Zakończony od 01-08-2023 do 22-09-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 1 sierpnia 2023 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.02.05-IZ.00-001/23 w ramach Działania 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informujemy, że zmianie uległ numer do kontaktu telefonicznego w zakresie OOŚ w ramach naboru FEWP.02.05-IZ.00-001/23. Aktualnie informacje będą udzielane telefonicznie pod numerem 61 626 61 15. Pozostałe numery telefoniczne nie uległy zmianie to jest:

a) tel. 61 626 71 67 w zakresie oceny formalnej,

b) tel. 61 626 61 32 w zakresie oceny merytorycznej oraz Studium wykonalności,

c) tel. 61 61 626 71 09, 61 626 63 14 w zakresie obsługi LSI oraz za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „kontakt” w LSI 2021+,

d) tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46 – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (e-mail: PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl).

Opublikowano: 10.08.2023 r. 

Wyniki naboru 04-01-2024

4 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 7706/2024 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach Działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór Nr FEWP.02.05-IZ.00-001/23)

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do  sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 7706/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2024 r.(516.5 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 7706/2024 (451.7 KB)

Skład KOP (461.4 KB)

dokumenty do umowy (1.8 MB)

Opublikowano: 05.01.2024 r. 

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektów w ramach Działania 2.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.02.05-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (475 KB)

Opublikowano: 03.01.2024 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektów  w ramach Działania 2.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.02.05-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że w ramach naboru złożono 5 wniosków, spośród których wszystkie uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Projekty ocenione pozytywnie formalnie (451.7 KB)

Opublikowano 28.11.2023

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 1 sierpnia 2023 r. godz. 07.30 do 22 września 2023 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 1 sierpnia 2023 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

 1. instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
 2. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 3. jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska,
 4. jednostki samorządu terytorialnego,
 5. Lasy Państwowe,
 6. parki narodowe i krajobrazowe,
 7. organizacje pozarządowe,
 8. Policja, straż pożarna i służby ratownicze,
 9. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 10. spółki wodne

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J Regulaminu wyboru projektów.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

 1. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach.
 2. Działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej.
 3. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie „Prawo wodne")  i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej: zbiorniki suche, poldery zalewowe, zwiększanie rozstawu wałów rzecznych.

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 100 000 000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.02.05-IZ-00-001_23 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR dla Działania 2.05 w ramach FEW 2021+ (960 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI 2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.4 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (287.7 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (930.3 KB)

7. Załącznik nr 18 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (92.1 KB)

8. Załącznik nr 18 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu (181.7 KB)

10. Wzór Porozumienia o dofinansowanie Projektu (164.7 KB)

11. Decyzja o dofinansowaniu Projektu Województwa Wielkopolskiego (163.7 KB)

12. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.02.05-IZ.00-001_23 (172.5 KB)

13. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

14. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

15. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (92 KB)

16. Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

17. Załącznik nr 21 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (80.6 KB)

18. Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.4 KB)

19. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

20. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (39.9 KB)

21. Instrukcja wypełnienia formularza pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

22. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (36.4 KB)

23. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

24. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

25. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

26. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

27. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 67 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").