Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 23-09-2019 do 29-11-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 20 sierpnia 2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.02.01.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB)

Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB)

Opublikowano: 03.12.2019 r.

Wyniki naboru 06-03-2020

6 marca 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1953/2020 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IZ.00-30-001/19 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 1953/2020 (55.4 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (39 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (149.7 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (3.7 MB)

Opublikowano: 10.03.2020 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

lista projektów po ocenie merytorycznej (299.4 KB)

Opublikowano: 02.03.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 9 złożonych wniosków o dofinansowanie 7 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 1 wniosek został ocenionych negatywnie oraz 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (517.3 KB)

Opublikowano: 04.02.2020 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 23 września 2019 r. od godziny 7.30 do 29 listopada 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 20 sierpnia 2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
  2. powiaty/jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, oraz zadań Samorządu Województwa, a przekłada się w szczególności na działania związane z:

  1. opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;
  2. dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów;
  3. tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej;
  4. tworzeniem i udostępnianiem nowych usług oraz zwiększeniem dojrzałości usług już dostępnych;
  5. pozyskaniem i przetwarzaniem danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych.

W wyniku realizacji projektu przez powiat, baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zostanie dostosowana do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) w celu włączenia EGiB do ZSIN oraz zasilenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (763.8 KB)

2. Regulamin Konkursu (866.7 KB)

3. Warunki Formalne (225 KB)

4. Kryteria Wyboru Projektów (445.6 KB)

5. Podręcznik LSI 2014+ (3.4 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (859.1 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (544.4 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (197.5 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (286.2 KB)

8.Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1007.9 KB) (nieaktualny)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8.1 Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)(nieaktualny)

9.Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9. Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (789.1 KB) (nieaktualny)

9.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9.1 Załącznik do Zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

10. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

11. Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

13. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

14. Załącznik nr 3 - Wzór zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

15. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 - Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (410 KB)

16. Załącznik nr 4 - Wzór deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

17. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.1 KB)

18. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

19. Załącznik nr 19 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

20. Załącznik nr 22 - Oświadczenie Partnera lub Uczestnika (455.4 KB)

21. Załącznik nr 24 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.3 KB)

Załączniki pomocnicze:

22. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

23. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres pawel.hryniewicz@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.