Aktualny od 28-06-2024 do 09-08-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 21.06.2024 r. ogłasza nabór nr FEWP.06.04-IZ.00-002/24. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 28 czerwca 2024 r. od godziny 00.00 do dnia 09 sierpnia 2024 r. do godziny 23:59:59.   Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.
Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów).

Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/. IZ FEW zwraca uwagę, iż po wyborze projektu do dofinansowania Beneficjent i partner (jeśli dotyczy) jest zobligowany do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kto może składać wnioski

a) Administracja publiczna

b) Instytucje nauki i edukacji

c) Instytucje ochrony zdrowia

d) Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

e) Partnerzy społeczni

f) Przedsiębiorstwa

g) Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa; Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Instytucje ochrony zdrowia; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Partnerzy społeczni

Wielkość przedsiębiorstwa: Duże; Średnie; Małe; Mikro; Mid caps; Small mid caps; Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji medycznej.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 32 850 889,68 PLN

- w tym wsparcie finansowe EFS+: 25 550 691,99 PLN

- w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 7 300 197,69 PLN

Niezbędne dokumenty

1.0 Regulamin wyboru projektów 06.04 (1.2 MB)

1 a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEW.06.04 (674.1 KB)

1 b. Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu FEW (658.5 KB)

1.2 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 06.04. (174.8 KB)

1.3 Program zdrowotny rehabilitacja medyczna II (1.5 MB)

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (183.6 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (357 KB)

3. Karta oceny formalnej projektu FEW (455.9 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (447.5 KB)

5. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (250.8 KB)

6. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów z EFS+ (304.7 KB)

7. Załącznik III Wytycznych KE dotyczących zapewnienia poszanowania KPP UE (243.9 KB)

8. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (53.4 KB)

8. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (472 KB)

9. Wzór umowy o partnerstwie (podpis elektroniczny) - projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

10. Wzór umowy o partnerstwie (podpis elektroniczny) - projekt rozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

11. Wzór weksla i deklaracji wekslowej (299.9 KB)

12. Wzór weksla i deklaracji wekslowej wraz z oświadczeniem współmałżonka (331.3 KB)

13. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność UP (466.2 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem infolinii 61 626 72 60 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz odpowiedzi na często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").