Zakończony od 29-12-2021 do 25-03-2022

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 23.11.2021 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

W związku z przyjęciem zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 obejmujących m.in. wprowadzenie nowej Osi Priorytetowej 11 „Instrument REACT-EU EFRR”, w celu zapewnienia dalszej pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19, wprowadza się informację do Regulaminu o możliwości przyjęcia do realizacji w ramach Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21.

IZ WRPO 2014+ informuje, iż Regulamin konkursu nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 ulega zmianie w powyższym zakresie.

Zmiana obowiązuje od 8 września 2022 r.

Regulamin 3.2.1 (wrzesień 2022) (961.1 KB)

Uchwała nr 5570/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 w sprawie zmiany uchwały nr 4319/2021września 2022 roku (302.9 KB)

Opublikowano: 09.09.2022 r.


Informacja w sprawie przedłużenia naboru

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków w konkursie nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 dla Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” do 25 marca 2022 r. z uwagi na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii wirusa SARS-CoV-2, a w konsekwencji ograniczeniem wykonywania pracy wielu instytucji będących potencjalnymi Wnioskodawcami w przedmiotowym konkursie.

W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązujący termin rozstrzygnięcia konkursu - wrzesień 2022 r.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 10.02.2022 r.

Ogłoszenie o naborze (495.8 KB)

REGULAMIN dla Poddziałania 3.2.1 (956.8 KB)

Opublikowano: 10.02.2022 r.


Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Z uwagi na wejście w życie 1 stycznia 2022 r. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, zmianie ulega maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną: z 45% na 35% kosztów kwalifikowalnych.

IZ WRPO 2014+ informuje, iż Regulamin konkursu nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 ulega zmianie w powyższym zakresie.

Zmiana obowiązuje od 13 stycznia 2022 r.

REGULAMIN 3.2.1 (956.9 KB)

Uchwała nr 4552-2022 Zarządu województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. (295.4 KB)

Uchwała nr 4553-2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. (299.9 KB)

Opublikowano: 13.01.2022 r. 

Wyniki naboru 08-09-2022

9 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6196/2023 w sprawie: zwiększenia alokacji dla konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania.

Uchwała Nr 6196/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2023 r.  (300.3 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6196/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2023 r.  (423.3 KB)

Opublikowano: 10.02.2023 r. 


24 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5862/2022 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania.

Uchwała nr 5862/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2022 r. (297.8 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5862/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2022 r.(422.2 KB)

Opublikowano: 28.11.2022 r. 


21 października 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5728/2022 w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania.

Uchwała nr 5728/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 października 2022 r. (473.5 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5728/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 października 2022 r. (424.6 KB)

Opublikowano: 24.10.2022 r. 


23 września 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5620/2022 w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania wraz z zaktualizowanymi oświadczeniami o pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

Projekty znajdujące się na liście projektów nierekomendowanych do dofinansowania z uwagi na niewystarczającą alokację, znajdujące się na pozycjach 45-54, zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/421

Uchwała nr 5620/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2022 r. (52.7 KB)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 5620/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2022 r. (430 KB)

oświadczenie o braku pomocy de minimis (466 KB)

oświadczenie o braku pomocy publicznej (466 KB)

Opublikowano: 23.09.2022 r.


8 września 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5571/2022 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do  sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 5571/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 września 2022 r. (471.1 KB)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5571/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 września 2022 r. (429.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny dla konkursu nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001-21 (395.4 KB)

dokumenty do podpisania umowy (5 MB)

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 (konkurs RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że po zakończeniu procedury odwoławczej (etap oceny merytorycznej), trzy wnioski zostały przywrócone do ponownej oceny.

Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny.

Lista po ocenie merytorycznej (281 KB)

Opublikowano: 14.10.2022 r. 


Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (konkurs nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

lista wniosków po ocenie merytorycznej_3.2.1_001_2021 (346 KB)

Opublikowano: 07.09.2022 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 (konkurs RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że po zakończeniu procedury odwoławczej 1 wniosek został oceniony pozytywnie. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którego ocena zostanie przeprowadzona przez członków Komisji Oceny Projektów.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (konkurs nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 83 złożonych wniosków o dofinansowanie, 64 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 7 wniosków zostało ocenionych negatywnie, 12 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie (351.8 KB)

Opublikowano: 10.06.2022 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29.12.2021 r. od godziny 7.30 do 25.03.2022 r. 25.02.2022 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 23.11.2021 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są:

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

b) jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy;

c) samorządowe jednostki organizacyjne;

d) organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);

e) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego;

f) podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych;

g) uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;

h) podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego, związanej m.in. z:

a) ociepleniem obiektu,

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji (wyłącznie jako element projektu),

e) instalacją systemów chłodzących,

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne,

g) systemami monitorowania i zarządzania energią,

h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu kompleksowego projektu.

 

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną wynosi 45 % 35% kosztów kwalifikowalnych i może zostać zwiększony o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw – zgodnie z: 

  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020,
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020,
  • Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – art. 38.

Część inwestycyjna projektu objętego wariantem pomocy publicznej determinuje poziom dofinansowania udzielany jako pomoc de minimis.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 50 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (495.8 KB) obowiązuje od 10.02.2022 r.

1. Ogłoszenie o naborze (497.7 KB) obowiązuje od 13.01.2022 r. 

1. Ogłoszenie o naborze (511.6 KB)

2. Regulamin 3.2.1 (wrzesień 2022) (961.1 KB) - obowiązuje od 08.09.2022r.

2. REGULAMIN dla Poddziałania 3.2.1 (956.8 KB) obowiązuje od 10.02.2022 r.

2. REGULAMIN dla Poddziałania 3.2.1 (956.9 KB) obowiązuje od 13.01.2022 r. 

2. REGULAMIN dla Poddziałania 3.2.1 (360.1 KB)

3. Warunki formalne dla Poddzialania 3.2.1 (577 KB)

4. Kryteria wyboru projektów (895.2 KB)

5. Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014 do obsługi WRPO 2014+ (2.8 MB)

5.1 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (906.4 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie (541.9 KB)

7. Instrukcja_do_sporządzania_StudiumWykonalności_(część_opisowa) (1.1 MB)

7.1 Instrukcja_do_sporządzenia_Studium_wykonalności_(część_obliczeniowa) (104.9 KB)

8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (421.5 KB)

8.1 Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9. Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem (387.5 KB)

9.1 Załącznik do Uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

10. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.4 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu:

11. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

11.1 Instrukcja_wypełniania_Załącznika_nr_1_do_wniosku_w_zakresie_Oceny_Oddziaływania_na_Środowisko_202.0 (945.1 KB)

12. Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (68.5 KB)

13. Załącznik nr 3 do wniosku - Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

13.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

14. Załącznik nr 4 do wniosku - Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

15. Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

15.1 Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

16. Załącznik nr 19 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

17. Załacznik nr 23 do wniosku –Oświadczenia Partnera Uczestnika (487.5 KB)

18. Załącznik nr 25 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku (455.5 KB)

19. Załącznik nr 31 wniosku - Założenia do metodologii wyliczenia powierzchni komercyjnej_mieszkaniowej z powierzchnią użytkową (15.2 KB)

19. Załącznik nr 31 wniosku - Założenia do metodologii wyliczenia powierzchni komercyjnej_mieszkaniowej z powierzchnią użytkową (15.2 KB)

20. Załącznik nr 32 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

20.1 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

21. Załącznik nr 32 wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiebiorcę (324 KB)

21.1 Instrukcja wypełnienia tabeli przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

22. Załącznik nr 32 wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

Załączniki dodatkowe:

23. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian (3.3 MB)

24. POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI - Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

25. SPA-2020 - Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

26. Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

27. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

27.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 i 61 626 61 21 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.