Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-12-2019 do 28-02-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.11.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.01.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB)

Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB)

Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (635 KB)

Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (581.8 KB)

Opublikowano: 03.12.2019 r.

Wyniki naboru 21-05-2020

21 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2255/2020 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu ocenionego w ramach konkursu Nr RPWP.04.01.02-IZ.00-30-001/19 dla Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 2255/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu ocenionego (463.7 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2255/2020 - Lista projektów ocenionych (352 KB)

Komisja Oceny Projektów (141.3 KB)

paczka (1012.8 KB)

Opublikowano: 22.05.2020 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektu ocenionego pozytywnie.

 

Lista po ocenie merytorycznej (283.2 KB)

Opublikowano: 20.05.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 2 wnioski o dofinansowanie. 1 wniosek został oceniony pozytywnie, 1 wniosek uzyskał negatywną ocenę formalną.

Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Zamknięcie oceny formlanej - lista projektów ocenionych pozytywnie (73 KB)

Opublikowano: 12.05.2020 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 30.12.2019 r. od godziny 7.30 do 28.02.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 28.11.2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są:

  1. jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki;
  2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną;
  3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną;
  4. państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych;
  5. OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną;
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  7. szkoły wyższe.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji (w tym: projekty w zakresie podpiętrzania jezior/stawów naturalnych, projekty w zakresie budowy sztucznych zbiorników wodnych oraz projekty mające na celu zwiększenie retencji korytowej) - realizowane wyłącznie na terenie województwa wielkopolskiego.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż: dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. (MIiR/2014‑2020/7(3)).

Minimalna wartość projektu: 500 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 18 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (402.4 KB)

2 Regulamin Konkursu dla Poddziałania 4.1.2 (860.2 KB)

3 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (211.5 KB)

4 Kryteria Wyboru Projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 (421.9 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI2014+ do obsługi WRPO 2014+ (3.4 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (551.2 KB)

7 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) - załącznik nr 21 do wniosku o dofinansowanie (540 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) - załącznik nr 21 do wniosku o dofinansowanie (54.4 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1007.9 KB) (nieaktualny)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

9. Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (635 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (936.3 KB) (nieaktualny)

9. 1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (581.8 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

10. Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

10 Wzór uchwały ze zobowiązaniem (788.8 KB) (nieaktualny)

10.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

10.1 Załącznik do Zobowiązania pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

12 Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

12.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (258.8 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (68.5 KB)

14 Załącznik nr 3 do wniosku- wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

14.1 Instrukcja wypełniania załącznika nr 3 do wniosku - Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

15 Załącznik nr 4 do wniosku - wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

16 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

16.1 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

17 Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizację inwestycji (468 KB)

18 Załącznik nr 25 do wniosku Oświadczenia Partnera Uczestnika (488 KB)

19 Załącznik nr 27 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

Załączniki dodatkowe:

20 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności (3.3 MB)

21 SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

22 POLITYKA_KLIMATYCZNA_POLSKI-Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

23 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

23.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: lidia.mielczarek@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 67 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.