Aktualny od 29-04-2024 do 28-06-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 29 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.05.02-IZ.00-002/24 w ramach Działania 05.02 Infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027 (LSI 2021+) od 29 kwietnia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od ogłoszenia naboru, to jest 29 kwietnia 2024 roku.

Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

 1. Centra aktywności lokalnej,
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 4. Kościoły i związki wyznaniowe,
 5. Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Podmioty ekonomii społecznej,
 8. Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów polegające na:

 1. budowie, rozbudowie, nadbudowie budynku, remoncie, przebudowie, adaptacji lokalu i/lub budynku, zakupie wyposażenia dla tworzenia i funkcjonowania regionalnej infrastruktury społecznej na potrzeby realizacji usług środowiskowych i dziennych: na przykład: miejsca świadczenia usług profilaktycznych, ośrodki wsparcia (w tym między innymi: środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy, klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), rodzinne domy pomocy, placówki wsparcia dziennego (i inne formy świadczenia usług opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych), jednostki realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (między innymi: CIS, KIS, ZAZ,WTZ), jednostki organizujące usługi społeczne i realizujące pracę socjalną (OPS, CUS, PCPR) oraz placówki świadczące usługi opieki wytchnieniowej,
 2. budowie, rozbudowie, nadbudowie budynku, remoncie, przebudowie, adaptacji lokalu i/lub budynku, zakupie wyposażenia infrastruktury na potrzeby działalności prowadzonej w ramach:
  1. rodzinnych form pieczy zastępczej (na przykład: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne), w szczególności przyjmujące dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci przewlekle chore, jak również liczne rodzeństwa,
  2. wsparcia przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (rodzinnych form pieczy zastępczej) w sposób komplementarny z wykorzystaniem EFS+ i EFRR,
  3. infrastruktury związanej z usługami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (między innymi OIK, SOW).
 3. tworzeniu, rozwoju i dopasowaniu infrastruktury na potrzeby różnych form mieszkaniowych takich jak:
  1. inwestycje w ramach rozwoju mieszkalnictwa ze wsparciem, w tym wspomaganego i treningowego, mieszkań w ramach najmu socjalnego oraz innych form mieszkalnictwa społecznego, nieprowadzących do segregacji i wpisujących się w proces deinstytucjonalizacji:
 1. w oparciu o istniejącą infrastrukturę: remont, przebudowa, adaptacja lokalu i/lub budynku oraz zakup wyposażenia (w tym wsparcie działań umożliwiających przekształcenia ośrodków wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności w zasób mieszkaniowy (na przykład: poprzez wykorzystanie modelu Najpierw mieszkanie, ang. Housing First),
 2. remont, przebudowa i zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji infrastruktury zdegradowanych budynków,
 3. powstanie nowej infrastruktury na cele mieszkaniowe.
 1. remont i modernizacja mieszkań adaptowalnych umożliwiających osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu pozostanie w swoich mieszkaniach,
 2. tworzenie, rozwój i dostosowanie zasobów mieszkaniowych na potrzeby rodzinnych form pieczy zastępczej, jak również młodzieży usamodzielnianej z pieczy zastępczej i różnego rodzaju placówek, w tym MOW i zakładów poprawczych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

 1. dla wydatków nieobjętych pomocą publiczną i wydatków objętych pomocą de minimis – do 90% wydatków kwalifikowalnych.

Na kwotę wsparcia składają się środki z: EFRR – do 70% i budżetu państwa – do 20%,

 1. dla wydatków objętych pomocą udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem OZE – do 65% wydatków kwalifikowalnych w zależności od statusu MŚP Wnioskodawcy. Wydatki objęte przedmiotowym Rozporządzeniem muszą stanowić we wniosku o dofinansowanie odrębne zadania z odpowiednio przypisanym poziomem dofinansowania.

Intensywność pomocy na rzecz dużych przedsiębiorstw nie może przekraczać 45% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych, a w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw o 10 punktów procentowych.

Minimalna wartość projektu to 50 000,00 PLN.

W ramach naboru przewiduje się uproszczone metody rozliczania wydatków w oparciu o obligatoryjne zastosowanie stawki ryczałtowej w wysokości 2,5% na koszty pośrednie.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 19 285 714,29 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 05.02 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 05.02 (838.6 KB)

3. Podręcznik Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (645.5 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (263.5 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (108.1 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (35.4 KB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

10. Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (676.4 KB)

11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu hybrydowego (1.1 MB)

12. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1 MB)

Załączniki do wniosku: 

13. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.3 KB)

14. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

15. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią (100.8 KB)

16. Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenia Partnera_Uczestnika (85.3 KB)

17. Załącznik nr 23 do wniosku-Oświadczenia Partnera w projekcie hybrydowym (85.2 KB)

18. Załącznik nr 26 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (78.9 KB)

19. Załącznik nr 29 do wniosku - Określenie statusu MŚP Wnioskodawcy (72.5 KB)

Załączniki pomocnicze:

20. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

21. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (6.4 MB)

22. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

23. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (3.8 MB)

24. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją (422.7 KB)

25.Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (478.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: ocenaformalna1@umww.pl lub PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 40 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.