Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-12-2018 do 28-02-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 27.11.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 w ramach Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 16-05-2019

23 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 771/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Uchwała Nr 771/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.05.2019 ws. zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania (469.6 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 771/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.05.2019 (377.3 KB)

Opublikowano: 27.05.2019 r.


16 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 731/2019 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Skład Komisji Oceny Projektów 4.3.1 001/18 (360.3 KB)

Uchwała 731/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16.05.2019 ws. wyboru do dofinansowania (466.1 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 731/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16.05.2019 (378.4 KB)

do umowy (4.7 MB)

Opublikowano: 21.05.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 4.3.1 001/18 (310.9 KB)

Opublikowano: 15.05.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 13 wniosków o dofinansowanie. 12 wniosków zostało ocenionych pozytywnie oraz 1 wniosek został oceniony negatywnie.

Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Zamknięcie oceny formalnej - lista projektów ocenionych pozytywnie 4.3.1 (401.1 KB)

Opublikowano: 15.04.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28.12.2018 r. od godziny 7.30 do 28 lutego 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 27.11.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są:

  1. JST i ich związki;
  2. Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin;
  3. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W celu wypełnienia wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG wsparcie dotyczyć będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM[1] ujętych w obowiązującej KPOŚK oraz wynikających z Master Planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:

  1. budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych);
  2. budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej),
  3. budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie ww. zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji. Projekty dotyczące budowy sieci wodociągowej otrzymają wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z Ustawą Prawo wodne (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej).
 

[1] RLM (równoważna liczba mieszkańców) - należy przez to rozumieć ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), w ilości 60g tlenu na dobę (art. 86 ust. 3 ustawy Prawo wodne). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, zwana dalej „RLM aglomeracji”, uwzględnia ścieki pochodzące:

  1. od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu mieszkańcowi aglomeracji;
  2. z przemysłu w aglomeracji, przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
  3. od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu.

Finanse

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 500 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych. Dla projektów generujących dochód, poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla sektora gospodarki wodnej w wysokości 25%, wskazaną w załączniku nr 5 do rozporządzenia ogólnego[1], zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 15 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r. ze zm.)

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (380.7 KB)

2 REGULAMIN KONKURSU - 4.3.1 (936 KB)

3 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (214.3 KB)

4 Kryteria oceny projektów w ramach WRPO 2014+ (417.2 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014+ (3 MB)

5.1 Regulamin LSI2014+ (1.1 MB)

6 Wzór wniosku (547.2 KB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) - załącznik nr 20 do wniosku (1.1 MB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) - załącznik nr 20 do wniosku (66.4 KB)

8 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (913.5 KB)

8.1 Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2017 VAKPOŚK (788.8 KB)

9.1 Załącznik do AKPOŚK - Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚ 2017 (2.9 MB)

10 Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG (651 KB)

10.1 Załącznik do Master Planu na podstawie aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków (AKPOŚK) 2017 (871.2 KB)

11 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie (1.2 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

12 Zał. nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOS (545 KB)

12.1 Załącznik nr 1 – Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomerację przepisów dyrektywy ściekowej (42.5 KB)

12.2 Instrukcja do załącznika nr 1- Tabela (477 KB)

13 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

14 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (68.5 KB)

15 Załącznik nr 3 do wniosku - Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

16 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

17 Załącznik nr 4 do wniosku - Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

18 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

18.1 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

19 Załącznik nr 19 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

20 Załącznik nr 24 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (485.5 KB)

21 Załącznik nr 26 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

22 Załącznik nr 28 do wniosku - Efekt rzeczowo-ekologiczny (41.3 KB)

23 Załącznik nr 29 do wniosku - Oświadczenie Wnioskodawcy dot. produkcji i wykorzastania energii cieplnej i lub elektrycznej (481.5 KB)

24 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian (3.3 MB)

25 SPA-2020 - Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

26 POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI - Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

Załącznik dodatkowy:

27 Metodyka dostępności cenowej (425.9 KB)

 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres iwona.wilczewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 18 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 62 66 192, 61 62 66 193, 61 62 66 190 oraz 61 62 67 246 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.