Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 25-02-2019 do 05-04-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 22.01.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.01.04-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 11-07-2019

18 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1043/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.01.04-IZ.00-30-001/19 dla Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.4 „Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Uchwała Nr 1043/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych (469.1 KB)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1043/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2019 r.-Lista projektów ocenionych (362.8 KB)

Opublikowano: 19.07.2019 r.


11 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1012/2019 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.01.04-IZ.00-30-001/19 dla Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.4 „Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 1012/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych (465.5 KB)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1012/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2019 r. (360.7 KB)

Lista członków KOP (386.3 KB)

Do umowy (6.5 MB)

Opublikowano: 12.07.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (302.1 KB)

Opublikowano: 08.07.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny.

Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów po ocenie fromalnej dla Poddziałania 4.1.4 (68.8 KB)

Opublikowano: 03.06.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 25.02.2019 r. od godziny 7.30 do 05.04.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 22.01.2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są:

  1. JST i ich związki;
  2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną;
  3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną;
  4. państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych;
  5. OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną;
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  7. szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, rozwój systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń – projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 2 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze 4.1.4 (001.19) (889.5 KB)

2 REGULAMIN KONKURSU dla Poddziałania 4.1.4 (825.4 KB)

3 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (492.1 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (403.5 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014+ do obsługi WRPO 2014+ (3.4 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (2.6 MB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (900.5 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (54.4 KB)

8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (421.4 KB)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu - zasady kwalifikowalności kosztów (1.1 MB)

9 Wzór uchwały ze zobowiązaniem (325.7 KB)

9.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem - zasady kwalifikowalności kosztów (1.1 MB)

10 Wzór porozumienia (354.9 KB)

10.1 Załącznik do porozumienia - zasady kwalifikowlaności kosztów (1.1 MB)

11 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

12 Zał. nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie_w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOS (545 KB)

12.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (68.5 KB)

14 Załącznik nr 3 do wniosku - Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

14.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

15 Załącznik nr 4 do wniosku - Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

16 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

16.1 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

17 Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

18 Załącznik nr 24 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (487.5 KB)

19 Załącznik nr 26 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

20 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian (3.3 MB)

21 SPA-2020 - Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

22 POLITYKA_KLIMATYCZNA_POLSKI-Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

Załączniki dodatkowe:

23 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

23.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres emilia.wisniewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 43 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 62 66 192, 61 62 66 193, 61 62 66 190 oraz 61 62 67 246 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.