Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-05-2019 do 09-08-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.04.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 4.2.2 „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 07-11-2019

7 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1474/2019 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.02.02-IZ.00-30-001/19 dla Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.2 „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 1474/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu (465.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1474/2019 (355.9 KB)

Komisja Oceny Projektów (448.8 KB)

do umowy (3.1 MB)

Opublikowano: 12.11.2019 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (288.1 KB)

Opublikowano: 29.10.2019 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 2 wnioski o dofinansowanie, które zostały ocenione pozytywnie.
Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów po ocenie formalnej (381.3 KB)

Opublikowano: 04.10.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 31.05.2019 r. od godziny 7.30 do 09.08.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 30.04.2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
  2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Projekty dotyczące infrastruktury do zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest lub łączące komponent dotyczący infrastruktury z działaniami z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest mogą być realizowane w ramach odrębnego konkursu dla Poddziałania 4.2.2 Nr RPWP.04.02.02-IZ.00-30-002/19.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, iż maksymalny poziom dofinansowania to 400 000,00 PLN.

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 50 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 3 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (368.2 KB)

2 Regulamin Konkursu dla Podziałania 4.2.2 (765 KB)

3 Warunki formalne (211.4 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (429.9 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014+ do obsługi WRPO 2014+ (3.4 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (543.9 KB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (514.3 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (105.9 KB)

8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (425.5 KB)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (849.5 KB)

9 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie (1.1 MB)

10 Uproszczone metody rozliczania kosztów (220.5 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

11 Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (68.5 KB)

12 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

13 Załącznik nr 7 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (482.5 KB)

14 Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

Załączniki dodatkowe:

15 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian (3.3 MB)

16 SPA-2020 - Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

17 POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI - Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

18 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

18.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres karolina.ptaszynska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 62 66 113 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 62 66 192, 61 62 66 193, 61 62 66 190 oraz 61 62 67 246 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.