Zakończony od 31-12-2018 do 31-01-2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 z dniem 30.11.2018 r. ogłasza nabór wniosków RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracjaprojekty konkursowe

Zgodnie z pkt. 2.1.7 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin posiedzenia KOP może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do dnia 15.10.2019 r.

Opublikowano: 25.09.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracjaprojekty konkursowe

Zgodnie z pkt. 2.1.7 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin posiedzenia KOP może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do dnia 30.09.2019 r.

Opublikowano: 17.06.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ informuje, iż zmienione zostały zapisy regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 w pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, w którym ppkt 2.2.1 przyjął brzmienie:

Ogółem: 67 500 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 57 375 000,00 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr I) dla projektów realizowanych przez OPS, MOPR, PCPR:

Ogółem: 4 268 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 3 627 800,00 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr II) dla projektów realizowanych przez pozostałe podmioty, tj. inne niż OPS, MOPR, PCPR:

Ogółem: 63 232 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 53 747 200,00 PLN,

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr III) dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI:

Ogółem: 0,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 0,00 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr IV) dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI:

Ogółem: 0,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 0,00 PLN

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 pozostają bez zmian.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie, więc terminy naboru i oceny wniosków o dofinansowanie nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu (aktualny) (1.3 MB)

Opublikowano: 13.06.2019 r.

Wyniki naboru 03-10-2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014 w województwie wielkopolskim (262.5 KB)

Opublikowano: 06.12.2019 r. Aktualizacja:02.12.2021 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 dla Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała nr 1309/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.10.2019 r. (520.9 KB)

Uzasadnienie do uchwały nr 1309/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.10.2019 r (286.3 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (I pula) (630 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (II pula) (798.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów powołane dla konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002_18 (414.2 KB)

Opublikowano: 10.10.2019 r.

Wyniki ocen

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 (421.8 KB)

Opublikowano: 13.06.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.12.2018 r. od godziny 00.00 do dnia 31.01.2019 r. do godziny 15.30.

Dodatkowo w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku należy złożyć tożsamą wersję papierową wniosku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61‑754 Poznań, Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Konkurs nie jest dzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

- podmioty ekonomii społecznej, - organizacje pozarządowe, - instytucje rynku pracy, - jednostki organizacyjne jst[1], - państwowe jednostki budżetowe.

 

[1] W tym również jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:

zawodowej - pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej[1],[2], zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, kursy i szkolenia zawodowe (wraz ze stypendiami);

edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie poziomu wykształcenia do potrzeb rynku pracy tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami[3]), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego[4], sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kompetencji kluczowych[5], organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych);

zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem) np.

- finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,

- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu[6],

- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających[7],

- sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,

- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

społecznej – nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej np.:

- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami[8] (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej),

- finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,

- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy[9],

- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,

- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,

- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),

- koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,

- pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach[10],

- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera,

- praca socjalna[11];

działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1).

Sieciowanie:

  • łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej;
  • wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego;
  • wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną;
  • działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną, np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007‑2013;
  • doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
  • tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania.

 


[1] W zakresie nie finansowanym przez PFRON.

[2] Co do zasady nie są tworzone nowe CIS, KIS, ZAZ WTZ. Ewentualną decyzję o dopuszczeniu możliwości  tworzenia tych podmiotów w ramach RPO podejmuje IZ RPO po przeprowadzeniu analizy potrzeb regionu w tym zakresie oraz zagwarantowaniu trwałości funkcjonowania nowotworzonych podmiotów. Decyzja o możliwości tworzenia podmiotów zostanie podjęta w oparciu  o Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu zleconego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i  zostanie uwzględniona w Regulaminie konkursu dla projektów konkursowych.

[3] Stypendia wypłacane  na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[4] W przypadku osoby zarejestrowanej w PUP jako osoba bezrobotna należy poinformować właściwy terytorialnie Powiatowy Urząd Pracy.

[5] Zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, które zawiera w załączniku Europejskie Ramy Odniesienia w zakresie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie, wyodrębniono osiem kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

[6] W rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

[7] W rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

[8] Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

[9]Zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[10] Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

[11] Działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym i obowiązkowo stosowana w projektach przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą wybierane do dofinansowania.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 50 000 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 42 500 000,00 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr I) dla projektów realizowanych przez OPS, MOPR, PCPR:

Ogółem: 15 000 000 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 12 750 000 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr II) dla projektów realizowanych przez pozostałe podmioty, tj. inne niż OPS, MOPR, PCPR:

Ogółem: 33 035 500 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 28 080 175 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr III) dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI:

Ogółem: 700 000 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 595 000 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr IV) dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI:

Ogółem: 1 264 500 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 1 074 825 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Minimalna wartość projektu: 

  • 50 000,00 PLN

Minimalny wkład własny wynosi:

15% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Niezbędne dokumenty

REGULAMIN KONKURSU (1.3 MB) (nieaktualny)

Regulamin konkursu (aktualny) (1.3 MB) (opublikowany 13.06.2019 r.)

Załącznik 8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe (509.5 KB)

Załącznik 8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe (455.4 KB)

Załącznik 8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (2.4 MB)

Załącznik 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (560.2 KB)

Załącznik 8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI 2014+ (3 MB)

Załącznik 8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (1 MB)

Załącznik 8.7 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (480 KB)

Załącznik 8.8 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (634.5 KB)

Załącznik 8.9 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych - dotyczących etapu negocjacji (202.8 KB)

Załącznik 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (608 KB)

Załącznik 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe (623.5 KB)

Załącznik 8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka wnioskodawcy (wzór oświadczenia zostanie udostępniony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)

Załącznik 8.13 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (466.3 KB)

Załącznik 8.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (708.4 KB)

Załącznik 8.15 Regulamin użytkownika LSI2014+ (859.1 KB)

Załącznik 8.16 Wzor oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (523.5 KB)

Załącznik 8.17 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (530.1 KB)

Załącznik 8.18 Wzór deklaracji poufności (586.4 KB)

Załącznik 8.19 Sposób pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projekcie (4 MB)

Załącznik 8.20 Wzór oświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie weryfikacji czy dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS (528.7 KB)

Załącznik 8.21 Polskie Ramy Jakosci Staży i Praktyk - Informator (1.2 MB)

Załącznik 8.22 Tabela - Weryfikacja spełnienia minimalnego poziomu kryterium efektywności społecznej (340.9 KB)

Załącznik 8.23 Tabela - Weryfikacja spełnienia minimalnego poziomu kryerium efektywności zatrudnieniowej (355.1 KB)

Załącznik 8.24 Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim (regionalne OSI) (598.1 KB)

Załącznik 8.25 Wykaz obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (regionalne OSI) (444.4 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61‑754 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").