Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 27-06-2019 do 28-10-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 27.05.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 do 30 kwietnia 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 25.03.2020 r.


Wydłużenie terminu oceny - informacja nieaktualna

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 do 14 lutego 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 16.01.2019 r.


Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1220/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2019 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑001/19.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby mimo wydłużenia okresu naboru wniosków planowany termin zakończenia oceny projektów pozostał bez zmian tj.: przypadł na luty 2020 roku.

I. Pkt. 2.4.3 przyjął brzmienie:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 27 czerwca 2019 r. od godziny 0.00 do dnia 28 października 2019 r. do godziny 15.30. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinasowanie. Planowany termin zakończenia oceny projektów przypada na marzec 2020 r. Jednocześnie IOK dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć datę zakończenia oceny projektów.

Wydłużenia okresu naboru wniosków ma na celu zapewnienie złożenia przez wnioskodawców dobrych jakościowo, spełniających kryteria oceny wniosków o dofinansowanie.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 6 września 2019 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.0 Regulamin konkursu_nowa wersja_6.09.2019 (1 MB)

Uchwała 1220/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 05.09.2019 (208.5 KB)

Opublikowano: 05.09.2019 r.


Zmiana regulaminu

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1029/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2019 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19.

 1. Pkt. 1.1.3 przyjął brzmienie:

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Poddziałania 7.2.2

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

81

-w tym pula ogólna:70

-w tym LOSI: 3

-w tym KOSI: 3

-w tym GOSI: 3

-w tym POSI: 2

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

406

-w tym pula ogólna: 406

 

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Poddziałania 7.2.2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

osoby

6 998

-w tym pula ogólna: 6 126

-w tym LOSI: 204

-w tym KOSI: 237

-w tym GOSI: 267

-w tym POSI: 164

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

osoby

4 666

-w tym pula ogólna: 4 666

Liczba JST, w których wdrożono w partnerstwie z partnerami społecznymi system realizacji usług społecznych

sztuki

11

-w tym pula ogólna: 9

-w tym GOSI: 1
-w tym POSI: 1

 

 1. Pkt. 2.2 przyjął brzmienie:

Ogółem (EFS+BP): 100 588 235,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 90 000 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe

z budżetu państwa: 10 588 235,00 PLN

 

 1. w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną wsparcie finansowe EFS i BP: 92 866 462,21 PLN

- wsparcie finansowe EFS:  83 091 045,40 PLN

- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:  9 775 416,81 PLN

 1. dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 1 807 865,77 PLN

- wsparcie finansowe EFS: 1 617 564,11 PLN

- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 190 301,66 PLN

 1. dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP):  2 100 702,72 PLN

- wsparcie finansowe EFS: 1 879 576,12 PLN

- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 221 126,60 PLN

 1.  dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 2 363 449,51 PLN

- wsparcie finansowe EFS:  2 114 665,35 PLN

- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 248 784,16 PLN

 1. dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP): 1 449 754,79 PLN

- wsparcie finansowe EFS: 1 297 149,02 PLN

- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 152 605,77 PLN

 

W ramach konkursu istnieje możliwość realizacji projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym dla poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji tj. Leszno, Gniezno, Konin, Piła. Wnioskodawca realizując projekt na jednym z poszczególnych obszarów jest zobligowany do złożenia stosownego oświadczenia zawartego w pkt VIII wniosku o dofinansowanie projektu oraz wybrania odpowiedniego typu projektu zgodnie z załącznikiem 8.2 Regulaminu konkursu.

 

 1. Usunięto przypis nr 4

Wyniki oceny projektów ubiegających się o wsparcie z puli OSI w ramach naboru nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18 dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe spowodowały konieczność zmiany kwot przeznaczonych na projekty realizowane w ramach przedmiotowego konkursu, co wpłynęło również na zmianę wartości wskaźników wskazanych w pkt 1.1.3 regulaminu konkursu.

 

 1. Pkt. 2.4.3 przyjął brzmienie:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 27 czerwca 2019 r. od godziny 0.00 do dnia 6 września 2019 r. do godziny 15.30. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinasowanie. Planowany termin zakończenia oceny projektów przypada na luty 2020 r. Jednocześnie IOK dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć datę zakończenia oceny projektów.

Wydłużenia okresu naboru wniosków wynika z dodania puli środków przeznaczonej na projekty realizowane w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI i ma na celu zapewnienie złożenia przez wnioskodawców dobrych jakościowo, spełniających kryteria oceny wniosków o dofinansowanie.

