Aktualny od 31-05-2024 do 30-06-2024

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 17.05.2024 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWP.06.10-IP.01-001/24, w ramach Działania FEWP.06.10 Aktywna integracja. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektów należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 31.05.2024 r. od godziny 0:00:00 do dnia 30.06.2024 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru. Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/. Natomiast po wyborze projektu do dofinansowania Beneficjent i Partner (jeśli dotyczy) jest zobligowany do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kto może składać wnioski

- JST i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,

 - organizacje pozarządowe,

 - wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa; Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Instytucje wspierające biznes; Partnerstwa; Instytucje ochrony zdrowia; Rolnicy; Rybacy; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Partnerzy społeczni; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

Projekt, zgodnie z SZOP, obejmuje działania polegające na:

1. aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami, obywateli państw trzecich oraz społeczności marginalizowanych w szczególności społeczności romskiej), ich otoczenia oraz osób biernych zawodowo poprzez:

a) wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, mieszkaniowej, rekreacyjno-kulturalnej oraz działania o charakterze środowiskowym,

b) poprawę dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej poprzez tworzenie nowych miejsc reintegracji (w istniejących podmiotach reintegracyjnych takich jak warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, środowiskowe domy samopomocy) oraz obejmowanie osób już wspieranych w podmiotach reintegracyjnych nowymi usługami.

Finanse

Kwota środków do wykorzystania w ramach naboru przeznaczona na realizację projektów wynosi 142 857 142,86 zł:
w tym:

•           środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:

- ze środków europejskich (EFS+): 100 000 000,00 zł – 70%,
- ze środków budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego 35 714 285,72 zł – 25%.

•           wkład własny: 7 142 857,14 zł – 5%.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów (824.4 KB)

2. Wzór wniosku o dofinansowanie (330.1 KB)

3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (681.2 KB)

Materiały pomocnicze: 

1. Wzór oświadczenia pracownika Instytucji Pośredniczącej o poufności i bezstronności – nabór konkurencyjny (191.1 KB)

2. Wzór oświadczenia eksperta o poufności i bezstronności – nabór konkurencyjny (195.4 KB)

3. Wzór oświadczenia obserwatora o poufności – nabór konkurencyjny (103.1 KB)

4. Karta oceny formalnej wniosku w trybie konkurencyjnym FEW 2021 (210.1 KB)

5. Karta oceny merytorycznej wniosku w trybie konkurencyjnym FEW 2021 (206.3 KB)

6. Karta oceny kryterium negocjacyjnego w trybie konkurencyjnym FEW (159.9 KB)

7. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (187.1 KB)

8. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Aktualizacja 2022 (2.2 MB)

9. Wzór deklaracji wekslowej (855.2 KB)

10. Wzór deklaracji wekslowej wraz z oświadczeniem współmałżonka (834.9 KB)

11. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nierozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (72.4 KB)

11. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nierozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (864.6 KB)

12. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nierozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (elektroniczna forma zawarcia umowy) (73 KB)

12. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nierozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (elektroniczna forma zawarcia umowy) (865.1 KB)

13. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu rozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (865.4 KB)

Inne ważne informacje

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących naboru można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Wyjaśnienia udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 poprzez następujące kanały komunikacji:

- konsultacje elektroniczne (drogą e‑mailową na adres: efs@wup.poznan.pl),

- konsultacje telefoniczne pod numerem tel. 61 846 37 01

- konsultacje w siedzibie ION (Punkt Informacyjny WUP, ul. Szyperska 14, 61‑754 Poznań).

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące naboru ION zamieszcza na stronie internetowej oraz portalu przy informacji o naborze.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").