Zakończony od 08-05-2023 do 30-06-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 8 maja 2023 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.01.03-IZ.00-001/23 w ramach Działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o rozszerzeniu katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach naboru.

W związku z powyższym zmianie ulega Regulamin wyboru projektów dla naboru FEWP.01.03-IZ.00-001/23 oraz załącznik pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.01.03-IZ.00-001/23”. Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru.

Regulamin wyboru projektów Działanie 1.3 (zmiana) (1.1 MB) - obowiązuje od 18 maja 2023 roku

Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.01.03-IZ.00-001.23 (zmiana) (1.2 MB)

Uchwała nr 6595/2023 Zarządu Województa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2023 r. (241.4 KB)

Wyniki naboru 02-11-2023

2 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 7414/2023 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach Działania 01.03 „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór Nr FEWP.01.03-IZ.00-001/23).

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w naborze oraz wzory dokumentów niezbędnych do  sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 7414/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2023 r.  (506.1 KB)

Załącznik do uchwały nr 7414/2023 - lista projektów ocenionych w naborze (460.2 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (554 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (2 MB)

Opublikowano: 03.11.2023 r. 

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektów w ramach Działania 01.03 „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.01.03-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (486.5 KB)

Opublikowano: 31.10.2023 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektów  w ramach Działania 01.03 „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.01.03-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że w ramach naboru złożono 15 wniosków. 12 projektów zostało ocenionych pozytywnie, a 3 projekty zostały ocenione negatywnie.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (176.6 KB)

Opublikowano: 06.09.2023 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 8 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 8 maja 2023 r.

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

a) administracja rządowa,

b) Jednostki Samorządu Terytorialnego,

c) uczelnie,

d) organizacje badawcze,

e) publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

f) niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,

g) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

h) jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,

i) organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,

j) organizacje pozarządowe,

k) instytucje sportu,

l) instytucje kultury.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Instytucje ochrony zdrowia; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

1.  W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące rozwoju i poprawy jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-kultury, z elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów informatycznych, polegające na:

a)  rozwoju elektronicznej administracji w samorządach, w tym cyfrowej standaryzacji i strukturyzacji zasobów oraz bezpiecznych repozytoriów cyfrowych,

b)  cyfryzacji procesów back-office w administracji samorządowej oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność urzędów, w tym aplikacji ISP (informacje sektora publicznego) i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. chmura obliczeni owa, elektroniczny obieg dokumentów, otwarte dane publiczne wysokiej jakości, budowa odpowiednich narzędzi analitycznych, itp.),

c)  tworzenia, standaryzacji i aktualizacji cyfrowych e-usług i referencyjnych zasobów cyfrowych, a także infrastruktury do ich realizacji,

d)  udostępniania e-zasobów naukowych i kulturowych,

e)  rozwijania zasobu związanego z monitoringiem i ochroną środowiska i klimatu, dla zapewniania właściwej skuteczności działań adaptacyjnych do zmian klimatu i przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu, w celu wyposażenia JST w sprawnie funkcjonujący system IT umożliwiający regionalne i lokalne zarzadzanie środowiskiem wraz z możliwością udostępniania danych o środowisku,

f)  rozwoju infrastruktury informatycznej, e-usług i cyfrowych zasobów służącej podnoszeniu poziomu świadomości zdrowotnej, aktywności i sprawności fizycznej oraz odporności na stres,

g)  wykorzystywania TIK w relacjach pomiędzy administracją i klientem (A2C),

h)  rozwoju aplikacji ISP, także cyfrowych zasobów o znacznym potencjale ponownego wykorzystania (np. w zakresie nauki, kultury i dziedzictwa) pozostających w dyspozycji podmiotów spoza sektora publicznego realizujących usługi publiczne. Wypracowanie wspólnych formatów danych służy spójności rejestrów posiadanych przez administrację publiczną. W ramach przedmiotowego typu projektu rozwój infrastruktury informatycznej może stanowić jedynie element projektu.

2.  Elementem dodatkowym typu projektu wskazanego w punkcie 1 może być realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa, to jest wzmacniania odporności systemów, zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty (w systemach informacyjnych JST, podmiotów publicznych podlegających JST).

Nabór nie dotyczy projektów z zakresu e-zdrowia i e-geodezji.

3.  Uzupełniającymi elementami projektu mogą być:

a) wsparcie w zakresie kompetencji cyfrowych oraz zwiększanie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa,

b) wsparcie w zakresie rozwijania i wprowadzania systemów monitorowania i zarządzania energią (energia elektryczna, ciepło, gaz) w budynkach należących do JST.

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 250 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

W zależności od wybranego do realizacji wariantu, projekt rozliczany jest w oparciu o uproszczone, bądź rzeczywiście poniesione wydatki. W przypadku metod uproszczonych maksymalna wartość projektu to 200 000 EUR, do przeliczeń w PLN  należy zastosować kurs 1 EUR = 4.59 PLN.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milinów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 1.3 (zmiana) (1.1 MB) - obowiązuje od 18.05.2023 r. 

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 1.3 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 1.3 (941.9 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI 2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (645.2 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (4.7 MB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (939.3 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (94.6 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (2.8 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (728.5 KB)

10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w oparciu o projekt budżetu - kwota ryczałtowa (674.5 KB)

11. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (668.2 KB)

12. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego w oparciu o projekt budżetu - kwota ryczałtowa (644.7 KB)

13. Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (718.1 KB)

14. Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu realizowanego w oparciu o projekt budżetu - kwota ryczałtowa (676.5 KB)

15. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.01.03-IZ.00-001.23 (zmiana) (1.2 MB) - obowiązuje od 18.05.2023 r. 

15. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.01.03-IZ.00-001.23 (1.1 MB)

16. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (107.4 KB)

17. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

18. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (92 KB)

19. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

20. Załącznik nr 11 do wniosku - Projekty realizowane w oparciu o projekt budżetu - kwota ryczałtowa (1.3 MB)

21. Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizację inwestycji (79.1 KB)

22. Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.1 KB)

23. Załącznik nr 18 do wniosku - Formularz informacji o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

24. Załącznik nr 18 do wniosku - Formularz informacji pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324 KB)

25. Instrukcja wypełnienia formularza pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

26. Załącznik nr 18 do wniosku - Formularz informacji o pomoc de minimis (290 KB)

27. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

28. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

29. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

30. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

31. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją (422 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 34 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.