Zakończony od 04-03-2024 do 10-05-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 4 marca 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.10.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 10.04 Zregenerowane środowisko przyrodnicze. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 4 marca 2024 r. do 10 maja 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 4 marca 2024 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. Kościoły i związki wyznaniowe,
 5. Niepubliczne instytucje kultury i sportu,
 6. Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 7. Organizacje pozarządowe.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J  Regulaminu wyboru projektu

Projekty muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

1. Odbudowa oraz zwiększanie zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym (w tym poprzez tworzenie zbiorników wodnych w wyrobiskach pokopalnianych) poprzez między innymi:

 1. projekty z zakresu mikro- oraz małej retencji;
 2. rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, rozwój systemów zagospodarowania wodami opadowymi, ochrona istniejących parków i skwerów oraz zadrzewień przyulicznych, rozbudowa kanalizacji deszczowej (jeśli rozbudowa wynika z planów adaptacji miast do zmiany klimatu, tam gdzie one są wymagane, lub są uzasadnione zagrożeniem powodziowym, przy czym muszą być one powiązane z inwestycjami w zieloną i niebieską infrastrukturę). 

2. Uzupełniające elementy w limicie do wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych projektu mogą stanowić:

 1. działania sprzyjające neutralności klimatycznej, w tym w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 2. działania zwiększających wiedzę mieszkańców w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji, w tym w zakresie koncepcji śladu środowiskowego,
 3. infrastruktura towarzysząca niezwiązana bezpośrednio z celem działania 10.04 niezbędna do prawidłowej realizacji projektu (np. mała architektura).

Finanse

 1. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 45 714 285,71 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Na kwotę tę składają się środki z FST w wysokości 40 000 000 PLN oraz Budżetu Państwa w wysokości 5 714 285,71 PLN. Wskazana kwota może ulec zmianie.
 2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:  500 000 PLN.
 3. Przewiduje się realizację projektów w dwóch wariantach:
 1. bez pomocy publicznej – w zakresie projektów, w których nie występują przesłanki występowania pomocy publicznej, a także w ramach których Wnioskodawca/Beneficjent nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa.
  Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 80% wydatków kwalifikowalnych. Na kwotę wsparcia składają się środki z:

  i. FST – do 70% kosztów kwalifikowalnych,
  ii. Budżet Państwa – do 10% kosztów kwalifikowalnych. 
   
 2. objęte pomocą publiczną – w zakresie projektów, w których może, bądź zakłada się występowanie elementów komercyjnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy na infrastrukturę lokalną.
  Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.
 1. W ramach jednego projektu nie ma możliwości łączenia zadań realizowanych w ramach pomocy publicznej i zadań nieobjętych pomocą publiczną.
 2. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną wsparcie zostanie udzielone na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

Kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex-ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium wykonalności.

W przypadku zmiany stopy dyskontowej kwota pomocy oraz poziom dofinansowania zostaną ponownie przeliczone na moment podpisania umowy. W przypadku, gdy kwota pomocy oraz poziom dofinansowania ulega obniżeniu, umowa jest podejmowana na niższą kwotę.

6. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.10.04-IZ.00-001_24 (1.2 MB)

2. Kryteria wyboru projektów w zakresie FST dla Działania 10.04 w ramach FEW 2021+ (832.7 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w zakresie obsługi LSI20 (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+Regulamin LSI2021+ 1.2 (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dla naboru FEWP.10.04-IZ.00-001_24 (286.4 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (925.2 KB)

7. Załącznik nr 16 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (93.8 KB)

8. Załącznik nr 16 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu (189.2 KB)

10. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Wielkopolskiego (167.6 KB)

11. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.10.04-IZ.00-00124 (178.6 KB)

12. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

13. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (91.7 KB)

14. Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

15. Załącznik nr 19 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (80.6 KB)

16. Załącznik nr 21 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.5 KB)

17. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

18. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

19. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

20. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (3.8 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 42 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").