Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 30-07-2019 do 30-09-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.06.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenia terminu naboru

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1144/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19.

 1. Pkt. 2.4.3 przyjął brzmienie:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 30 lipca 2019 r. od godziny 0.00 do dnia 30 września 2019 r. do godziny 15.30. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinasowanie. Planowany termin zakończenia oceny projektów przypada na luty 2020 r. Jednocześnie IOK dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć datę zakończenia oceny projektów.

Wydłużenie okresu naboru wniosków wynika z wniosków potencjalnych wnioskodawców i ma na celu zapewnienie dobrych jakościowo, spełniających kryteria oceny wniosków o dofinansowanie.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2019 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Aktualny regulamin konkursu oraz załączniki zamieszczono również na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Regulamin konkursu 8.1.2 wersja obowiązująca od 14.08.2019 r. (798.3 KB)

Uchwała 1144/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.08.2019 r. (210.4 KB)

Opublikowano: 13.08.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.07.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 23.08.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wyłącznie projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych, tj. Leszczyńskiego, Konińskiego, Gnieźnieńskiego i Pilskiego.

Można realizować następujące typy projektów:

 1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych) poprzez m.in: doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu);
 2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), poprzez m.in.:
 • realizację projektów edukacyjnych,
 • realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
 • realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
 • organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.
 1. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) np.:
  1. dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze,
  2. zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  3. doposażenie szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością,
  4. pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
 2. Wsparcie nauczycieli m.in.: w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu).
 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).
 4. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i tworzenie bezpiecznego środowiska nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 95%

Ogółem kwota przeznaczona na OSI: 3 175 702,99 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 2 841 418,47 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 334 284,52 PLN

w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 529 583,01 PLN
wsparcie finansowe EFS: 473 837,43 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 55 745,58 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 939 777,68 PLN
wsparcie finansowe EFS: 840 853,71 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 98 923,97 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP): 1 565 774,37 PLN
wsparcie finansowe EFS: 1 400 956,02 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 164 818,35 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 140 567,93 PLN
wsparcie finansowe EFS: 125 771,31 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 14 796,62 PLN

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 (798.2 KB)

Regulamin konkursu 8.1.2 wersja obowiązująca od 14.08.2019 r. (798.3 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.1.2 (371.7 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.2 (305.5 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (878.5 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. (547 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (865 KB)

8.6 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (346.4 KB)

8.7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (348.8 KB)

8.8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (433.7 KB)

8.8 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (314.1 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (420.9 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.1 KB)

8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (658.6 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.2 (151.9 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (286.1 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (362.2 KB)

8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.7 KB)

8.16 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (333.5 KB)

8.17 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (561.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").