Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-07-2019 do 30-09-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.06.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu Nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 2552/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.07.2020 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19.

 1. Pkt. 1.1.3 przyjął brzmienie:

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Działania 8.1/ Poddziałania 8.1.2

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie

osoby

w ramach Mandatu Terytorialnego dla:

- Leszczyńskiego OSI - 30

- Konińskiego OSI – 30

- Gnieźnieńskiego OSI – 30

- Pilskiego OSI - 45

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie

osoby

w ramach Mandatu Terytorialnego dla:

- Gnieźnieńskiego OSI – 7

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone

w programie

sztuki

w ramach Mandatu Terytorialnego dla:

- Leszczyńskiego OSI - 3

- Konińskiego OSI – 3

- Gnieźnieńskiego OSI – 12

- Pilskiego OSI - 5

 

 1. Pkt. 2.2 Przyjął brzmienie:

Ogółem kwota przeznaczona na OSI:                                                      3 536 048,24 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS:                                                               3 163 832,63 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe

z budżetu państwa:                                                                                     372 215,61 PLN

w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP):               467 981,77 PLN

wsparcie finansowe EFS:                                                                            418 720,53 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:                                     49 261,24 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP):                     939 777,68 PLN

wsparcie finansowe EFS:                                                                               840 853,71 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:                                            98 923,97 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP)*:                        1 635 479,80 PLN

wsparcie finansowe EFS:                                                                          1 463 324,03 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:                                    172 155,77 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP)*:                     492 808,99 PLN

wsparcie finansowe EFS:                                                                       440 934,36 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:                                   51 874, 63 PLN

* Kwota zależna jest od kwoty ujętej  w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego/Konińskiego OSI oraz od obowiązującego w danym miesiącu kursu Euro.

 

W wyniku postępowania odwoławczego, Komisja Odwoławcza uznała za zasadny protest Wnioskodawcy, którego projekt zgodnie z uchwałą nr 2166/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  z dnia 30.04.2020 r. pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną, jednakże nie został wybrany do dofinasowania. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w pkt. 2.2 i 1.1.3. Wybranie do dofinansowania przedmiotowego projektu przyspieszy kontraktowanie i wydatkowanie środków, a co za tym idzie osiągniecie wskaźników zaplanowanych do realizacji w ramach WRPO 2014+.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 31.07.2020 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.0 Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 (798.9 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2552/2020 z dnia 30.07.2020 (471.8 KB)

Opublikowano: 31.07.2020 r.


Zmiana regulaminu konkursu 

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 2309/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4.06.2020 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19.

 1. Pkt. 1.1.3 przyjął brzmienie:

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Działania 8.1/ Poddziałania 8.1.2

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie

osoby

w ramach Mandatu Terytorialnego dla:

- Leszczyńskiego OSI - 30

- Konińskiego OSI – 30

- Gnieźnieńskiego OSI – 30

- Pilskiego OSI - 30

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie

osoby

w ramach Mandatu Terytorialnego dla:

- Gnieźnieńskiego OSI – 7

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone

w programie

sztuki

w ramach Mandatu Terytorialnego dla:

- Leszczyńskiego OSI - 4

- Konińskiego OSI – 3

- Gnieźnieńskiego OSI – 12

- Pilskiego OSI - 5

 

 1. Pkt. 2.2 Przyjął brzmienie:

Ogółem kwota przeznaczona na OSI: 3 527 944,05 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 3 156 581,52 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe

z budżetu państwa: 371 362,53 PLN

 

w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 529 583,01 PLN

wsparcie finansowe EFS: 473 837,43 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 55 745,58 PLN

 

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 939 777,68 PLN

wsparcie finansowe EFS: 840 853,71 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 98 923,97 PLN

 

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP): 1 565 774,37 PLN

wsparcie finansowe EFS: 1 400 956,02 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 164 818,35 PLN

 

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP)*: 492 808,99 PLN

wsparcie finansowe EFS: 440 934,36 PLN

krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 51 874, 63 PLN

* Kwota zależna jest od kwoty ujętej w Mandacie Terytorialnym dla Konińskiego OSI oraz od obowiązującego w danym miesiącu kursu Euro.

 

Zmiana ta pozwoli wybrać do dofinansowania dobre jakościowo wnioski a co za tym idzie przyczyni się do osiągniecia wskaźników zaplanowanych do realizacji w ramach Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 05.06.2020 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.0 Regulamin konkursu w ramach poddziałania 8.1.2 (887.6 KB) wersja obowiązująca od 05.06.2020 r.

