Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 23-09-2019 do 08-05-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 20 sierpnia 2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 w ramach Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 1 stycznia 2021 r. - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz w związku z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zaktualizowano załącznik do Umowy o dofinansowanie - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.

Zmiany obejmują wyłącznie aktualizację podstaw prawnych wskazanych w załączniku do Umowy o dofinansowanie, wynikającą z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaktualizowany załącznik - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Zał do Umowy o dof_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (566.5 KB)

Opublikowano: 25.01.2021 r


Informacja w sprawie przedłużenia naboru

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 dla Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” do 8 maja 2020 r. z uwagi na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w konsekwencji ograniczeniem wykonywania pracy wielu instytucji będących potencjalnymi Wnioskodawcami w przedmiotowym konkursie.

W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązujący termin rozstrzygnięcia konkursu - październik 2020 r.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 26.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze (217 KB)

Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001_19 AKTUALIZACJA (934.4 KB)

Opublikowano: 26.03.2020 r.


Informacja w sprawie przedłużenia naboru

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 31 marca 2020 r. Powyższa decyzja jest podyktowana m.in. koniecznością spełnienia przez Beneficjentów wymogów Kontraktu Terytorialnego, tj. uzyskaniem zgody na wpis na listę projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO, co jest możliwe po wcześniejszym zatwierdzeniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Szczegółowy zakres wymagań oraz proces akceptacji złożonych wniosków znacząco skrócił czas na przygotowanie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności na prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązujący termin rozstrzygnięcia konkursu - wrzesień 2020 r.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 20.02.2020 r.

Ogłoszenie o naborze (700.3 KB)

Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001_19 AKTUALIZACJA (830.7 KB)

Opublikowano 20.02.2020


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 grudnia 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy
o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B + R w sektorze nauki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 grudnia 2019 r.

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (756 KB)

Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

 

Opublikowano 12.12.2019


Informacja w sprawie przedłużenia naboru

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 28 lutego 2020 r. Powyższa decyzja jest podyktowana koniecznością spełnienia przez Beneficjentów wymogów Kontraktu Terytorialnego, tj. uzyskaniem zgody na wpis na listę projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO, co jest możliwe po wcześniejszym zatwierdzeniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Szczegółowy zakres wymagań oraz przedłużający się proces akceptacji złożonych wniosków znacząco skrócił czas na przygotowanie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności na prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązujący termin rozstrzygnięcia konkursu - sierpień 2020 r.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 26.11.2019 r.

Ogłoszenie o naborze (700.8 KB)

Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001_19 AKTUALIZACJA (830.7 KB)

Opublikowano: 26.11.2019 r.

Wyniki naboru 06-08-2020

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji

13 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2582/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 dla Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie.

Uchwała Nr 2582/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych (470.1 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji (215.9 KB)

Opublikowano: 14.08.2020 r.


6 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2569/2020 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 dla Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 2569/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie (300.7 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania (216 KB)

Lista członków KOP (352.1 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowu (5.7 MB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy - OOŚ (2.4 MB)

Opublikowano: 07.08.2020 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (300.9 KB)

Opublikowano: 04.08.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 9 złożonych wniosków o dofinansowanie, 8 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 1 projekt został pozostawiony bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (119.5 KB)

Opublikowano 10.07.2020

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 23 września 2019 r. od godziny 7.30 do 8 maja 2020 r. 31 marca 2020 r. 28 lutego 2020 r. 13 grudnia 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 20 sierpnia 2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. Jednostki naukowe i ich konsorcja;
  2. Uczelnie wyższe;
  3. Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę Lidera pełni jednostka naukowa). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem jest:

Wsparcie infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego. 

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 78% wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym:

  1. Maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu, objętej pomocą publiczną lub pomocą de minimis wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych;
  2. Maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów, w których zakłada się wykorzystanie infrastruktury na działalność gospodarczą na poziomie nie mniejszym niż 30% rocznie w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014 maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu wynosi 100% (z czego 85% stanowią środki EFRR, a 15% środki z budżetu państwa).

Elementy niezwiązane bezpośrednio z infrastrukturą B+R, a jedynie uzupełniające przedmiotową infrastrukturę (np. parkingi, zagospodarowanie terenu) mogą być finansowane wyłącznie w części gospodarczej projektu w ramach pomocy de minimis (do 700 000,00 PLN).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 50 000 000,00 82 409 011,15 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (217 KB) obowiązuje od 26.03.2020 r.

1. Ogłoszenie o naborze (700.3 KB) obowiązuje od 20.02.2020 r.

1. Ogłoszenie o naborze (700.8 KB) 

1. Ogłoszenie o naborze (722.9 KB)

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001_19 AKTUALIZACJA (934.4 KB) obowiązuje od 26.03.2020 r.

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001_19 AKTUALIZACJA (830.7 KB) - obowiązuje od 20.02.2020 r.

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001_19 AKTUALIZACJA (830.7 KB) 

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001_19 (830.5 KB)

3. Warunki formalne (211.4 KB)

4. Kryteria wyboru projektów (418.5 KB)

5. Podręcznik LSI 2014 (3.4 MB)

5.1. Regulamin Użytkownika LSI 2014 (859.1 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie (548.4 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część opisowa) (956 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część obliczeniowa) (280.9 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (781.5 KB) (nieaktualny)

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (756 KB) - obowiązuje od 6 grudnia 2019

8.1 Załącznik do Umowy - Zasady kwalifikowalności kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) - obowiązuje od 6 grudnia 2019

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (566.5 KB)- obowiązuje od 01.01.21 r. 

8.2 Załącznik do Umowy - Zobowiązanie do stosowania mechanizmu monitorowania (140 KB)

8.3 Załącznik do Umowy – Wzór oświadczenia osób, których dane są przetwarzane (61.9 KB)

8.4 Załącznik do Umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (71.8 KB)

9. Założenia do Planu w zakresie prac B+R (361 KB)

10. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

11. Mechanizm monitorowania i wycofania - rekomendacje Ministerstwa Rozwoju (dokument pomocniczy) (349.9 KB)

12. Ścieżka aplikowania o zapewnienie finansowania w ramach pi 1a i pi 10a (dokument_pomocniczy) (349.5 KB)

13. Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenia Konsorcjanta (96 KB)

14. Załącznik nr 7 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.1 KB)

15.1 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

15.2 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

15.3 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

15.4 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

15.5 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

16. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o wskaźniku przychodów z działalności komercyjnej (82.6 KB)

17. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

17.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: monika.kwasnik@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 05 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.