Aktualny od 07-06-2024 do 19-07-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 24.05.2024 r. ogłasza nabór nr FEWP.06.08-IZ.00-001/24. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wartość wniosku o dofinansowanie (całkowita wartość projektu) nie może przekraczać równowartości 200 000,00 EUR tj. 865 100,00 PLN.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 7 czerwca 2024 r. od godziny 00.00 do dnia 19 lipca 2024 r. do godziny 23:59:59.   Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.
Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Kto może składać wnioski

Podmioty wskazane w liście projektów właściwej ze względu na obszar, Strategii ZIT posiadającej pozytywną opinię Instytucji Zarządzającej FEW.

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa; Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Partnerzy społeczni

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować działania na rzecz:

a) poprawy dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej;

b) poprawy jakości edukacji w tym realizację kompleksowych programów rozwojowych;

c) wspierania rozwoju uczniów w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych, w tym wspieranie aktywności fizycznej i wiedzy na temat zdrowego trybu życia;

d) wsparcia szkolnictwa zawodowego;

e) rozwoju kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną;

f) upowszechnienia poradnictwa edukacyjnego i doradztwa zawodowego.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 1 931 868,75 PLN

- w tym wsparcie finansowe EFS+: 1 690 385,16 PLN,

- w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 241 483,59 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów FEWP.06.08-IZ.00-001_24 (1.5 MB)

1.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEW (626.8 KB)

1.2 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych dla działania 06.08 (520.7 KB)

1.3 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 06.08.docx (174.6 KB)

Materiały pomocnicze: 

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (183.6 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (357 KB)

3. Karta oceny formalnej projektu FEW (457.1 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (448.2 KB)

5. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (250.7 KB)

6. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów z EFS+ (304.7 KB)

7. Załącznik III Wytycznych KE dotyczących zapewnienia poszanowania KPP UE (243.9 KB)

8. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (53.4 KB)

8. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (473.3 KB)

9. Wzór umowy o partnerstwie (podpis elektroniczny) - projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

10. Wzór umowy o partnerstwie (podpis elektroniczny) - projekt rozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

11. Wzór weksla i deklaracji wekslowej (299.9 KB)

12. Lista projektów właściwych dla Strategii ZIT MOF Piły (316.6 KB)

13. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (1 MB)

14. Wyjaśnienia dot. zatrudnienia nauczycieli w projektach EFS+ (141 KB)

15. Uniwersalne projektowanie - materiał pomocniczy (195.2 KB)

16. Model Dostępnej Szkoły (9.3 MB)

17. Przykładowe wskaźniki i dokumenty dot. rozliczenia kwot ryczałtowych (372.8 KB)

18. Wzór karty wyjazdu (159.2 KB)

19. Wzór protokołu (237.9 KB)

20. Wzór listy obecności oraz zajęć dodatkowych (328.9 KB)

21. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność UP (467.7 KB)

22. Promocja zdrowia w szkołach i placówkach oświatowych (1.3 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46, 61 626 72 41 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").