 

 1. W pkt. 7.2.27 dodaje się zapis:

•           oświadczenie dotyczące realizacji projektu zgodnie z Mandatem Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w przypadku realizacji projektu w ramach Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego, Konińskiego, Gnieźnieńskiego OSI, albo poza OSI.

Ponadto w pozostałych wyjątkach dotyczących oświadczeń w zakresie realizacji projektu zgodnie z poszczególnymi Mandatami Terytorialnymi uwzględnia się Mandat Terytorialny dla Pilskiego OSI.

 

 1. Zmianie ulega również załączniki nr 8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu oraz załącznik nr 8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera, gdzie dostosowano oświadczenia dotyczące realizacji projektu zgodnie z poszczególnymi Mandatami Terytorialnymi (poprzez dodanie zapisu o Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego OSI) oraz dodano oświadczenie dotyczące realizacji projektu zgodnie z Mandatem Terytorialnym dla Pilskiego OSI.

 

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 19 lipca 2019 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.0 Regulamin konkursu_nowa wersja (1005.5 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (560.2 KB)

8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (318.6 KB)

Opublikowano: 18.07.2019 r.

Wyniki naboru 23-04-2020

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 2140 - 2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r (57.5 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 2140-2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.04.2020 r (531 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr. RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001-19 (46.8 KB)

Opublikowano 23.04.2020

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.00-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (73.6 KB)

Opublikowano: 23.03.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.00-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (75.8 KB)

Opublikowano: 22.01.2020 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.06.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 06.09.2019 r. 16.08.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 2. projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
 3. projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
 4. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
 5. projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem (EFS+BP): 100 588 235,30 PLN

 1. w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną: 92 866 462,21 98 120 744,30 PLN
  w tym wsparcie finansowe EFS: 83 091 045,40  87 792 244,90 PLN
  w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 9 775 416,81 10 328 499,40 PLN
 2. dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 1 807 865,78 PLN
  wsparcie finansowe EFS: 1 617 564,11 PLN
  krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 190 301,67 PLN
 3. dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 2 100 702,72 117 399,13 PLN
  wsparcie finansowe EFS: 1 879 576,12 105 041,33 PLN
  krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 221 126,60  12 357,80 PLN
 4. dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 2 363 449,51 542 226,09 PLN
  wsparcie finansowe EFS: 2 114 665,35  485 149,66 PLN
  krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 248 784,16 57 076,43 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu_nowa wersja_6.09.2019 (1 MB) obowiązuje od 06.09.2019 r.

8.0 Regulamin konkursu_nowa wersja (1005.5 KB) obowiązuje od 19.07.2019 r. (nieaktualny)

8.0 Regulamin konkursu RPWP.07.02.02 001/19 (1 MB)

8.1 Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej (672.3 KB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 (748.3 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (428.9 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (880.7 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (560.2 KB) obowiązuje od 19.07.2019 r.

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (561 KB)

8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (865 KB)

8.7 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.4 KB)

8.8 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (346 KB)

8.8 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (320.5 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (433.9 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (314.4 KB)

8.10 a Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (usługi społeczne/DDOM) (475.7 KB)

8.10 b Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+(ŚCZP) (445.7 KB)

8.11 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (122.8 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (575.1 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (168.6 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (285.7 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (360.4 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (238.5 KB)

8.17 Wykaz Obszarów Strategicznej Interwencji - Wykaz gmin o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe w woj wlkp (322.8 KB)

8.18 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej (481.8 KB)

8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (318.6 KB) obowiązuje od 19.07.2019 r.

8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (351.2 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (564 KB)

Materiały pomocnicze:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 08.02.2017 w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (901.9 KB)

2. System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w obszarze zdrowia (3.2 MB)


Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 informuje, iż w ramach konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 nie ma możliwości realizacji/finansowania działań polegających na współpracy międzynarodowej tj: wymiany wiedzy i doświadczenia czy też wdrażania gotowych rozwiązań funkcjonujących w danym kraju itp.

Niemniej jednak taka możliwość istnieje w ramach projektu grantowego „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

„Ścieżki współpracy” otwierają przed realizatorami projektów z EFS zupełnie nowe perspektywy. Pozwalają dodać do krajowego projektu standardowego z EFS komponent współpracy międzynarodowej, czyli rozszerzyć go o nowe działania, a co za tym idzie produkty i rezultaty, które powstaną we współpracy z partnerem z UE. na ten cel można uzyskać grant w wysokości do 100 tys. zł.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").