Zakończony od 23-02-2024 do 08-03-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 z dniem 26.01.2024 r. ogłasza nabór nr FEWP.06.07-IZ.00-001/24. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

W zakładce Niezbędne dokumenty – Materiały pomocnicze został zamieszczony materiał pomocniczy z przykładowymi dokumentami, za pomocą których Wnioskodawca powinien potwierdzić kwalifikowalność uczestników projektu pn: „Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu (UP) w ramach naboru FEWP.06.07-IZ.00-001/24”.

19. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność UP (465.7 KB)

Opublikowano: 14.05.2024 r. 

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach naboru nr FEWP.06.07-IZ.00-001/24. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.

Projekty skierowane do oceny merytorycznej (485.6 KB)

Opublikowano: 13.06.2024 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 23 lutego 2024 r. od godziny 00.00 do dnia 08 marca 2024 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru. Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Kto może składać wnioski

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa; Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Partnerzy społeczni

Na co można otrzymać dofinansowanie

Wsparcie ogólnodostępnych szkół lub placówek systemu oświaty w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej obejmującej:

a) wykorzystanie rozwiązań wypracowanych w ramach konkursu „Przestrzeń Dostępnej Szkoły” ,

b) podnoszenie kompetencji kadr w zakresie organizacji lub podnoszenia jakości edukacji włączającej,

c) zapewnienie usług asystenckich dla uczniów i innych działań sprzyjających zwiększaniu udziału dzieci/młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

d) organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów,

e) działania mające na celu walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji, m.in. wobec uczniów z niepełnosprawnościami, poprzez: realizację szkoleń, wyposażenie placówki w odpowiednie pomoce naukowe dla kadry pedagogicznej, materiały dydaktyczne dla uczniów.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 64 285 714,28 PLN

- w tym wsparcie finansowe EFS+: 50 000 000,00 PLN,

- w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 14 285 714,28 PLN

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów - 06.07 Edukacja włączająca (1.2 MB)

2. Wzór Umowy o dof. proj. w ramach Programu FEW na lata 2021_2027 (678.8 KB)

3. Wykaz kategorii wydatków dla Działania 06.07 (177.7 KB)

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (183.6 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (357 KB)

3. Karta oceny formalnej projektu FEW (456.3 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (444.6 KB)

5. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (250.8 KB)

6. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów z EFS+ (304.7 KB)

7. Załącznik III Wytycznych KE dotyczących zapewnienia poszanowania KPP UE (243.9 KB)

8. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (53.1 KB)

8. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (470.7 KB)

9. Wzór umowy o partnerstwie (podpis elektroniczny) - projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

10. Wzór umowy o partnerstwie (podpis elektroniczny) - projekt rozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

11. Wzór weksla i deklaracji wekslowej (299.9 KB)

12. Wzór weksla i deklaracji wekslowej wraz z oświadczeniem współmałżonka (331.3 KB)

13. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (1 MB)

14. Lista gmin w woj. wielkopolskim zakwalif. do kategorii 3 DEGURBA (365 KB)

15. Wykaz obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (111.5 KB)

16. Wyjaśnienia dot. zatrudnienia nauczycieli w projektach EFS+ (styczeń 2024 r.) (141 KB)

17. Uniwersalne projektowanie - materiał pomocniczy (195.2 KB)

18. Model Dostępnej Szkoły (9.3 MB)

19. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność UP (465.7 KB) - dodano 14.05.2024 r. 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46, 61 626 72 41 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").