Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-04-2022 do 24-06-2022

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 marca 2022 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-001/22 w ramach Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

W związku ze zmianą nazwy Osi Priorytetowej 11 na „Instrument REACT-EU EFRR”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował zmienić ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie oraz Regulamin konkursu wraz z załącznikami dla naboru Nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-001/22 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Pozostała treść dokumentacji nie ulega zmianie. Przedstawiamy aktualne dokumenty.

1 Ogłoszenie o naborze (553.1 KB)

2 Regulamin konkursu (1002.4 KB)

3 Warunki formalne (367.6 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (821.5 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (437.9 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (184.2 KB)

8.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (786.8 KB)

8.2 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (715.1 KB)

8.3 Załącznik do umowy, porozumienia pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatnośc oraz zwroty środków (997.2 KB)

Opublikowano: 15.06.2022 r. 

Wyniki naboru 01-12-2022

Informacja w sprawie wyboru do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-001/22

17 lutego 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6215/2023 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-001/22 dla Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 6215/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.02.2023 r.  (300.6 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (216.3 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie (2.7 MB)

Opublikowano: 17.02.2023 r. 


Informacja w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWP.11.02.00IZ.0030001/22

1 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5899/2022 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-001/22 dla Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Lista członków Komisji Oceny Projektów (398.6 KB)

Uchwała nr 5899/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku (299.3 KB)

lista projektów ocenionych pozytywnie (215 KB)

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (2.9 MB)

Opublikowano: 02-12-2022

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-001/22

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista wniosków po ocenie merytorycznej (298.5 KB)

Opublikowano: 30-11-2022


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-001/22

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 12. złożonych wniosków o dofinansowanie 10 zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny.  Oceny merytorycznej, zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+, dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

lista wniosków ocenionych pozytywnie 11.2_001_22 (427.2 KB)

Opublikowano: 06-09-2022

Informacje o naborze

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 kwietnia 2022 r. od godziny 7.30 do 24 czerwca 2022 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 marca 2022 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
  2. podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Projekt musi być realizowany wyłącznie w podmiocie leczniczym posiadającym umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

  1. doposażenie placówek medycznych w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną;
  2. przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i adaptacyjnych (dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach);
  3. zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-2).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: do 70% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniami:

  1. dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020;
  2. w przypadku projektów objętych pomocą publiczną wartość wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 10 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (553.1 KB) - aktualne od 15.06.2022 r.

1 Ogłoszenie o naborze (558.6 KB)

2 Regulamin konkursu (1002.4 KB) - aktualne od 15.06.2022 

2 Regulamin konkursu (1002.8 KB)

3 Warunki formalne (367.6 KB) - aktualne od 15.06.2022 

3 Warunki formalne (371.1 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (821.5 KB) - aktualne od 15.06.2022

4 Kryteria wyboru projektów (822.9 KB)

5 Podręcznik Użytkownika LSI 2014+ (2.8 MB)

5.1 Regulamin LSI 2014+ (1.1 MB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (437.9 KB) - aktualne od 15.06.2022

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (434.6 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (184.2 KB) - aktualne od 15.06.2022 

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (184.3 KB)

7.2 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (104.4 KB)

8.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (786.8 KB) - aktualne od 15.06.2022

8.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (787.4 KB)

8.2 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (715.1 KB) - aktualne od 15.06.2022 

8.2 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (715.9 KB)

8.3 Załącznik do umowy, porozumienia pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatnośc oraz zwroty środków (997.2 KB) - aktualne od 15.06.2022 

8.3 Załącznik do umowy, porozumienia pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatnośc oraz zwroty środków (1 MB)

9 Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Rekomendacje Komitetu Sterującego (509.2 KB)

10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

11 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (545.5 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (489.6 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie NATURA 2000 (463.5 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 2 do wniosku - zaświadczenia NATURA 2000 (282.5 KB)

15 Załącznik nr 3 do wniosku – Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462.5 KB)

16.1 Załącznik nr 15 do wniosku – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.5 KB)

16.2 Załącznik nr 15 do wniosku – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (469 KB)

17 Załącznik nr 17 do wniosku – Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468.5 KB)

18 Załącznik nr 24 do wniosku – Oświadczenia Partnera (457.1 KB)

19 Załącznik nr 26 do wniosku – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.4 KB)

20.1 Załącznik nr 27 do wniosku – Formularz_pomoc inna niż w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

20.2 Załącznik nr 27 do wniosku – Formularz_pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

20.3 Załącznik nr 27 do wniosku – Instrukcja wypełniania formularza_pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

20.4 Załącznik nr 27 do wniosku – Formularz_pomoc de minimis (290.5 KB)

20.5 Załącznik nr 27 do wniosku – Instrukcja wypełnienia formularza_pomoc de minimis (74.6 KB)

21 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

22 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

23 Wytyczne dot. przygotowania projektów inwestycyjnych generujących dochód i hybrydowych (1.4 MB)

24 Uchwała nr 26_2021_O Komitetu Sterującego z 07.10.2021 r. ws. rekomendacji dla kryteriów wyboru (174.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.