Aktualny od 02-04-2024 do 28-06-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 02 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.10.05-IZ.00-002/24 w ramach Działania 10.05 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

W dniu 4 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o zmianie Regulaminu wyboru projektów. Zmiana umożliwiła Wnioskodawcom przedłożenie na etapie oceny wniosków projektu Strategii ZIT jako dokumentu równoważnego SUMP (Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej). Z kolei, złożenie przyjętej Strategii ZIT musi nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
Z uwagi na powyższe, w sekcji załączników do umowy dodano obowiązek przedłożenia przyjętej/uchwalonej Strategii ZIT (w przypadku przedłożenia projektu ww. Strategii
na etapie oceny).

W związku z aktualizacją zapisów Regulaminu wyboru projektów doprecyzowaniu ulega także wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Pozostała treść Regulaminu wraz z załącznikami nie ulega zmianie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru nr FEWP.10.05-IZ.00-002/24 oraz pozostaje bez wpływu na ocenę projektów.

Zmiana obowiązuje od 4 kwietnia 2024 r.

Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.10.05-IZ.00-002_24 (1.2 MB)

Uchwała 8218/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.  (245.1 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dla naboru FEWP.10.05-IZ.00-002_24 (261.2 KB)

Opublikowano: 04.04.2024 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 02 kwietnia 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 02 kwietnia 2024 r. Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/pz/index.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

 1. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 3. Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 4. Partnerstwa Publiczno-Prywatne,
 5. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 6. Zarządcy dróg publicznych.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.I.1 oraz II.J.1.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Partnerstwa; Służby publiczne

Na co można otrzymać dofinansowanie

 1. Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego, w tym:
 1. Budowa i rozbudowa dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, w tym na potrzeby budowy systemu tras rowerowych,
 2. Inne działania infrastrukturalne uwzględniające obiekty przeznaczone dla ruchu niezmotoryzowanych uczestników ruchu, w tym system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową (na przykład stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, śluzy rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych, oświetlenie (jako element projektu)).
 1. Uzupełniającymi elementami w limicie do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu mogą być:
 1. działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu oraz sprzyjające neutralności klimatycznej w zakresie rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury, efektywności energetycznej czy wykorzystania energii z odnawialnych źródeł,
 2. działania informacyjne i promocyjne kształtujące świadomość ekologiczną dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego, a także sprawiedliwej transformacji (działania nieobligatoryjne).
 1. Preferencje w zakresie promocji ruchu rowerowego uzyskają projekty zachowujące spójność sieci dróg i ścieżek (na przykład wynikające z odpowiednich dokumentów operacyjnych).

Finanse

 1. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wynosi 57 142 857,14 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i czternaście groszy), w tym:
  - FST 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych);
  - budżet państwa 7 142 857,14 PLN (słownie: siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i czternaście groszy).
  Wskazana kwota może ulec zmianie.
 2. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000 PLN.
 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 80%. Na kwotę wsparcia składają się środki z:
 1. FST – do 70% kosztów kwalifikowalnych,
 2. Budżet Państwa – do 10% kosztów kwalifikowalnych[1].
 1. Dofinansowanie infrastruktury dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych nie stanowi pomocy publicznej – maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych.
 2. W przypadku projektów obejmujących działania w zakresie efektywności energetycznej wsparcie będzie udzielone w ramach pomocy de minimis maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.
 3. Dla zadań obejmujących instalacje OZE[2] wsparcie będzie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem OZE lub w ramach pomocy de minimis.
 4. Maksymalny poziom dofinansowania, w przypadku działań w zakresie wykorzystywania OZE wynosi:
 1. w ramach pomocy de minimis maksymalnie 80% wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z Rozporządzeniem de minimis, lub
 2. w ramach pomocy publicznej maksymalnie 45% wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Rozporządzeniem OZE. Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.
 1. W przypadku kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji przygotowawczej, w tym dokumentacji technicznej i aplikacyjnej, niezbędnej do realizacji projektu obejmującego elementy OZE i efektywności energetycznej, wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w maksymalnej wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.
 2. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.

[1] Nie dotyczy wydatków finansowanych zgodnie z Rozporządzeniem OZE.

[2] O wyborze wariantu dofinansowania instalacji OZE w projekcie decyduje Wnioskodawca

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.10.05-IZ.00-002_24 (1.2 MB) - obowiązuje od 04.04.2024 r. 

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.10.05-IZ.00-002_24 (1.2 MB)

2 Kryteria wyboru projektów w zakresie FST dla Działania 10.5 w ramach FEW 2021+ (852 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI 2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dla naboru FEWP.10.05-IZ.00-002_24 (261.2 KB) - obowiązuje od 04.04.2024 r. 

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dla naboru FEWP.10.05-IZ.00-002_24 (261.2 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (901.8 KB)

7. Załącznik numer 16 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa), (110.5 KB)

8. Załącznik numer 16 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (2.8 MB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (187.5 KB)

10. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu hybrydowego (195.8 KB)

11. Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (163.4 KB)

12. Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu hybrydowego (175.7 KB)

13. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Wielkopolskiego (166.3 KB)

14. Zasady kwalifikowalności kosztów FEWP.10.05-IZ.00-002-24 (1.2 MB)

15. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

16. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

17. Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

18. Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (80.6 KB)

19. Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.4 KB)

20. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

21. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

22. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

23. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (3.8 MB)

24. Wytyczne Opracowanie i Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

25. Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (478.5 KB)

26. Koncepcja rozwoju sieci ponadlokalnych powiązań rowerowych województwa wielkopolskiego (1.6 MB)

27. Powiat kolski (4.9 MB)

28. Powiat turecki (4.5 MB)

29. Powiat słupecki (4.8 MB)

30. Powiat koniński i Miasto Konin (5.6 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 18 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").