Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-07-2019 do 12-08-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 17.06.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 844/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19.

 1. Pkt. 1.1.3 przyjął brzmienie:

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Działania 6.6/ Poddziałania 6.6.1

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS

osoby

6 433

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców

sztuk

1

 

 1. Pkt. 2.2 Przyjął brzmienie:

Ogółem: 33 992 302,23 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 30 414 165,16 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe

z budżetu państwa: 3 578 137,07 PLN

W wyniku postępowania odwoławczego, Komisja Odwoławcza uznała za zasadny protest Wnioskodawcy, którego projekt zgodnie z uchwałą nr 2167/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.04.2020 r. pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną, jednakże nie został wybrany do dofinasowania. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w pkt. 2.2 i 1.1.3. Wybranie do dofinansowania przedmiotowego projektu przyspieszy kontraktowanie i wydatkowanie środków, a co za tym idzie osiągniecie wskaźników zaplanowanych do realizacji w ramach WRPO 2014+.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 11 września 2020 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.0 Regulamin konkursu wersja obowiązująca od 11.09.2020 (820.3 KB)

Opublikowano: 11.09.2020 r.


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19 do 30 kwietnia 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 25.03.2020 r.


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19 do 10 kwietnia 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 11.03.2020 r.


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19 do 21 marca 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 13.02.2020 r.


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19 do 29 lutego 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 02.01.2020 r.

Wyniki naboru 30-04-2020

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista podpisanych umów (114.8 KB)

Opublikowano: 29.09.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – RPZ Rehabilitacja neurologiczna – po udarze w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 2674/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 września 2020 r. (363.9 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2674/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.09.2020 r. (450.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (261.4 KB)

Opublikowano: 11.09.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – RPZ Rehabilitacja neurologiczna – po udarze w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 2167/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji (549.1 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacjez wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (468.7 KB)

Lista członków KOP (321 KB)

Opublikowano: 30.04.2020 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł procedurę odwoławczą oraz został skierowany do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji  (158.2 KB)

Opublikowane: 22.07.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (74.2 KB)

Opublikowano: 24.01.2020 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.07.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 12.08.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:

 1. program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy tj. regionalny program zdrowotny pn.: Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu wraz z Metodologią wyliczania stawek jednostkowych (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 64/2019 z dnia 27 maja 2019 r.) stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          

Ogółem: 28 500 000 33 992 302,23 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 25 500 000 30 414 165,16 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 3 000 000 3 578 137,07  PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu wersja obowiązująca od 11.09.2020 (820.3 KB)

8.0 Regulamin konkursu (820.9 KB)

8.1 Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu wraz z Metodologią (3.1 MB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.6.1 (268.9 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 6.6.1 (114.3 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (846.2 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (551.8 KB)

8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (830.4 KB)

8.7 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (194.2 KB)

8.8 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (312.3 KB)

8.8 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (314.5 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (402 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (281 KB)

8.10 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (373.9 KB)

8.11 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.1 (209.9 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (252.3 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (327.8 KB)

8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.9 KB)

8.16 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (306.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie  wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").