Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-06-2020 do 30-09-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 26.05.2020 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 1 stycznia 2021 r. - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz w związku z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zaktualizowano załącznik do Umowy o dofinansowanie - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.

Zmiany obejmują wyłącznie aktualizację podstaw prawnych wskazanych w załączniku do Umowy o dofinansowanie, wynikającą z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaktualizowany załącznik - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Zał do Porozumienia o dof_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (567.5 KB)

Zał do Umowy o dof_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (566.5 KB)

Opublikowano: 25.01.2021 r. 


Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Z uwagi na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, a także występowaniem ograniczeń w funkcjonowaniu organów publicznych wydających pozwolenia i decyzje administracyjne, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o wydłużeniu terminu na złożenie korekty dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” z 7 do 18 dni kalendarzowych (do dnia 30 listopada 2020 r.). W związku z powyższym zmianie ulega Regulamin konkursu. Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 19.11.2020 r.

Uchwała nr 2938/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2020 r. (297.4 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały 2938/2020 Zarządu Województwa Wielkoposlkiego (884.2 KB)

Opublikowano: 24.11.2020 r.


Informacja w sprawie przedłużenia naboru

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” do 30 września 2020 r. z uwagi na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii wirusa SARS-CoV-2, a w konsekwencji ograniczeniem wykonywania pracy wielu instytucji będących potencjalnymi Wnioskodawcami w przedmiotowym konkursie.

W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązujący termin rozstrzygnięcia konkursu - marzec 2021 r.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 06.08.2020 r.

Ogłoszenie o naborze (578 KB)

Regulamin Konkursu dla Poddziałania 3.3.1 (847.7 KB)

Opublikowano:10.08.2020 r.

Wyniki naboru 11-03-2021

10 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3691/2021 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania.

Uchwała Nr 3691/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. (465.9 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 3691/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. (391.8 KB)

Opublikowano: 14.06.2021 r. 


18 marca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3360/2021 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania.

Uchwała nr 3360/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2021 r. (468.6 KB)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 3360/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (391.7 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (4.4 MB)

Opublikowano: 19.03.2021 r. 


11 marca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3346/2021 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do  sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 3346/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 r. (464.5 KB)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 3346/2021 (45.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny dla konkursu nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001-20 (142.4 KB)

dokumenty do umowy (4.4 MB)

Opublikowano: 15.03.2021 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego (konkurs nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (303.9 KB)

Opublikowano: 05.03.2021 r. 


Informacja o zakończeniu procedury odwoławczej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że po zakończeniu procedury odwoławczej od oceny formalnej projekt nr RPWP.03.03.01-30-0031/20, pt. „Budowa infrastruktury rowerowej w Wągrowcu jako alternatywny sposób komunikacji wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego” złożony przez Gminę Miejską Wągrowiec został skierowany do oceny merytorycznej, którego ocena zostanie przeprowadzona przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 05.03.2021 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego (konkurs nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 25 wniosków o dofinansowanie. 20 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 3 projekty zostały ocenione negatywnie oraz 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Zakończenie oceny formlanej - lista projektów ocenionych pozytywnie (436.2 KB)

Opublikowano: 23.12.2020 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29.06.2020 r. od godziny 7.30 do 31.08.2020 r.  30.09.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 26.05.2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wskazane w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, pkt. 2.3.3 Działanie 3.3 ppkt. 7 Typ beneficjenta:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
  2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  3. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
  4. Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego;
  5. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
  6. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
  7. Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na:

  1. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne, ściśle powiązanych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi) oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.) oraz
  2. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Projekt winien składać się z obu typów przedsięwzięć wskazanych w punktach 1 i 2.

Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach konkursu wyłączone są projekty zlokalizowane na obszarach MOF Poznania, Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej oraz objęte Mandatami Terytorialnymi dla Obszarów Strategicznej Interwencji Ośrodków Subregionalnych: Leszna, Gniezna, Piły i Konina.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 30 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (578 KB) obowiązuje od 06.08.2020 r.

1_Ogłoszenie o naborze.doc (578 KB)

2. Regulamin Konkursu dla Poddziałania 3.3.1 (884.2 KB) obowiązuje od 19.11.2020 r.

2. Regulamin Konkursu dla Poddziałania 3.3.1 (847.7 KB) obowiązuje od 06.08.2020 r.

2_Regulamin Konkursu dla Poddziałania 3.3.1 (847.5 KB)

3_Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (210.2 KB)

4_Kryteria Wyboru Projektów w ramach Działania 3.3. Poddziałania 3.3.1 (445 KB)

5_Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI2014+ do obsługi WRPO 2014+ (3.4 MB)

5.1_Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

6_Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (546.6 KB)

7_Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności_część opisowa_załącznik nr 23 do wniosku (546.9 KB)

7.1_Instrukcja do sporzadzenia Studium Wykonalności_część obliczeniowa_załącznik nr 23 do wniosku (84.1 KB)

8_Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (973.3 KB)

8.1_Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (566.5 KB) obowiązuje od 01.01.21 r. 

9_ Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (902.1 KB)

9.1_Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty kosztów (1.1 MB)

9.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (567.5 KB) obowiązuje od 01.01.21 r. 

10_Szacowanie spadku emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2 rok)- załącznik nr 30 do wniosku (95.8 KB)

11_Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (860.9 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

12_Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie OOŚ (545 KB)

12.1_Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (511.6 KB)

13_Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (68.5 KB)

14_Załącznik nr 3 do wniosku- wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

14.1_Instrukcja wypełniania załącznika nr 3 do wniosku - Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

15_Załącznik nr 4 do wniosku - wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

16_Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

16.1_Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

17_Załącznik nr 19 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizację inwestycji (468 KB)

18_Załącznik nr 27 do wniosku Oświadczenia Partnera Uczestnika (487.5 KB)

19_Załącznik nr 29 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

Załączniki dodatkowe:

20_Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności (3.3 MB)

21_SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

22_POLITYKA_KLIMATYCZNA_POLSKI-Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

23_Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

24_Niebieska księga dla projektów w sektorze transportu publicznego (1.9 MB)

25_Wytyczne KE opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

26_Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

26.1_ Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 69 i 61 626 61 73 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Zobacz odpowiedzi na często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.