Zakończony od 07-08-2023 do 31-10-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 7 sierpnia 2023 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.06-IZ.00-001/23 w ramach Działania 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informacja o uzupełnieniu kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Komplet dokumentów został uzupełniony o harmonogram płatności.

Wzór - harmonogram płatności EFRR__FST  (126.9 KB)

Opublikowano: 22.04.2024 r. 


Informacja o uzupełnieniu kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Komplet dokumentów został uzupełniony o tabelę źródeł finansowania projektu w podziale na lata.

Tabela finansowania projektu w podziale na lata (127.3 KB)

Opublikowano: 02.04.2024 r. 


Z uwagi na zmianę Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w dniu 3 sierpnia 2023 roku dotyczącą między innymi zwiększenia poziomu dofinansowania w Działaniu 10.06 z 70 % na 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o zmianie Regulaminu wyboru projektów w przedmiotowym zakresie.

W związku z aktualizacją zapisów Regulaminu doprecyzowaniu ulega również Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w części 5.2 Planowane/docelowe źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozostała treść Regulaminu wraz z załącznikami nie ulega zmianie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru nr FEWP.10.06-IZ.00-001/23 oraz pozostaje bez wpływu na ocenę projektów.

Zmiana obowiązuje od 10 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr 7047/2023 ZWW z dnia 10 sierpnia 2023 r (240.8 KB)

Regulamin wyboru projektów dla naboru FEWP.10.06-IZ.00-001/23 (1.2 MB

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (945.3 KB)

Opublikowano: 10.08.2023 r. 

Wyniki naboru 28-03-2024

W dniu 28 marca 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 8195/2024 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru nr FEWP.10.06-IZ.00-001/23, Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w naborze oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu.

Uchwała Nr 8195/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2024 r. (379.8 KB)

Załącznik do Uchwały nr 8195/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2024 r. (605.1 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów 10.6 (564.7 KB)

dokumenty do podpisania umowy (773.2 KB)

Opublikowano: 28.03.2024 r. 

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny strategicznej  projektów w ramach Działania 10.06 „Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej”  Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.06-IZ.00-001/23).

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu nr 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej  Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  i  Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informują o zakończeniu oceny strategicznej w naborze numer FEWP.10.06-IZ.00-001/23.

Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny strategicznej w naborze nabór numer FEWP.10.06-IZ.00-001/23.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach oceny strategicznej 10.6 (464.6 KB)

Opublikowano: 28.03.2024 r. 


Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektów  w ramach Działania 10.06 „Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.06-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że w ramach oceny merytorycznej 6 projektów zostało ocenionych pozytywnie, a 2 projekty uzyskały negatywny wynik oceny.

IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie i przekazanych do oceny strategicznej.

Projekty ocenione pozytywnie merytorycznie (462.9 KB)

Opublikowano: 05.03.2024 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektów  w ramach Działania 10.06 „Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.06-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że w ramach naboru złożono 15 wniosków. 8 projektów zostało ocenionych pozytywnie, a 7 projektów zostało ocenionych negatywnie.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Projekty ocenione pozytywnie formalnie (459.5 KB)

Opublikowano: 19.01.2024 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 7 sierpnia 2023 r. od godziny 7:30 do 31 października 2023 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 7 sierpnia 2023 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące typy Beneficjentów:

 1. jednostki naukowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. klastry,
 4. organizacje badawcze,
 5. partnerstwa publiczno-prywatne,
 6. uczelnie.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J i II.J.1 Regulaminu wyboru projektów.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Partnerstwa; Instytucje nauki i edukacji

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

1. W ramach naboru wsparciem zostaną objęte inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) między innymi w:

 1. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych,
 2. przebudowę/modernizację systemów grzewczych, w tym CO (wraz z wymianą źródła ciepła na OZE, podłączeniem do niego, czy podłączeniem do sieci ciepłowniczej),
 3. instalację/przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalację/przebudowę systemów chłodzących,
 5. instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (wyłącznie na potrzeby użytkowe budynku – moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku),
 6. wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 7. zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu między innymi o technologie TIK,
 8. modernizację instalacji wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 9. przeprowadzenie audytów energetycznych (jako elementu projektu inwestycyjnego).

2. Uzupełniającymi elementami projektu, w limicie do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu, mogą być:

 1. działania dotyczące efektywnego systemu kontroli i monitoringu powietrza,
 2. działania zwiększające wiedzę mieszkańców (doradcze, edukacyjne i informacyjno–promocyjne) i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, które będą komplementarne do interwencji realizowanych z poziomu krajowego w ramach systemu ekodoradców w WFOŚiGW oraz projekcie LIFE AFTER COAL,
 3. uzasadnione działania niewynikające z audytów energetycznych mające na celu podwyższenie standardów techniczno-użytkowych budynków, działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu oraz usuwanie barier architektonicznych/infrastrukturalnych (jako element projektu inwestycyjnego).

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% 80% wydatków kwalifikowalnych.

Projekty rozliczane będą w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru FEWP.10.06-IZ.00-001_23 (1.2 MB) - obowiązuje od 10.08.2023 r. 

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru FEWP.10.06-IZ.00-001_23 (1.2 MB)

2. Kryteria wyboru projektów w zakresie FST dla Działania 10.6 w ramach FEW 2021+ (828.4 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI 2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.4 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (16.6 MB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (945.3 KB) - obowiązuje od 10.08.2023 r. 

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (943.4 KB)

7. Załącznik nr 17 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (106.2 KB)

8. Załącznik nr 17 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu (181.2 KB)

10. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu hybrydowego (195.7 KB)

11. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków FEWP.10.06-IZ.00-001_23 (168.9 KB)

12. Zestawienie gmin na obszarze których wystąpiło przekroczenie normy B(a)P w pyle PM10 (47.6 KB)

13. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH aktualny lipiec 2023 (106.8 KB)

14. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

15. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (92 KB)

16. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

17. Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (81.6 KB)

18. Załącznik nr 24 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.3 KB)

19. Załącznik nr 26 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

20. Załącznik nr 26 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

21. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

22. Załącznik nr 26 do wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324 KB)

23. Instrukcja wypełnienia formularza pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

24. Załącznik nr 28 do wniosku - Infrastruktura pomocnicza - metodologia wyliczenia powierzchni wykorzystywanej na cele gospodarcze mieszkaniowe (66.8 KB)

Załączniki dodatkowe:

25. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

26. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

27. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

28. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

29. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkpolski Wschodniej (1.5 MB)

30. Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (466.4 KB)

31. Wytyczne do umów o poprawę efektywności energetycznej https://bip.mos.gov.pl/index.php?id=11421

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 21 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").