Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-03-2019 do 19-04-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania z dniem 26.02.2019 roku ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II: Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Komunikaty

Informacja w sprawie przedłużenia naboru

Ze względu na liczne zapytania ze strony potencjalnych Beneficjentów kierowane do Związku ZIT MOF Poznania dotyczące możliwości wydłużenia naboru w ramach konkursu nr RPWP. 08.01.04-IZ.00-30-001/19, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków w ramach przedmiotowego konkursu do dnia 17 maja 2019 r. Powyższa decyzja umotywowana jest występującym aktualnie w systemie oświaty przejściowym brakiem dyspozycyjności kadr skutkującym występowaniem problemów w opracowaniu wniosków o dofinansowanie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

Regulamin obowiązuje od 12.04.2019 r.

Regulamin 8.1.4 (I kw. 2019) (229.5 KB)

Wyniki ocen

Wyniki oceny strategicznej ZIT
Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19 do poddziałania Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II: Wsparcie nauczania matematyki  i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

W dniu 27 czerwca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF  Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny  strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.01.04‑IZ‑00‑30‑001/19.

Uchwała nr 7/2019 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 27 czerwca 2019 - 8.1.4 (321.0 KB) (321 KB)

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.1.4 (227.0 KB) (226.1 KB)

Lista projektów odrzuconych - 8.1.4 (206.0 KB) (205.3 KB)

Opublikowano: 01.07.2019 r.

 

Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29 marca 2019 r. od godziny 7.30 do dnia 19.04.2019 r. 17.05.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. od 26 lutego 2019 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań., od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45  lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych.
  2. Specjalne programy nauczania (indywidualne i grupowe) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykazujących ponadprzeciętne predyspozycje w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych, w tym tworzenie „klas uniwersyteckich” z poszerzonym programem matematyki i informatyki, cykle zajęć przygotowujące do startu w konkursach i olimpiadach matematycznych i informatycznych.
  3. Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym organizacja konkursów matematycznych i informatycznych, ogólnodostępnych dla uczniów wydarzeń popularno-naukowych, wykładów i warsztatów otwartych.
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w szczególności w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych); ukierunkowywanie edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich predyspozycji oraz uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
  5. Wsparcie nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach szkoleń, dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji  w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z uczniami w dziedzinie matematyki i informatyki.
  6. Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 2 800 000  PLN i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin 8.1.4 (I kw. 2019) (229.5 KB)

Regulamin 8.1.4 (564 KB)

7.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS oraz WRPO 2014+ (655.2 KB)

7.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 8.1.4 (375.9 KB)

7.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (868.9 KB)

7.4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (557.7 KB)

7.5 Podręcznik Użytkownika LSI2014+ wersja 1.5 (3.4 MB)

7.6 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

7.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (933.4 KB)

7.8a Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie (754.5 KB)

7.8b Karta oceny strategicznej ZIT (480.5 KB)

7.9a Wzór deklaracji poufności - ocena strategiczna ZIT (434.1 KB)

7.9b Wzór deklaracji poufności pracownika IOK - ocena merytoryczna (316 KB)

7.9c Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora - ocena merytoryczna (327 KB)

7.10a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (538.3 KB)

7.10b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta - ocena strategiczna ZIT (557.1 KB)

7.10c Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena merytoryczna (414.7 KB)

7.10d Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta - ocena merytoryczna (292.8 KB)

7.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (562.6 KB)

7.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (130.5 KB)

7.13_Wymagania dotyczące standardu i cen rynkowych (401.8 KB)

7.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.4 (245.1 KB)

7.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (263.7 KB)

7.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (330.1 KB)

7.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (238.5 KB)

7.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (301.6 KB)

7.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (528 KB)

7.20 Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (420.5 KB)

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu. Są one dostępne na niniejszej stronie internetowej, stronie internetowej www.zit.metropoliapoznan.pl , portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można kierować:

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.