Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 01-06-2023 do 31-08-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 1 czerwca 2023 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.02-IZ.00-001/23 w ramach Działania 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o doprecyzowaniu zapisów dotyczących oceny strategicznej projektów w części IV Procedura wyboru projektów, punkt D Regulaminu wyboru projektów. Pozostała treść Regulaminu wraz z załącznikami nie ulega zmianie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru nr FEWP.10.02-IZ.00-001/23 oraz pozostaje bez wpływu na ocenę projektów.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 29 czerwca 2023 roku.

Regulamin wyboru projektów Nr FEWP.10.02-IZ.00-001/23 (1 MB)

Uchwała nr 6837/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. (234.5 KB)

Opublikowano: 30.06.2023 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 1 czerwca 2023 r. od godz. 7.30 do 31 sierpnia 2023 r.
Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2021+ możliwe jest od rozpoczęcia naboru, tj. 1 czerwca 2023 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekt na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego słupeckiego i tureckiego.

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa

Wielkość przedsiębiorstwa: Średnie; Małe; Mikro

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji, polegające na:

a) inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:

- wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych; inwestycji niezbędnych do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych, przyjaznych dla klimatu produktów, usług i procesów,

- wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji,

- promocję zagraniczną jako element projektu;

b) wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:

- zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego,

- zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem;

c) rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ;

d) promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

Finanse

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 250 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

W ramach naboru projekty rozliczane są w oparciu o koszty uproszczone.

Maksymalna wartość projektu to 200 000 EUR, do przeliczeń w PLN należy zastosować kurs 1 EUR = 4.52 PLN.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 52 500 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 10.02 (1 MB) - obowiązuje od 29.06.2023 r. 

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 10.02 (1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 10.02 (903.7 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI_2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.4 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (286.3 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 10.02 (1 MB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (84.6 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwota ryczałtowa) (650.9 KB)

10. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.10.02-IZ.00-001_23 (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

11. Załącznik nr 2 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (107.4 KB)

12._Załącznik_nr_3_do_wniosku_-_Projekty_realizowane_w_oparciu_o_projekt_budżetu_-_kwota_ryczałtowa (1.3 MB)

13. Załącznik nr 6 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizację inwestycji (79.1 KB)

14. Załącznik nr 7 do wniosku - Określenie statusu MŚP Wnioskodawcy (72.4 KB)

15. Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz informacji o pomoc de minimis (290 KB)

16. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

Załączniki pomocnicze:

17. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkpolski Wschodniej (1.5 MB)

18. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

19. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

20. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

21. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

22. Wykaz kodów PKD wykluczonych z otrzymania wsparcia - załącznik pomocniczy (971.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 37 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi systemu LSI 2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.