Zakończony od 26-10-2021 do 15-11-2021

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 24.09.2021 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21 w ramach Poddziałania 8.3.1 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 5430/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2022 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21.

I. Punkt 1.1.3 przyjął brzmienie:

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Działania 8.3/ Poddziałania 8.3.1

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie

osoby

96

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

osoby

160

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

sztuki

32

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem

w programie

sztuki

5

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie

osoby

500

II. Punkt 2.2 przyjął brzmienie:

Ogółem (EFS+BP):                                                               17 724 834,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS:                                           16 740 122,00 PLN3

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:      984 712,00 PLN

3 Mając na uwadze, iż jest to ostatni planowany do ogłoszenia w tym Poddziałaniu konkurs, kwota przewidziana na dofinansowanie projektów uzależniona jest od dostępności środków i może ulec zmianie.

 

Pozostałe zapisy w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 29 lipca 2022 roku.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.0 Regulamin konkursu 8.3.1 - wersja obowiązująca od 29.07.2022 r (955.3 KB)

Uchwała Nr 5430/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.07.2022 r. (220.2 KB)

Opublikowano: 28.07.2022 r. 


Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 4441/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21.

I. Punkt 1.1.3 przyjął brzmienie:

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Działania 8.3/ Poddziałania 8.3.1

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie

osoby

69

Liczba uczniów szkół

i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

osoby

115

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

sztuki

23

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie

sztuki

4

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie

osoby

354

III. Punkt 2.2 przyjął brzmienie:

Ogółem:                                                                                 13 023 529,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS:                                           12 300 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:                       723 529,00 PLN

 

Pozostałe zapisy w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 17 grudnia 2021 roku.
Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin konkursu (1 MB) 

Uchwała Nr 4441/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.12.2021 r. (223.8 KB)

Opublikowano: 16.12.2021 r. 

Wyniki naboru 10-03-2022

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.1 - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1 (394.3 KB)

Opublikowano: 23.11.2022 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną listę dotyczącą projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21.

Uchwała Nr 5566/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4768/2022 z dnia 10 marca 2022 r. (210.9 KB)

Załącznik nr 1 a do Uchwały nr 5566 / 2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.09.2022 r. (63.8 KB)

Lista członków KOP (28.3 KB)

Opublikowano: 08.09.2022 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.1

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1 (368.8 KB)

Opublikowano: 16.08.2022 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21. (Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4768/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w wyniku zakończenia procedury odwoławczej).

Uchwała Nr 5273/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji wszystkich ocenionych projektów (356.6 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (257.6 KB)

Lista członków KOP (121.4 KB)

Opublikowano: 01.07.2022 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 4768/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2022 r. (212.4 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały nr 4768/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.03.2022 r (259.3 KB)

Lista członków KOP (116.1 KB)

Opublikowano: 11.03.2022 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekty, który zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji w związku z podjęciem Uchwały nr 5430/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.07.2022 r. dot. zwiększenia alokacji.

Wyniki oceny merytoryczenj - projekty skierowane do negocjacji (536.3 KB)

Opublikowano: 28.07.2022 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekty, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą oraz zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21 po uwzględnieniu procedury odwoławczej.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (437.1 KB)

Opublikowano: 20.05.2022 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Projekt skierowany do negocjacji  (37.8 KB)

Opublikowano: 16.02.2022 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu   nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Projekt skierowany do negocjacji (514.9 KB)

Opublikowano: 07.02.2022 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu   nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/21.

Projekty skierowane do negocjacji (559.4 KB)

Opublikowano: 20.01.2022 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 26.10.2021 r. od godziny 0.00 do dnia 15.11.2021 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:

a) staże uczniowskie realizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie;

b) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;

c) inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów;

2. Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

3. Podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

4. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

5. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1, 2, 3 lub 6).

6.Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZ lub CKZiU poprzez:

a) wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;

b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;

c) doskonalenia umiejętności podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 90%

 

     Ogółem (EFS+BP): 4 552 941,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 4 300 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 252 941,00 PLN

 

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 10%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 8.3.1 (955.3 KB) - obowiązuje od 29.07.2022 r.

8.0 Regulamin konkursu 8.3.1 (1 MB) - obowiązuje od 17.12.2021 r. 

8.0 Regulamin konkursu 8.3.1 (1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.1 (588.1 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.1 (444.1 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.1 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (543.7 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (887 KB)

8.6 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (349.6 KB)

8.7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (324.1 KB)

8.8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (440.5 KB)

8.8 b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (317.9 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (432.2 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.2 KB)

8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (385.4 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.1 (153.6 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (290 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (2) (363.5 KB)

8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.6 KB)

8.16 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branże strategiczne dla danego regionu (692 KB)

8.17 Lista miast średnich oraz średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (411.1 KB)

8.18 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (569.8 KB)

8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (342.7 KB)

Inne ważne informacje

Zobacz często zadawane pytania

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").