Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 18-10-2021 do 29-10-2021

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 17.09.2021 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 18.10.2021 r. od godziny 0.00 do dnia 29.10.2021 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
 2. projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

Powyższe typy projektów muszą być realizowane łącznie i polegają na – tworzeniu Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogółem (EFS+BP): 44 705 882,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 40 000 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 705 882,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-00221 (987.2 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru w Poddziałaniu 7.2.2 (394.4 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (118.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (889.2 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (548.9 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w WRPO 2014+ (887.4 KB)

8.6 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (349.6 KB)

8.7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (323 KB)

8.8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (440.5 KB)

8.8 b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (317.8 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (421.7 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.2 KB)

8.11 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (422.8 KB)

8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (289.8 KB)

8.13 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (363.8 KB)

8.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.8 KB)

8.15 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (347.6 KB)

8.16 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (572.5 KB)

Materiały pomocnicze:

1._Plan_rozmieszczenia_Centrow_Zdrowia_Psychicznego_na_terenie_WLKP (2.6 MB)

2._Mapa_ŚCZP_finansowanych_w_ramach_WRPO_ 2014+ (1 MB)

3. Model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży (znajduje się w pkt 4 Modele przetestowane (ostateczne) )

Inne ważne informacje

Zobacz często zadawane pytania

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").