Zakończony od 09-11-2020 do 31-12-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 02.11.2020 r. ogłasza nabór w trybie nadzwyczajnym nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Dotyczy możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu o 3 miesiące w naborze nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonym w trybie nadzwyczajnym

W związku z komunikatem opublikowanym 23.12.2020 r. dotyczącym wydłużenia terminu wydatkowania kwoty dofinansowania w naborze nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonym w trybie nadzwyczajnym, IZ WRPO 2014+ informuje, iż istnieje możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu wybranego w ww. naborze o maksymalnie 3 miesiące.

Powyższa możliwość dotyczy tych Beneficjentów, którzy w pierwotnie zaplanowanym okresie realizacji projektu (tj. do 31.12.2020 r.) nie zdążyli zrealizować wszystkich działań projektowych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, a tym samym nie będą
w stanie przedstawić wskazanej w § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie dokumentacji potwierdzającej wykonanie wszystkich wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych
w pierwotnie zaplanowanym okresie realizacji projektu.

 Beneficjentom, którzy zrealizowali założenia wynikające z wniosku o dofinansowanie do końca pierwotnego okresu realizacji projektu (tj. do 31.12.2020 r.) i mają możliwość ich udokumentowania zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie, nie przysługuje możliwość wydłużenia okresu projektu.

Opublikowano: 31.12.2020 r. 


Dotyczy: wydłużenia terminu wydatkowania kwoty dofinansowania w naborze nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonym w trybie nadzwyczajnym.

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z pkt 3.4.2 Regulaminu konkursu w trybie nadzwyczajnym oraz w związku z wejściem w życie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020, poz. 2327 dopuszcza ponoszenie wydatków po dniu 31.12.2020 r.

Opublikowano: 23.12.2020 r. 


Dotyczy: zmiany miejsca składania wniosków dla naboru nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20  ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym.

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 (IZ WRPO 2014+) informuje, iż z uwagi na obostrzenia dotyczące zagrożeń związanych ze skutkami pandemii COVID-19 sekretariat DEFS przy al. Niepodległości 18 jest niedostępny dla osób z zewnątrz. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ zwraca się z prośbą      o składanie wersji papierowej dokumentów w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu mieszczącym się przy al. Niepodległości 34. Złożenie wniosku w wersji papierowej w Punkcie Kancelaryjnym UMWW, będzie uznawane jako spełnienie wymogów zawartych w punkcie 3.6.4 Regulaminu konkursu w trybie nadzwyczajnym RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Opubikowano:13.11.2020 r.


Dostęp do naboru prowadzonego w trybie nadzwyczajnym

Nabór w ramach konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 prowadzony jest w trybie nadzwyczajnym. W celu złożenia wniosku w systemie LSI2014+ wymagane jest nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym.

IZ WRPO 2014+ prosi o postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją.

Pod linkiem https://lsi.wielkopolskie.pl/, w zakładce pomoc znajdują się dokumenty wspierające pracę w LSI2014+, w tym Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Poniżej skrót informacji dotyczący uzyskania dostępu do menu do tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym.

1. Podmiot uprawniony, który chce uzyskać dostęp do tworzenia wniosku w trybie nadzwyczajnym powinien najpierw założyć konto w LSI2014+. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny (patrz podpunkt 1.1);

2. Po założeniu konta w Systemie, podmiot uprawniony wypełnia „Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym”, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego podręcznika i podpisany skan wniosku przesyła do administratora Systemu poprzez formularz kontaktowy LSI2014+ dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl/ (patrz podpunkt 2.3).

3. Po nadaniu przez administratora Systemu dostępu do trybu nadzwyczajnego dla podmiotów uprawnionych, które złożyły ww. wniosek, wysyłana jest informacja na podany we wniosku adres e-mail o nadaniu stosownego uprawnienia.

Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym (369.6 KB)

Opublikowano: 05.11.2020 r.


Dotyczy: formy rozliczania Wniosków o dofinansowanie w naborze nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonym trybie nadzwyczajnym.

