Zakończony od 28-03-2019 do 30-04-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 25.02.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01‑IZ.00‑30‑001/19 w ramach Działania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny 

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/19 do 20 grudnia 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 22.11.2019 r.


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/19 do 29 listopada 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 06.09.2019 r.

Wyniki naboru 13-12-2019

Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o projekcie, który po wyborze do dofinansowania został wycofany z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Informacja o niezawartej umowie w ramach Poddziałania 6.6.1. (203.1 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.6.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 (247.1 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji. 
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/19. 
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista członków KOP(46.7 KB)

Uchwała Nr 1625 2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji (534.7 KB)

Załącznik nr 1a Projekty wybrane do dofinansowania(533.7 KB)

Opublikowano: 17.12.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (459.7 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28.03.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 30.04.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • ­jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

  1. programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy (typ 4);
  2. projekty/programy dotyczące przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie (typ 5).

Finanse

Ogółem (EFS+BP): 9 500 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 8 500 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 6.6.1 (ergonomia) (855 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.6 (355.3 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6 (159.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (881.6 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (551.6 KB)

8.5 Podręcznik Użytkownika LSI2014+ (3.4 MB)

8.6 Regulamin LSI2014+ (1.1 MB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (827.4 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.3 KB)

8.9 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (313.2 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.4 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (403.2 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (281.6 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (381.3 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (122.7 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6 (218.9 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (252.1 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (328 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.2 KB)

8.17 Wykaz branż zindetyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (394.3 KB)

8.18 Lista obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (285.8 KB)

8.19 Lista miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (106.3 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (530.6 KB)

8.21 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (305.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").