Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 09-11-2020 do 31-12-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 02.11.2020 r. ogłasza nabór w trybie nadzwyczajnym nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Dotyczy: zmiany miejsca składania wniosków dla naboru nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20  ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym.

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 (IZ WRPO 2014+) informuje, iż z uwagi na obostrzenia dotyczące zagrożeń związanych ze skutkami pandemii COVID-19 sekretariat DEFS przy al. Niepodległości 18 jest niedostępny dla osób z zewnątrz. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ zwraca się z prośbą      o składanie wersji papierowej dokumentów w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu mieszczącym się przy al. Niepodległości 34. Złożenie wniosku w wersji papierowej w Punkcie Kancelaryjnym UMWW, będzie uznawane jako spełnienie wymogów zawartych w punkcie 3.6.4 Regulaminu konkursu w trybie nadzwyczajnym RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Opubikowano:13.11.2020 r.


Dostęp do naboru prowadzonego w trybie nadzwyczajnym

Nabór w ramach konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 prowadzony jest w trybie nadzwyczajnym. W celu złożenia wniosku w systemie LSI2014+ wymagane jest nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym.

IZ WRPO 2014+ prosi o postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją.

Pod linkiem https://lsi.wielkopolskie.pl/, w zakładce pomoc znajdują się dokumenty wspierające pracę w LSI2014+, w tym Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Poniżej skrót informacji dotyczący uzyskania dostępu do menu do tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym.

1. Podmiot uprawniony, który chce uzyskać dostęp do tworzenia wniosku w trybie nadzwyczajnym powinien najpierw założyć konto w LSI2014+. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny (patrz podpunkt 1.1);

2. Po założeniu konta w Systemie, podmiot uprawniony wypełnia „Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym”, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego podręcznika i podpisany skan wniosku przesyła do administratora Systemu poprzez formularz kontaktowy LSI2014+ dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl/ (patrz podpunkt 2.3).

3. Po nadaniu przez administratora Systemu dostępu do trybu nadzwyczajnego dla podmiotów uprawnionych, które złożyły ww. wniosek, wysyłana jest informacja na podany we wniosku adres e-mail o nadaniu stosownego uprawnienia.

Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym (369.6 KB)

Opublikowano: 05.11.2020 r.


Dotyczy: formy rozliczania Wniosków o dofinansowanie w naborze nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonym trybie nadzwyczajnym.

IZ WRPO 2014+ informuje, iż w przedmiotowym konkursie wnioski rozliczane są wyłącznie
w oparciu o kwoty ryczałtowe. Dopuszczone do ubiegania się o dofinansowanie będą jedynie projekty, których wartość dofinansowania nie przekracza równowartości 100 tys. EUR.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez Komisję Europejską, aktualny na dzień ogłoszenia naboru tj.: 2.11.2020 r. (opublikowany na stronie: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) Aktualny miesięczny obrachunkowy kurs wymiany wynosi 4,6225 PLN/EURO. W związku
z powyższym w przypadku wniosku o dofinansowanie, którego wartość dofinansowania wyrażona w PLN przekroczy równowartość 100 tys. EUR tj.: 462 250,00 PLN wniosek zostanie odrzucony.

Opublikowany: 02.11.2020 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 09.11.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Organy prowadzące szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, do której skierowane jest wsparcie w ramach projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 - projekty ukierunkowane na wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej.

 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:

Ogółem: 27 943 600,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 27 943 600,00 PLN

W ramach ogólnej kwoty środków, Instytucja prowadząca nabór przeznacza rezerwę finansową (10%);

- na procedurę odwoławczą wnioskodawców: 2 794 360,00 PLN

Niezbędne dokumenty

6.0 Regulamin konkursu w trybie nadzwyczajnym (607.3 KB)

6.1 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (330.4 KB)

6.2 Wymagania dot. standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (109 KB)

6.3 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8.3.1 (203.2 KB)

6.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (548.3 KB)

6.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (882.9 KB)

6.6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (886.1 KB)

6.7 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284.8 KB)

załącznik nr 2 - Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (192.3 KB)

załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (400.5 KB)

załącznik nr 4 - Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (122.3 KB)

załącznik nr 5a - Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (345.5 KB)

załącznik nr 5b - Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (320.8 KB)

załącznik nr 6a - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (432.5 KB)

załącznik nr 6b - Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (313.4 KB)

 

Materiały pomocnicze: 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.1 (453.5 KB)

Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.1. (470.5 KB)

 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").