Zakończony od 04-05-2023 do 16-06-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 4 maja 2023 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.02.10-IZ.00-001/23 w ramach Działania 2.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 12-10-2023

12 października 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 7280/2023 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach Działania 02.10 „Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór Nr FEWP.02.10-IZ.00-001/23).

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych i rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do  sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 7280_2023 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (506.3 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 7280_2023 - lista projektów ocenionych (454.4 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (461.3 KB)

Dokumenty do umowy (1.1 MB)

Opublikowano: 13.10.2023 r. 

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektów  w ramach Działania 2.10 „Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.02.10-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie.

Zakończenie oceny merytorycznej (472 KB)

Opublikowano: 11.10.2023 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektów  w ramach Działania 2.10 „Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.02.10-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że w ramach naboru złożono 7 wniosków. 6 projektów zostało ocenionych pozytywnie, a 1 projekt został oceniony negatywnie.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Projekty ocenione pozytywnie formalnie (527.1 KB)

Opublikowano: 23.08.2023 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 4 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 4 maja 2023 r.

Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (LSI 2021+) dostępny jest na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl

Kto może składać wnioski

1.  O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące typy Beneficjentów:

  1. organizacje badawcze,
  2. uczelnie,
  3. organizacje pozarządowe,
  4. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  5. Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe,
  6. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  7. jednostki samorządu terytorialnego,
  8. partnerstwa instytucji pozarządowych,
  9. jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J Regulaminu wyboru projektów.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Partnerstwa; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

1.  W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty służące wzrostowi efektywności działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej dotyczące między innymi: warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych, ścieżek edukacyjnych, wydarzeń edukacyjnych i konkursów, w tym rozwoju miejsc edukacji ekologicznej w wyniku ich sukcesywnej budowy, przebudowy i doposażenia, działalności informacyjno-edukacyjnej oraz uzupełniająco wsparcie realizacji wojewódzkich programów ochrony powietrza oraz uchwał antysmogowych.

2.  Uzupełniającymi elementami projektu mogą być:

a) zadania infrastrukturalne niezwiązane bezpośrednio z ochroną siedlisk i gatunków chronionych, na które może zostać przeznaczone maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu,

b) interwencje przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza wraz z rozwojem zielono-niebieskiej infrastruktury takie jak: inwestycje w rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach zurbanizowanych, które przyczynią się do efektywnej absorpcji i rozpraszania pyłów, a także gazów i hałasu obejmujące utworzenie i rozwój trwałych użytków zielonych o właściwościach retencyjnych między innymi: parków miejskich, niskiej zieleni i zadrzewień, zielonych ścian i dachów budynków, zielonych przystanków i torowisk oraz otwartych zielonych przestrzeni.

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 250 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

W zależności od wybranego do realizacji wariantu, projekt rozliczany jest w oparciu o uproszczone, bądź rzeczywiście poniesione wydatki. W przypadku metod uproszczonych maksymalna wartość projektu to 200 000 EUR, do przeliczeń w PLN  należy zastosować kurs 1 EUR = 4.59 PLN.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 40 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru FEWP.02.10-IZ.00-001_23 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR dla Działania 2.10 w ramach FEW 2021+ (884.8 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI 2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.4 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (5.2 MB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (907.6 KB)

7. Załącznik nr 17 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (84.5 KB)

8. Załącznik nr 17 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu (180.2 KB)

10. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu realizowanego w oparciu o projekt budżetu – kwota ryczałtowa (167.7 KB)

11. Wzór Porozumienia o dofinansowanie Projektu (164.2 KB)

12. Wzór Porozumienia o dofinansowanie Projektu realizowanego w oparciu o projekt budżetu – kwota ryczałtowa (158.5 KB)

13. Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji Projektu (161.6 KB)

14. Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji Projektu realizowanego w oparciu o projekt budżetu – kwota ryczałtowa (155.5 KB)

15. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.02.10-IZ.00-001_23 (177.7 KB)

16. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (107.4 KB)

17. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

18. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (92 KB)

19. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

20. Załącznik nr 18 do wniosku - Projekty realizowane w oparciu o projekt budżetu - Kwota ryczałtowa (1.3 MB)

21. Załącznik nr 21 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (79.1 KB)

22. Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.1 KB)

23. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

24. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324 KB)

25. Instrukcja wypełnienia formularza pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

26. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

27. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

28. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

29. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

30. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

31. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją (422 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 42 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl