18 w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18 do 30 sierpnia 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 02.07.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.12.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 31.01.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować szkolenia podnoszące kompetencje językowe lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem (EFS+BP): 42 278 910,00 PLN

  1. w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną dofinansowanie wynosi: 36 984 793,00 PLN
  • w tym wsparcie finansowe EFS: 34 930 082,00 PLN
  • w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 054 711,00 PLN
  1. w ramach kwoty przeznaczonej dla projektów realizowanych w ramach LGD dofinansowanie wynosi: 5 294 117,00 PLN
  • w tym wsparcie finansowe EFS: 5 000 000,00 PLN
  • w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 294 117,00 PLN      

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Wkład własny - 10%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin 8.2_001_2018 (676.2 KB)

8.1 Wykaz wskażników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Działania 8.2 (299.9 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 8.2 (197.2 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (845.9 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (553 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (859.1 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (767.6 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (190.2 KB)

8.9 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (253.7 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (228.2 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (323.5 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (223.5 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (312.3 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (121.2 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (202.6 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 8.2 (215.7 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (194.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (266.8 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (234.7 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (245 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (469.4 KB)

8.20 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego w ramach Działania 8.2 (196.1 KB)

8.21 Stawki jednostkowe na szkolenia językowe obowiązujące w ramach projektów w Działaniu 8.2 (149.9 KB)

8.22 Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w Działaniu 8.2 (224.7 KB)

8.23 Wykaz miast średnich i średnich tracących funkcje gospodarcze w województwie wielkopolskim (105.1 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").