Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 23-06-2023 do 14-07-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 02.06.2023 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach naboru nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.

Projekty skierowane do oceny merytorycznej (492.2 KB)

Opublikowano: 30.08.2023 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 23.06.2023 r. od godziny 0.00 do dnia 14.07.2023 r. do godziny 23.59.59. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru. Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Kto może składać wnioski

1. Administracja publiczna;

2. Służby publiczne;

3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;

4. Instytucje nauki i edukacji;

5. Instytucje ochrony zdrowia.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Instytucje ochrony zdrowia; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Duże; Średnie; Małe; Mikro; Mid caps; Small mid caps; Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować projekty dotyczące:

1. Poprawy dostępu do lepszej jakości usług zdrowotnych lub społecznych.

2. Mieszkań wspomaganych i chronionych oraz dostosowania mieszkań.

3. Tworzenia lub rozwoju CUS.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 108 571 428,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 80 000 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 28 571 428,00 PLN

Niezbędne dokumenty

1.0 Regulamin wyboru projektów nr FEWP.06.13-IZ.00-003_23 (1.2 MB)

1.1.a Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEW (dla Wniosku rozliczanego z zastosowaniem kwot ryczałtowych)) (738.3 KB)

1.1.b Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEW (dla Wniosku rozliczanego na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków) (669.4 KB)

1.2 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług dla Działania 6.13 usługi społeczne i zdrowotne (161.9 KB)

1.3 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.13 (182.9 KB)

Materiały pomocnicze: 

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (359 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (356.8 KB)

3. Karta oceny formalnej projektu FEW (455.3 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (450.3 KB)

5. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (250.8 KB)

6. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów z EFS+ (304.7 KB)

7. Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta (286.5 KB)

8. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych  dla wszystkich osoób zaangażowanych w projekty realizowane w ramach FEW (473.3 KB)

9. Wzór informacji dla Beneficjenta o wsparciu zaplanowanym w projekcie (526.8 KB)

10. Wzór umowy o partnerstwie projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

10. Wzór umowy o partnerstwie projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

11. Wzór umowy o partnerstwie projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (elektroniczny podpis) (1 MB)

11. Wzór umowy o partnerstwie projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (elektroniczny podpis) (1 MB)

12. Wzór umowy o partnerstwie- projekt rozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

12. Wzór umowy o partnerstwie- projekt rozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

13. Wzór umowy o partnerstwie projekt rozliczany wnioskami częściowymi (elektroniczny podpis) (1 MB)

13. Wzór umowy o partnerstwie projekt rozliczany wnioskami częściowymi (elektroniczny podpis) (1 MB)

14. Wzór weksla i deklaracji wekslowej (311.1 KB)

15. Wzór weksla i deklaracji wekslowej wraz z oświadczeniem współmałżonka (342.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").