Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 18-10-2021 do 31-10-2021

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 17.09.2021 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-001/21 w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 18.10.2021 r. od godziny 0.00 do dnia 31.10.2021 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, w szczególności poprzez:

- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,

- pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,

- szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe,

- subsydiowane zatrudnienie,

- dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia,

- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:     

Ogółem (EFS+BP): 3 911 765,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 3 500 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe z budżetu państwa: 411 765,00 PLN

 

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu dla Działania 6.5 (849.2 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Działania 6.5 (352 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 6.5 (117.6 KB)

8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.1 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (545 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w WRPO 2014+ (887.4 KB)

8.6 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (349.6 KB)

8.7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (323 KB)

8.8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (440.5 KB)

8.8 b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (317.8 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (413.6 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.2 KB)

8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych Działanie 6.5 (387.9 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.5 (169.6 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (290.1 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (363.6 KB)

8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.6 KB)

8.16 Wzór tabeli potwierdzającej wymagane doświadczenie zgodnie z kryterium premiującym (119.1 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (343.4 KB)

8.18 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (569.9 KB)

8.19 Standardy realizacji wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej dz.._ (596.8 KB)

 

1 Regulamin rekrutacji uczestników (381.7 KB)

2 Wstępny formularz rekrutacyjny (385.3 KB)

3 Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego (344.3 KB)

4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (409.5 KB)

5 Biznesplan (405.9 KB)

6 Karta oceny biznesplanu (356.3 KB)

7 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu (314.6 KB)

8 Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego (489 KB)

9 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej między uczestnikami projektu a beneficjentem (262.1 KB)

10 Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków (134.4 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").