IZ WRPO 2014+ informuje, iż w przedmiotowym konkursie wnioski rozliczane są wyłącznie
w oparciu o kwoty ryczałtowe. Dopuszczone do ubiegania się o dofinansowanie będą jedynie projekty, których wartość dofinansowania nie przekracza równowartości 100 tys. EUR.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez Komisję Europejską, aktualny na dzień ogłoszenia naboru tj.: 2.11.2020 r. (opublikowany na stronie: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) Aktualny miesięczny obrachunkowy kurs wymiany wynosi 4,6225 PLN/EURO. W związku
z powyższym w przypadku wniosku o dofinansowanie, którego wartość dofinansowania wyrażona w PLN przekroczy równowartość 100 tys. EUR tj.: 462 250,00 PLN wniosek zostanie odrzucony.

Opublikowany: 02.11.2020 r.

Wyniki naboru 03-12-2020

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1 (445 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 3220/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2021 r. (386.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3220/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4.02.2021 r. (450.6 KB)

Opublikowano: 08.02.2021 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu  nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3188/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. (198.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3188/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.01.2021 r. (460.7 KB)

Opublikowano: 28.01.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu  nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3173/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. (195.1 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3173/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.01.2021 r. (467 KB)

Opublikowano: 22.01.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu  nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3120/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. (194.7 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3120/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.2021 r. (452.2 KB)

Opublikowano: 08.01.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu  nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3069/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. (199.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3069/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.12.2020 r. (480.3 KB)

Opublikowano: 23.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 3052/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji (465.2 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3052 2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.12.2020 r. (479.7 KB)

Opublikowano: 18.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu  nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3021/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. (194.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3021/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.12.2020 r. (479.7 KB)

Opublikowano: 11.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 2993/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. (524.1 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 2993/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.12.2020 r. (476.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (263.3 KB)

Opublikowano: 04.12.2020 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu   nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (516.5 KB)

Opublikowano: 12.01.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu   nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (517.8 KB)

Opublikowano: 11.01.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (162.6 KB)

Opublikowano: 07.01.21 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (163 KB)

Opublikowano: 04.01.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (72.9 KB)

Opublikowano: 30.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekt skierowany do negocjacji (520.7 KB)

Opublikowano: 17.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu   nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (517.9 KB)

Opublikowano: 16.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu   nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (518.6 KB)

Opublikowano: 15.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu   nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (524.8 KB)

Opublikowano: 14.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (164.3 KB)

Opublikowano: 10.12.2020 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (178.1 KB)

Opublikowano: 07.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu   nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (524.9 KB)

Opublikowano: 04.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (525.9 KB)

Opublikowano: 02.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu   nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (524.2 KB)

Opublikowano: 30.11.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (172.4 KB)

Opublikowano: 26.11.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (177.9 KB)

Opublikowano: 26.11.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (183.5 KB)

Opublikowano: 25.11.2020 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 09.11.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Organy prowadzące szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, do której skierowane jest wsparcie w ramach projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 - projekty ukierunkowane na wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej.

 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:

Ogółem: 27 943 600,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 27 943 600,00 PLN

W ramach ogólnej kwoty środków, Instytucja prowadząca nabór przeznacza rezerwę finansową (10%);

- na procedurę odwoławczą wnioskodawców: 2 794 360,00 PLN

Niezbędne dokumenty

6.0 Regulamin konkursu w trybie nadzwyczajnym (607.3 KB)

6.1 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (330.4 KB)

6.2 Wymagania dot. standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (109 KB)

6.3 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8.3.1 (203.2 KB)

6.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (548.3 KB)

6.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (882.9 KB)

6.6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (886.1 KB)

6.7 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284.8 KB)

załącznik nr 2 - Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (192.3 KB)

załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (400.5 KB)

załącznik nr 4 - Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (122.3 KB)

załącznik nr 5a - Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (345.5 KB)

załącznik nr 5b - Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (320.8 KB)

załącznik nr 6a - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (432.5 KB)

załącznik nr 6b - Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (313.4 KB)

 

Materiały pomocnicze: 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.1 (453.5 KB)

Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.1. (470.5 KB)

 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").