Zakończony od 01-08-2023 do 13-10-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 1 sierpnia 2023 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.05.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 28-02-2024

28 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 8015/2024 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór Nr FEWP.05.01-IZ.00-001/23)

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w naborze oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu.

Uchwała nr 8015/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2024 r. (506.6 KB)

Lista projektów ocenionych (474.1 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (560.7 KB)

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (1.9 MB)

Opublikowano: 29.02.2024 r. 

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektów w ramach Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór numer FEWP.05.01-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie (461.5 KB)

Opublikowano: 29.02.2024 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektów w ramach Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.05.01-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że w ramach naboru złożono 28 wniosków. 24 projekty zostały ocenione pozytywnie, a 4 projekty zostały ocenione negatywnie.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie (476.7 KB)

Opublikowano: 21.12.2023 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 1 sierpnia 2023 roku do 13 października 2023 roku.

Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2021+ możliwe jest od dnia ogłoszenia naboru, to jest od 1 sierpnia 2023 roku.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

  1. przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego[1],
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pozarządowe.

[1] Podmioty publiczne i niepubliczne.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji

Na co można otrzymać dofinansowanie

1. W ramach naboru wsparciem zostanie objęta infrastruktura w obszarze wychowania przedszkolnego. Realizować można następujące typy projektów:

  1. budowa (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu oraz wyposażeniem gwarantującym wysoką jakość kształcenia,
  2. inwestycje infrastrukturalne związane z poprawą dostępności przedszkolnych placówek edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (poparte dokładną analizą potrzeb).

Możliwe jest łączenie typów projektów wymienionych w ppkt. a) i ppkt. b) w ramach projektu.

2. Uzupełniającym elementem projektu może być zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanych w zajęciach dydaktycznych (do 20% kosztów kwalifikowalnych).

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt rozliczany jest w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Regulamin wyboru projektów Działanie 05.01 (930.8 KB)

2 Kryteria wyboru projektów Działanie 05.01 (897.7 KB)

3 Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI2021+ (3.7 MB)

4 Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (645.2 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (2.8 MB)

6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (924.3 KB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (90.9 KB)

8 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (728.4 KB)

10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu hybrydowego (719.2 KB)

11 Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.05.01-IZ.00-001_23 (1.2 MB)

Załączniki do wniosku:

12 Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92.1 KB)

14 Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (90.7 KB)

15 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (99.7 KB)

16 Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (77.7 KB)

17 Załącznik nr 24 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.4 KB)

18 Załącznik nr 26 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

19 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przestawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.7 KB)

Załączniki pomocnicze: 

20 Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

21 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

22 Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

23 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

24 Obszary zagrożone trwałą marginalizacją (422 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: ocenaformalna1@umww.pl lub PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 30 lub bezpośrednio do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.