Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-04-2019 do 24-05-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.03.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.03.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

IZ WRPO 2014+ informuje, że w elektronicznej wersji formularza (tzn. w Lokalnym Systemie Informatycznym) w punkcie IX Załączniki aktywowano pole wyboru poprzez dodanie załącznika o nazwie: Tabela potwierdzająca wymagane doświadczenie zgodnie z kryterium premiującym nr 1, co umożliwi Wnioskodawcom przedstawienie wymaganych w ww. kryterium informacji dotyczących doświadczenia. Ponadto w pkt. 5.1.1 rozszerzono kategorie wydatków o pozycję „Doradztwo” celem umożliwienia kwalifikowania wynagrodzenia doradcy zawodowego/konsultanta w kosztach bezpośrednich. Powyższe spowodowało również zmianę załącznika nr 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie, którego zaktualizowana wersja została zamieszczona na stronie WRPO i Portalu Fundusze Europejskie.

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie (550.9 KB)

Opublikowano: 22.05.2019 r.


IZ WRPO 2014+ informuje, że w elektronicznej wersji formularza (tzn. w Lokalnym Systemie Informatycznym) aktywowano pkt. 3.6 Szczegółowe dane dotyczące projektu, co umożliwi Wnioskodawcom przedstawienie wymaganych w kryterium nr 8 informacji dotyczących sposobu organizacji punktów kontaktowych. Powyższe spowodowało również zmianę załącznika nr 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie, którego zaktualizowana wersja została zamieszczona na stronie WRPO i Portalu Fundusze Europejskie.

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie (551.1 KB) (nieaktualny)

Opublikowano: 30.04.2019 r.

Wyniki naboru 11-10-2019

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.02-IZ.00-30-001/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.02-IZ.00-30-001/19 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3912/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2021 r. (213.1 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3912/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2021 r. (562.9 KB)

Opublikowano: 29.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.2.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach w ramach Poddziałania 8.3.2 (415.7 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.02-IZ.00-30-001/19.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 1336/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.10.2019 r. (498.1 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 1336/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.10.2019 r. (490.1 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (117.7 KB)

Opublikowano: 14.10.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.02-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.02-IZ.00-30-001/19.

Skierowane do negocjacji 8.3.2 001/19 (73.7 KB)

Opublikowano: 13.09.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.04.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 24.05.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego:

a) Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.);

b) Wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny.

Finanse

Ogółem (EFS+BP): 30 705 882,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 29 000 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 705 882,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z podregionu, w taki sposób, że:

  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie kaliskim wynosi 5 900 824,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie konińskim wynosi 5 780 118,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie leszczyńskim wynosi 4 809 176,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie pilskim wynosi 3 584 118,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie poznańskim wynosi 5 569 411,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w mieście Poznań wynosi 5 062 235,00 PLN,

Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt dla każdego z podregionów.

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 8.3.2 (992.1 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.2 (320 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji ‪w ramach poddziałania 8.3.2 (158.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie (844.8 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie (550.9 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie (551.5 KB) (nieaktualny)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (827.3 KB)

8.6 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (194 KB)

8.7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (312.9 KB)

8.7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.1 KB)

8.8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (402.3 KB)

8.8 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (280.7 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (371.4 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.3 KB)

8.11 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.2 (212.2 KB)

8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (252.4 KB)

8.13 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (328.2 KB)

8.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (236.5 KB)

8.15 Wzór tabeli potwierdzającej wymagane doświadczenie zgodnie z kryterium premiującym (113.6 KB)

8.15 Wzór tabeli potwierdzającej wymagane doświadczenie zgodnie z kryterium premiującym - wersja edytowalna (41.9 KB)

8.16 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (529.4 KB)

8.17 Wzór zestawienia refundacji (152.1 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (299.9 KB)

8.19 Wykaz miast średnich i średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim (106.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").