Zakończony od 01-06-2023 do 31-08-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 1 czerwca 2023 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.02-IZ.00-001/23 w ramach Działania 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informacja o uzupełnieniu kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Komplet dokumentów został uzupełniony o Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92.3 KB)

Opublikowano: 04.04.2024 r. 


Informacja o uzupełnieniu kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Komplet dokumentów został uzupełniony o oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące niepozostawania w związku małżeńskim oraz oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim i panującym w nim ustroju majątkowym.

2021-2027 oświadczenie o stanie wolnym (47.7 KB)

2021-2027 oświadczenie o wspólności rozdzielności (48.2 KB)

Opublikowano: 26.03.2024 r. 


Informacja o uzupełnieniu kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Komplet dokumentów został uzupełniony o oświadczenie Wnioskodawcy o tym, że od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie nie otrzymał pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych wskazanych w projekcie.

Oświadczenie o braku pomocy publicznej (47.9 KB)

Opublikowano: 21.03.2024 r. 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o doprecyzowaniu zapisów dotyczących oceny strategicznej projektów w części IV Procedura wyboru projektów, punkt D Regulaminu wyboru projektów. Pozostała treść Regulaminu wraz z załącznikami nie ulega zmianie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru nr FEWP.10.02-IZ.00-001/23 oraz pozostaje bez wpływu na ocenę projektów.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 29 czerwca 2023 roku.

Regulamin wyboru projektów Nr FEWP.10.02-IZ.00-001/23 (1 MB)

Uchwała nr 6837/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. (234.5 KB)

Opublikowano: 30.06.2023 r. 

Wyniki naboru 14-03-2024

4 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 8213/2024 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8102/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru nr FEWP.10.02-IZ.00-001/23, Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach – w ramach pomocy de minimis w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia zaktualizowaną listę ocenionych projektów.

Uchwała nr 8213/2024 Zarządu Wojeództwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.  (559.2 KB)

Załącznik do Uchawły nr 8213/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.  (835.8 KB)

Opublikowano: 04.04.2024 r. 


14 marca 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 8102/2024 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru nr FEWP.10.02-IZ.00-001/23, Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach – w ramach pomocy de minimis w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w naborze oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu.

Uchwała Nr 8102/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2024 r. (378.2 KB)

Załacznik do Uchwały nr 8102/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2024 r. (833.4 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (570.7 KB)

Dokumenty do podpisania umowy (2.5 MB)

Opublikowano: 18.03.2024 r. 

Wyniki ocen

Informacja o aktualizacji listy projektów ocenionych pozytywnie strategicznie w ramach Działania 10.02 „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.02-IZ.00-001/23).

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu nr 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej  Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  i  Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ przedstawiają zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie strategicznie po zakończonej procedurze odwoławczej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach oceny strategicznej - aktualizacja (581.4 KB)

Opublikowano: 02.04.2024 r. 


Informacja o aktualizacji listy projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie w ramach Działania 10.02 „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.02-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że po zakończonej procedurze odwoławczej przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie i przekazanych do oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie - aktualizacja (494.2 KB)

Opublikowano: 22.03.2024 r. 


Informacja o zakończeniu oceny strategicznej  projektów w ramach Działania 10.02 „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach –  pomocy de minimis” w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.02-IZ.00-001/23).

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu nr 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej  Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  i  Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje o zakończeniu oceny strategicznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach oceny strategicznej 10.2 (577.7 KB)

Opublikowano: 14.03.2024 r. 


Informacja o aktualizacji listy projektów ocenionych pozytywnie formalnie w ramach Działania 10.02 „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.02-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że po zakończonej procedurze odwoławczej przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie (aktualizacja) (572.1 KB)

Opublikowano: 13.03.2024 r. 


Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektów w ramach Działania 10.02 „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.02-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że w wyniku oceny merytorycznej 55 projektów zostało ocenionych pozytywnie, a 8 projektów zostało ocenionych negatywnie.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (494.1 KB)

Opublikowano: 24.01.2024 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektów w ramach Działania 10.02 „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.02-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że w ramach naboru złożono 140 wniosków. 63 projekty zostały ocenione pozytywnie, a 77 projektów zostało ocenionych negatywnie.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie (571.5 KB)

Opublikowano: 24.11.2023 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 1 czerwca 2023 r. od godz. 7.30 do 31 sierpnia 2023 r.
Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2021+ możliwe jest od rozpoczęcia naboru, tj. 1 czerwca 2023 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekt na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego słupeckiego i tureckiego.

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa

Wielkość przedsiębiorstwa: Średnie; Małe; Mikro

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji, polegające na:

a) inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:

- wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych; inwestycji niezbędnych do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych, przyjaznych dla klimatu produktów, usług i procesów,

- wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji,

- promocję zagraniczną jako element projektu;

b) wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:

- zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego,

- zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem;

c) rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ;

d) promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

Finanse

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 250 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

W ramach naboru projekty rozliczane są w oparciu o koszty uproszczone.

Maksymalna wartość projektu to 200 000 EUR, do przeliczeń w PLN należy zastosować kurs 1 EUR = 4.52 PLN.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 52 500 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 10.02 (1 MB) - obowiązuje od 29.06.2023 r. 

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 10.02 (1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 10.02 (903.7 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI_2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.4 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (286.3 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 10.02 (1 MB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (84.6 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwota ryczałtowa) (650.9 KB)

10. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.10.02-IZ.00-001_23 (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

11. Załącznik nr 2 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (107.4 KB)

12._Załącznik_nr_3_do_wniosku_-_Projekty_realizowane_w_oparciu_o_projekt_budżetu_-_kwota_ryczałtowa (1.3 MB)

13. Załącznik nr 6 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizację inwestycji (79.1 KB)

14. Załącznik nr 7 do wniosku - Określenie statusu MŚP Wnioskodawcy (72.4 KB)

15. Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz informacji o pomoc de minimis (290 KB)

16. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

Załączniki pomocnicze:

17. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkpolski Wschodniej (1.5 MB)

18. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

19. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

20. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

21. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

22. Wykaz kodów PKD wykluczonych z otrzymania wsparcia - załącznik pomocniczy (971.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 37 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi systemu LSI 2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.