Zakończony od 18-10-2021 do 29-10-2021

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 17.09.2021 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 4848/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2022 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21.

I. Punkt 3.2.1 przyjął brzmienie:

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 muszą być skierowane bezpośrednio do:

 • osób z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego) traktowanych jako osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014‑2020 oraz mogą być kierowane do osób w ich otoczeniu;
 • osób nieaktywnych zawodowo kwalifikujących się do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, w tym dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.

Pozostałe zapisy w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 31 marca 2022 roku.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-00221  (1000.2 KB) - obowiązuje od 31 marca 2022 r. 

Uchwała Nr 48482022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.03.2022 r (204 KB)

Opublikowano: 30.03.2022 r. 

Wyniki naboru 10-02-2022

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21. (Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4644/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.).

Uchwała Nr 7375/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2023 r (205.5 KB)

Załącznik 1a do Uchwały Nr 7375/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2023 r (532.1 KB)

Opublikowano: 26.10.2023 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21. (Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4644/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.).

Uchwała Nr 7233/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r (205.7 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 7233/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r (532.3 KB)

Opublikowano: 29.09.2023 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę dotyczącą projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21. (Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4644/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.)

Uchwała Nr 6645/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2023 r (381.3 KB)

Załącznik 1a do Uchwały Nr 6645/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2023 r (533.6 KB)

Opublikowano: 29.05.2023 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.2

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2 (245.9 KB)

Opublikowano: 16.08.2022 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.

Uchwała nr 4644/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2022r (533.5 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 4644/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2022r (533.1 KB)

Lista członków KOP  (115.5 KB)

Opublikowano: 15.02.2022 r. 

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu   nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/21.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (523.8 KB)

Opublikowano: 29.12.2021 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 18.10.2021 r. od godziny 0.00 do dnia 29.10.2021 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
 2. projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

Powyższe typy projektów muszą być realizowane łącznie i polegają na – tworzeniu Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogółem (EFS+BP): 44 705 882,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 40 000 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 705 882,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-00221 (1000.2 KB) - obowiązuje od 31.03.2022 r. 

8.0 Regulamin konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-00221 (987.2 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru w Poddziałaniu 7.2.2 (394.4 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (118.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (889.2 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (548.9 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w WRPO 2014+ (887.4 KB)

8.6 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (349.6 KB)

8.7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (323 KB)

8.8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (440.5 KB)

8.8 b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (317.8 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (421.7 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.2 KB)

8.11 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (422.8 KB)

8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (289.8 KB)

8.13 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (363.8 KB)

8.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.8 KB)

8.15 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (347.6 KB)

8.16 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (572.5 KB)

Materiały pomocnicze:

1._Plan_rozmieszczenia_Centrow_Zdrowia_Psychicznego_na_terenie_WLKP (2.6 MB)

2._Mapa_ŚCZP_finansowanych_w_ramach_WRPO_ 2014+ (1 MB)

3. Model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży (znajduje się w pkt 4 Modele przetestowane (ostateczne) )

Inne ważne informacje

Zobacz często zadawane pytania

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").