Uchwała Nr 2309/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.06.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu (439.9 KB)

Opublikowano: 04.06.2020 r.


Wydłużenie terminu oceny w ramach konkursu nr:

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19 do 30 kwietnia 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 25.03.2020 r.


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19 do 18 kwietnia 2020 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 13.02.2020 r.


Wydłużenia terminu naboru

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1144/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19.

 1. Pkt. 2.4.3 przyjął brzmienie:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 30 lipca 2019 r. od godziny 0.00 do dnia 30 września 2019 r. do godziny 15.30. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinasowanie. Planowany termin zakończenia oceny projektów przypada na luty 2020 r. Jednocześnie IOK dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć datę zakończenia oceny projektów.

Wydłużenie okresu naboru wniosków wynika z wniosków potencjalnych wnioskodawców i ma na celu zapewnienie dobrych jakościowo, spełniających kryteria oceny wniosków o dofinansowanie.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2019 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Aktualny regulamin konkursu oraz załączniki zamieszczono również na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Regulamin konkursu 8.1.2 wersja obowiązująca od 14.08.2019 r. (798.3 KB)

Uchwała 1144/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.08.2019 r. (210.4 KB)

Opublikowano: 13.08.2019 r.

Wyniki naboru 30-04-2020

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. (konkurs zamknięty nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie Ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2 (246.2 KB)

Opublikowano: 01.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Uchwała Nr 2553/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu wybranego do dofinansowania (202 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2553/2020 (447.7 KB)

Opublikowano: 03.08.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w wyniku zwiększenia alokacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja,  Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Uchwała Nr 2551 - 2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 roku (184.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2551 - 2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.07.2020 r (456.4 KB)

Opublikowano: 31.07.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 2166/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji (546.8 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacjez wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (479.4 KB)

Lista członków KOP (319.8 KB)

Opublikowano: 30.04.2020 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji w związku z podjęciem Uchwały nr 2309/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.06.2020 r. dot. zwiększenia alokacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (160.9 KB)

Opublikowano: 10.06.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (72.8 KB) (72.8 KB)

Opublikowano: 28.04.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (460.9 KB)

Opublikowano: 05.03.2020 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.07.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 23.08.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wyłącznie projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych, tj. Leszczyńskiego, Konińskiego, Gnieźnieńskiego i Pilskiego.

Można realizować następujące typy projektów:

 1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych) poprzez m.in: doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu);
 2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), poprzez m.in.:
 • realizację projektów edukacyjnych,
 • realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
 • realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
 • organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.
 1. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) np.:
  1. dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze,
  2. zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  3. doposażenie szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością,
  4. pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
 2. Wsparcie nauczycieli m.in.: w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu).
 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).
 4. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i tworzenie bezpiecznego środowiska nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 95%

Ogółem kwota przeznaczona na OSI: 3 527 944,05  3 175 702,99 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 3 156 581,52 2 841 418,47 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 371 362,53 334 284,52 PLN

w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 529 583,01 PLN
wsparcie finansowe EFS: 473 837,43 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 55 745,58 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 939 777,68 PLN
wsparcie finansowe EFS: 840 853,71 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 98 923,97 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP): 1 565 774,37 PLN
wsparcie finansowe EFS: 1 400 956,02 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 164 818,35 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 492 808,99 140 567,93 PLN
wsparcie finansowe EFS: 440 934,36 125 771,31 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 51 874, 63 14 796,62 PLN

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 (798.9 KB) - wersja obowiązująca od 31.07.2020 r.

8.0 Regulamin konkursu w ramach poddziałania 8.1.2 (887.6 KB) wersja obowiązująca od 05.06.2020 r.

Regulamin konkursu 8.1.2 wersja obowiązująca od 14.08.2019 r. (798.3 KB)

8.0 Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 (798.2 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.1.2 (371.7 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.2 (305.5 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (878.5 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. (547 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (865 KB)

8.6 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (346.4 KB)

8.7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (348.8 KB)

8.8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (433.7 KB)

8.8 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (314.1 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (420.9 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.1 KB)

8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (658.6 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.2 (151.9 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (286.1 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (362.2 KB)

8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.7 KB)

8.16 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (333.5 KB)

8.17 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (561.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").