Aktualny od 02-04-2024 do 19-07-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 2 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.03-IZ.00-002/24 w ramach Działania 10.03 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków nr FEWP.10.03-IZ.00-002/24 dla Działania 10.03 „Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej” do 19 lipca 2024 roku.

W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie ulega również termin jego rozstrzygnięcia. Obowiązujący termin rozstrzygnięcia to marzec 2025 roku.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru nr FEWP.10.03-IZ.00-002/24.

Regulamin wyboru projektów (1.1 MB) - obowiązuje od 9 maja 2024 r. 

Uchwała nr 8379/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024 r. (240.8 KB)

Opublikowano: 10.05.2024 r. 


Informacja w sprawie zmiany Regulaminu wyboru projektów nr FEWP.10.03-IZ.00-002/24

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o zmianie Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FEWP.10.03-IZ.00-002/24 dla Działania 10.03  Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej polegającej na doprecyzowaniu zapisów dotyczących podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie.

Pozostała treść Regulaminu wraz z załącznikami nie ulega zmianie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru nr FEWP.10.03-IZ.00-002/24.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 11 kwietnia 2024 roku.

Regulamin wyboru projektów (1.1 MB) - obowiązuje od 11 kwietnia 2024 r. 

Uchwała nr 8243/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2024 r. (240 KB)

Opublikowano: 11.04.2024 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027 (LSI 2021+) od 2 kwietnia 2024 r. do 17 maja 2024 r.  19 lipca 2024 r. 

Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2021+ możliwe jest od ogłoszenia naboru, to jest 2 kwietnia 2024 roku.

Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

  1. instytucje otoczenia biznesu
  2. jednostki samorządu terytorialnego

Wnioskodawca musi spełniać warunki określone w definicji instytucji otoczenia biznesu (IOB)

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty polegające na rozwoju potencjału i poprawie jakości usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz tworzenia i rozwoju ekosystemu start-up’owego, między innymi w postaci hubów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości, biur typu „co-working space” czy biur „wirtualnych”, w tym:

  1. budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury pod wyżej wymienioną działalność gospodarczą, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Uzupełniającymi elementami projektu mogą być:

  1. współpraca zagraniczna IOB na potrzeby realizowanego projektu,
  2. rozwój niezbędnych kompetencji kadr (pracowników i kadry zarządzającej) podmiotów ekosystemu start-up’owego,
  3. opracowanie standardów nowych lub ulepszonych usług obejmujące testowanie usług dla przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

  1. dla wydatków objętych pomocą na infrastrukturę lokalną i pomocą de minimis wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych,
  2. dla wydatków objętych pomocą udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem OZE wynosi maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych w zależności od statusu MŚP Wnioskodawcy.

Intensywność pomocy na rzecz dużych przedsiębiorstw nie może przekraczać 45% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych, a w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw o 10 punktów procentowych.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów (1.1 MB) - obowiązuje od 9 maja 2024 r. 

1. Regulamin wyboru projektów (1.1 MB) - obowiązuje od 11.04.2024 r. 

1. Regulamin wyboru projektów (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 10.03 (811.4 KB)

3. Podręcznik Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI 2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (455.9 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (941.8 KB)

7. Instrukcja_do_sporządzenia_Studium_wykonalności_(część_opisowa) (95.7 KB)

8. Instrukcja_do_sporządzenia_Studium_Wykonalności_(część_obliczeniowa) (2.8 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

10. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.2 MB)

Załączniki do wniosku: 

11. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (107.4 KB)

12. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

13.Załącznik nr 13 do wniosku - Określenie statusu MŚP Wnioskodawcy (72.4 KB)

14. Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (101.2 KB)

15. Załącznik nr 19 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (81.7 KB)

16. Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenia Partnera_Uczestnika (85.2 KB)

Załączniki pomocnicze: 

17. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

18. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

19. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

20. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (3.8 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: ocenaformalna1@umww.pl lub PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 49 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu „Kontakt”) lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.