Zakończony od 31-05-2019 do 28-06-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 30.04.2019 r. ogłasza nabór nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-002/19 w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny 

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.04.01-IZ.00-30-002/19 do 13 grudnia 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 22.11.2019 r.

Wyniki naboru 06-12-2019

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.4.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1 (278.4 KB)

Opublikowano: 09.12.2021 r. 


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofany z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania
w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista niezawartych umów w ramach Poddziałania 6.4.1 (330.2 KB)

Opublikowano: 12.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.4.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1 (277 KB)

Opublikowano: 12.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-002/19.

Lista projektów została zatwierdzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru RPWP.06.04.01-IZ.00-30-002/19 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego naboru.

Uchwała Nr 1595 2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. (524.8 KB)

Załącznik nr 1a Projekty wybrane do dofinansowania - 6.4.1 002_19 (561.2 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (117.3 KB)

 

 

Opublikowano: 10.12.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-002/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-002/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (491.8 KB)

Opublikowano: 25.10.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.05.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 28.06.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:

  1. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.
  2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna.
  4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3).
  5. aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3), z wyłączeniem dotacji/ pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
  6. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1, 3 lub 7).
  7. aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad osobą z niepełnosprawnościami.
  8. poprawę dostępu do usług opieki nad osobami z niepełnosprawnościami (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 7).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:

Ogółem: 29 058 823,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 26 000 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 3 058 823,00 PLN

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 6.4.1 (777.7 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.4.1 (375.3 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.4.1 (118.5 KB)

8.3 wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.4.1 (886.2 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (551.3 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (865.1 KB)

8.6 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (346.4 KB)

8.7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (349.4 KB)

8.8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (433.7 KB)

8.8 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (313.7 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (421.9 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.1 KB)

8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (434.3 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.1 (174.9 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (286 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (362.2 KB)

8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.7 KB)

8.16 Wzór szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia, zawierającego informację na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków (346.6 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (369.1 KB)

8.18 Wykaz miast średnich i średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim (105.8 KB)

8.19 Wykaz gmin, w których odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową był niższy od średniej dla kraju w 2017 r (594.3 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (565.2 KB)

8.21 Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk - Informator (1.2 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").