Aktualny od 07-06-2024 do 05-07-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 17.05.2024 r. ogłasza nabór nr FEWP.06.17-IZ.00-001/24. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 7 czerwca 2024 r. od godziny 00.00 do dnia 5 lipca 2024 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru. Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Kto może składać wnioski

Partnerzy społeczni.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować działania na rzecz rozwoju partnerów społecznych działających w regionie, w tym wzmocnienie ich potencjału.

Wartość wniosku o dofinansowanie (całkowita wartość projektu) nie może przekraczać równowartości 200 000,00 EUR tj. 865 100,00 PLN.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 7 191 143,75 PLN

- w tym wsparcie finansowe EFS+: 5 298 737,50 PLN,

- w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 892 406,25 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów FEWP.06.17-IZ.00-001_24.docx (1.1 MB)

1.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEW (631.3 KB)

1.2 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 06.17 (173.4 KB)

1.3 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych dla Działania 6.17 (206.5 KB)

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (183.7 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (357 KB)

3. Karta oceny formalnej projektu FEW (454.8 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (431.1 KB)

5. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (250.8 KB)

6. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów z EFS+ (304.7 KB)

7. Załącznik III Wytycznych KE dotyczących zapewnienia poszanowania KPP UE (243.9 KB)

8. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (471.9 KB)

9. Wzór umowy o partnerstwie (podpis elektroniczny) - projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

10. Wzór umowy o partnerstwie (podpis elektroniczny) - projekt rozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

11. Wzór weksla i deklaracji wekslowej (299.9 KB)

12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (1 MB)

13. Przykładowe wskaźniki i dokumenty dot. rozliczenia kwot ryczałtowych (307.4 KB)

14. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność UP (303.1 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 661 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46, 61 626 72 41 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").