Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Planowany od 27-06-2019 do 16-08-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 27.05.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.06.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 16.08.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 2. projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
 3. projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
 4. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
 5. projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem (EFS+BP): 100 588 235,30 PLN

 1. w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną: 98 120 744,30 PLN
  w tym wsparcie finansowe EFS: 87 792 244,90 PLN
  w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 10 328 499,40 PLN
 2. dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 1 807 865,78 PLN
  wsparcie finansowe EFS: 1 617 564,11 PLN
  krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 190 301,67 PLN
 3. dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 117 399,13 PLN
  wsparcie finansowe EFS: 105 041,33 PLN
  krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 12 357,80 PLN
 4. dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 542 226,09 PLN
  wsparcie finansowe EFS: 485 149,66 PLN
  krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 57 076,43 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu RPWP.07.02.02 001/19 (1 MB)

8.1 Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej (672.3 KB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 (748.3 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (428.9 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (880.7 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (561 KB)

8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (865 KB)

8.7 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.4 KB)

8.8 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (346 KB)

8.8 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (320.5 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (433.9 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (314.4 KB)

8.10 a Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (usługi społeczne/DDOM) (475.7 KB)

8.10 b Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+(ŚCZP) (445.7 KB)

8.11 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (122.8 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (575.1 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (168.6 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (285.7 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (360.4 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (238.5 KB)

8.17 Wykaz Obszarów Strategicznej Interwencji - Wykaz gmin o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe w woj wlkp (322.8 KB)

8.18 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej (481.8 KB)

8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (351.2 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (564 KB)

Materiały pomocnicze:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 08.02.2017 w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (901.9 KB)

2. System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w obszarze zdrowia (3.2 MB)


Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 informuje, iż w ramach konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 nie ma możliwości realizacji/finansowania działań polegających na współpracy międzynarodowej tj: wymiany wiedzy i doświadczenia czy też wdrażania gotowych rozwiązań funkcjonujących w danym kraju itp.

Niemniej jednak taka możliwość istnieje w ramach projektu grantowego „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

„Ścieżki współpracy” otwierają przed realizatorami projektów z EFS zupełnie nowe perspektywy. Pozwalają dodać do krajowego projektu standardowego z EFS komponent współpracy międzynarodowej, czyli rozszerzyć go o nowe działania, a co za tym idzie produkty i rezultaty, które powstaną we współpracy z partnerem z UE. na ten cel można uzyskać grant w wysokości do 100 tys. zł.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").