Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-01-2019 do 28-02-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.12.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 do 30 listopada 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 02.08.2019 r.

Wyniki naboru 26-09-2019

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18. (Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1282/2019 z dnia 26 września 2019 r.).

Uchwała Nr 6009/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.12.2022 r. (381 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 6009/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.12.2022 r. (624.7 KB)

Opublikowano: 23.12.2022 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18. (Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1282/2019 z dnia 26 września 2019 r.).

Uchwała Nr 5623/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2022 r. (211.8 KB)

Załącznik nr 1 a do Uchwały Nr 5623/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.09.2022 r (624.7 KB)

Opublikowano: 23.09.2022 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną listę wniosków o dofinansowanie, które zostały zatwierdzone w ramach konkursu nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 4005/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.08.2021 r. (352.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4005/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.08.2021 r. (617 KB)

Opublikowano: 26.08.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.5.0

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 6.5.0 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Działania 6.5.0 (241.6 KB)

Opublikowano: 12.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę wniosków o dofinansowanie, które zostały zatwierdzone w ramach konkursu nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 3772/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. (352.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3772/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.06.2021 r. (623.6 KB)

Opublikowano: 24.06.2021 r. 


Informacja dotycząca procedury odwoławczej.

7 listopada 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1473/2019 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestów, złożonych w ramach konkursu Nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18.

Uchwała nr 1473/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestów w ramach konkursu Nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 (725.1 KB)

Opublikowano: 07.11.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista członków KOP - 6.5 002/18 (117 KB)

Uchwała 1282/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.09.2019 (552.3 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 1282/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.09.2019 (619.6 KB)

Opublikowano: 27.09.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (463.2 KB)

Opublikowano: 27.08.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.01.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 28.02.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na rzecz:

  1. MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim;
  2. rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 90 100 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 90 100 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z podregionu, w taki sposób, że:

  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie kaliskim wynosi 13 982 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie konińskim wynosi 13 152 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie leszczyńskim wynosi 12 702 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie pilskim wynosi 7 728 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie poznańskim wynosi 18 521 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w mieście Poznań wynosi 24 015 000,00 PLN.

Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt dla każdego z podregionów.

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Wkład własny - 15%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulaminu konkursu 6.5 (843.5 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Działania 6.5 (313 KB)

8.2 Typy projektów mozliwe do realizacji w ramach Działania 6.5 (196.2 KB)

8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (822.5 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. (550.5 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta LSI 2014+(3 MB)

8.6 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (859.1 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (767.8 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (190.3 KB)

8.9 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (253.7 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (255.9 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (324 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (222.8 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (329.7 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (121.2 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.5 (152.4 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (194.1 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (268.5 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (234.8 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (244.7 KB)

8.18 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (468.8 KB)

8.19 Wzór zestawienia refundacji (152.6 KB)

8.20 Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski (smart specialisation) (340.3 KB)

8.21 Wykaz miast średnich i średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim (105 KB)

8.22 Wzór tabeli potwierdzającej wymagane doświadczenie zgodnie z kryterium premiującym (112.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").