Zakończony od 28-02-2019 do 05-04-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 stycznia 2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001/19 w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 1 stycznia 2021 r. - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz w związku z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zaktualizowano załącznik do Umowy o dofinansowanie - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.

Zmiany obejmują wyłącznie aktualizację podstaw prawnych wskazanych w załączniku do Umowy o dofinansowanie, wynikającą z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaktualizowany załącznik - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Zał do Umowy o dof_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (566.5 KB)

Opublikowano: 25.01.2021 r. 


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

Opublikowano: 04.12.2019 r.


Informacja na stronę w sprawie zmiany Regulaminu

Mając na uwadze jednoczesną możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach naboru Nr RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001/19 podmiotów z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o podwyższeniu maksymalnej wartości dofinansowania projektów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 10 000 000,00 zł. Powyższa zmiana ma na celu zwiększenie szans rozwoju w dziedzinie innowacyjności podmiotów posiadających mniejsze zasoby finansowe, niż duże przedsiębiorstwa. Zwiększenie maksymalnej kwoty dofinansowania dla projektów realizowanych przez podmioty z sektora MŚP, o co postulowali potencjalni wnioskodawcy, pozwoli zmniejszyć dysproporcje w obszarze badań i innowacji na rynku wielkopolskich przedsiębiorstw.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 21.02.2019 r.

Ogłoszenie o naborze - Aktualizacja (483.6 KB)

REGULAMIN KONKURSU 01.02.00-IZ.00-30-001/19 - AKTUALIZACJA (865.4 KB)

Opublikowano: 21.02.2019 r.

Wyniki naboru 19-09-2019

19 września 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1269/2019 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001/19 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1269/2019 (300.2 KB)

Lista projektów pozytywnie ocenionych w konkursie (254.2 KB)

Lista członków KOP (362.5 KB)

Dokumenty niezbędne do podpisania umow (5.3 MB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy - OOŚ (2.4 MB)

Opublikowano: 20.09.2019 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listy projektów ocenionych pozytywnie (oddzielne listy dla projektów z sektora MSP oraz dla projektów z sektora dużych przedsiębiorstw).

Lista po ocenie merytorycznej 1.2 MSP (407.9 KB)

Lista po ocenie merytorycznej 1.2 duże (358.8 KB)

Opublikowano: 17.09.2019 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 124 złożonych wniosków o dofinansowanie 86 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 29 projektów zostało ocenionych negatywnie, a 9 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych pozytywnie formlanie w konkursie RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001_19 (512 KB)

Opublikowano: 24.06.2019 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 lutego 2019 r. od godziny 7.30 do 5 kwietnia 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 stycznia 2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

 1. Przedsiębiorcy;
 2. Konsorcja przemysłowo – naukowe;
 3. Sieci/grupy przedsiębiorstw;
 4. Spółki celowe/spin-off, ustanowione przez publiczne instytucje badawcze w celu podjęcia współpracy z sektorem przedsiębiorstw (będą traktowane jako podmioty gospodarcze).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

 1. Wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców;
 2. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej;
 3. Wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R;
 4. Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektów badawczych lub projektów mieszanych objętych pomocą publiczną:

 1. Podmioty z sektora MŚP – maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych;
 2. Podmioty z sektora dużych przedsiębiorstw – maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis:

 1.  Maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 700 000,00 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 100 000,00 PLN;

Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 5 000 000,00 PLN;

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 50 000 000,00 PLN.

W ramach alokacji przeznaczonej na konkurs wydziela się odrębną pulę środków przeznaczoną na dofinansowanie:

 1. Wnioskodawców/Beneficjentów z sektora MŚP – 45 000 000,00 PLN;
 2. Wnioskodawców/Beneficjentów z sektora dużych przedsiębiorstw – 5 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze - Aktualizacja (483.6 KB) obowiązuje od 21.02.2019 r.

1. Ogłoszenie o naborze (460.3 KB)

2. REGULAMIN KONKURSU 01.02.00-IZ.00-30-001/19 - AKTUALIZACJA (865.4 KB) obowiązuje od 21.02.2019 r.

2. REGULAMIN KONKURSU 01.02.00-IZ.00-30-001/19 (865.2 KB)

3. Warunki Formalne (229.5 KB)

4. Kryteria Wyboru Projektów (427.9 KB)

5. Podręcznik LSI 2014 (3.4 MB)

5.1. Regulamin Użytkownika LSI 2014 (859.1 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie (551.1 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności - część opisowa (776 KB)

7.1. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności - część obliczeniowa (54.1 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (973.3 KB)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (566.5 KB) obowiązuje od 01.01.21 r. 

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8.1. Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9. Założenie do Planu prac B+R (355 KB)

10. Poziomy gotowości technologii (356.3 KB)

11. Oswiadczenie o zgloszeniu wynalazku (73.3 KB)

12. Oświadczenie o przychodach z dzialalnosci innowacyjnej (77.1 KB)

13. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

14. Załącznik nr 4 do Wniosku - Oświadczenie Konsorcjanta (478 KB)

15. Załącznik nr 6 do Wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.2 KB)

16. Załącznik nr 7 do Wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

16.1. Załącznik nr 7 do Wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis (290.5 KB)

16.2. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

16.3. Załącznik nr 7 do Wniosku-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

16.4. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny intes gospodarczy) (74.7 KB)

Załączniki pomocnicze:

17. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

17.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: monika.kwasnik@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 05 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 7246 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.