Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 23-09-2019 do 29-11-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 20 sierpnia 2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.02.01.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 23 września 2019 r. od godziny 7.30 do 29 listopada 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 20 sierpnia 2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
  2. powiaty/jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, oraz zadań Samorządu Województwa, a przekłada się w szczególności na działania związane z:

  1. opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;
  2. dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów;
  3. tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej;
  4. tworzeniem i udostępnianiem nowych usług oraz zwiększeniem dojrzałości usług już dostępnych;
  5. pozyskaniem i przetwarzaniem danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych.

W wyniku realizacji projektu przez powiat, baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zostanie dostosowana do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) w celu włączenia EGiB do ZSIN oraz zasilenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (763.8 KB)

2. Regulamin Konkursu (866.7 KB)

3. Warunki Formalne (225 KB)

4. Kryteria Wyboru Projektów (445.6 KB)

5. Podręcznik LSI 2014+ (3.4 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (859.1 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (544.4 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (197.5 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (286.2 KB)

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1007.9 KB)

8.1 Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9. Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (789.1 KB)

9.1 Załącznik do Zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

10. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

11. Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

13. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

14. Załącznik nr 3 - Wzór zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

15. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 - Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (410 KB)

16. Załącznik nr 4 - Wzór deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

17. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.1 KB)

18. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

19. Załącznik nr 19 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

20. Załącznik nr 22 - Oświadczenie Partnera lub Uczestnika (455.4 KB)

21. Załącznik nr 24 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.3 KB)

Załączniki pomocnicze:

22. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

23. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres pawel.hryniewicz@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.