Zakończony od 05-02-2016 do 26-02-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 05.02.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/16 w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe  realizowane przez PSZ. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 01-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż  w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (406.5 KB)

Opublikowano: 23.08.2016 r., Aktualizacja: 03.10.2016 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 10 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2152/206 zatwierdzającą wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjngo 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/16).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania 10 czerwca 2016 r. – Działanie 6.1 WRPO 2014+ (232 KB)

Uchwała nr 2152/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. (448.4 KB)


W dniu 1 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 2114/2016 zatwierdzającą wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania – Działanie 6.1 WRPO 2014+ (261.7 KB)

Uchwała nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. (145.6 KB)

Uzasadnienie do Uchwały nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (122.9 KB)

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w dwóch formach (pamiętając o zachowaniu tożsamości obu wersji):

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem LSI 2014+ (www.lsi.wielkopolskie.pl) oraz 
 2. w formie papierowej – osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, budynek A – Punkt Informacyjny w godz. 730 do 1530.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 5 lutego 2016 r. od godz. 0000 do dnia 26 lutego 2016 r. do godz. 1530.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę przesłania wniosku w systemie LSI 2014+. (Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. od 05.02.2016 r.).

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wersji papierowej wniosku w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku za pośrednictwem LSI 2014+. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

Przed złożeniem wniosku do WUP należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z rejonu Województwa Wielkopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
  w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja nauki dla osób po 29 roku życia, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osób po 29 roku życia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej
  i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia
w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług,

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób po 29 roku życia, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu,

 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne po 29 roku życia
w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi.

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości
  i samozatrudnienia:

- wsparcie osób po 29 roku życia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 85% (środki UE) + 15% (środki Funduszu Pracy będące
  w dyspozycji samorządu powiatu).

 

Okres realizacji projektu pozakonkursowego PUP dotyczy okresu od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.

Kwota środków Funduszu Pracy możliwa do wykorzystania w ramach projektów pozakonkursowych PUP realizowanych w 2016 r. wynosi 36 313 034,00 zł, zgodnie z Uchwałą 1377/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2015 r.

Należy mieć na uwadze, iż kwota środków FP możliwa do wykorzystania w ramach nowych projektów PUP z 2016 r. (realizowanych w ramach niniejszego naboru) powinna być pomniejszona o kwotę środków FP z limitu na 2016 rok zakontraktowaną w projektach PUP z 2015 r. w ramach WRPO 2014+.

Ponadto PUP w projektach realizowanych w ramach niniejszego naboru mają możliwość przeznaczenia dodatkowej kwoty, nie większej niż 30% środków FP z limitu na dany rok kalendarzowy pomniejszonego o zakontraktowane środki na 2016 r. w projektach PUP z 2015 r., na realizację projektów w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (785 KB)

Załącznik nr 1 - Zestawienie typów Operacji dla Osi Priorytetowej 6 w odniesieniu do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach (436.9 KB)

Załącznik nr 2 - Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (507 KB)

Załącznik nr 3 - Podręcznik Użytkownika LSI2014+ wersja 1.3 (2.6 MB)

Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP (522.8 KB)

Załącznik nr 5 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej projektu pozakonkursowego (422.1 KB)

Załącznik nr 6 - Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS (451.5 KB)

Załącznik nr 7 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (496.1 KB)

Załącznik nr 8 - Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (381.7 KB)

Załącznik nr 9 - Typy projektów dla Działania 6.1 (187.8 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do instytucji odpowiadającej za przeprowadzenie naboru można składać za pomocą:

 • Poczty elektronicznej na adres e-mail: infoefs@wup.poznan.pl
 • Telefonu: 61 846 38 23, w godzinach od 800 do 1400

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym – budynek A Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").