Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-03-2016 do 31-05-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 29.02.2016 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wyniki naboru 21-10-2016

14 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 342/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01‑IZ‑00‑30‑001/16. 

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 342/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie (298.3 KB)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 342/2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2019 r. Lista projektów ocenionych pozytywnie (228.9 KB)

Dokumenty do umowy (4.1 MB)

Opublikowano: 18.02.2019 r.


5 października 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 5945/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 3071/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 5945/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 05.10.2018 (303.3 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5945/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 05.10.2018 (228.2 KB)

do umowy (4.4 MB)

Opublikowano: 09.10.2018 r.


Informacja o zwiększeniu alokacji oraz wyborze do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Uchwała Nr 3071/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29.12.2016 r. ws. zwiększenia alokacji 3.3.1 (303 KB)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 3071/2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego z 29.12.2016 r. (231.3 KB)

Opublikowano: 30.12.2016 r.


Informacja o zwiększeniu alokacji na konkurs dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16)

4 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zwiększenia alokacji na konkurs dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16).
W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyodrębnieniem projektu ze zwiększoną kwotą dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania + rezerwowe - po zwiększeniu (234.3 KB)

Opublikowano: 07.11.2016 r.


19 października 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2749/2016 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.pdf (110.4 KB)

Lista członków KOP.pdf (127.3 KB)

Wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie:

DEKLARACJA WEKSLOWA wzór na WRPO 2014+.docx (16.4 KB)

Harmonogram płatności.xls (111 KB)

Karta wzorów podpisów i pieczęci.doc (470.5 KB)

Oświadczenie o braku pomocy de minimis.doc (467 KB)

Oświadczenie o braku pomocy publicznej.doc (466.5 KB)

Oświadczenie o braku zmian w dokumencie rejestrowym.doc (466.5 KB)

Oświadczenie o braku zmiany statusu.doc (466 KB)

Oświadczenie o niekaralności (cudzoziemcy).doc (467 KB)

Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania.doc (468 KB)

Oświadczenie o rachunku bankowym - refundacja.doc (467 KB)

Oświadczenie o rachunku bankowym - zaliczka.doc (467 KB)

Oświadczenie o realizowaniu innych projektów.doc (469 KB)

Oświadczenie o VAT.doc (471.5 KB)

Oświadczenie o zwolnieniu z wnoszenia zabezpieczenia.doc (467.5 KB)

Tabela - źródła finansowania.xls (469 KB)

Umowa o dofinansowanie - aktualizacja 06.10.2016.doc (457 KB)

Weksel własny - wzór 2014+.docx (11.3 KB)

Wniosek o nadanie/zmianę dostępu do SL2014+.doc (485.5 KB)

Opublikowano: 21.10.2016 r.

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista po ocenie merytorycznej 3.3.1 (240.2 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 25 złożonych wniosków o dofinansowanie 22 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 3 projekty zostały ocenione negatywnie i odrzucone. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.03.2016 r. od godziny 7.30 do dnia 31.05.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru (29-02-2016).

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

3.organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,

4. podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego - w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego,

5. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,

6. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,

7. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych poniżej w pkt. 1-5 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 6. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:

     1. Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.

2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego                    w tym np. :

- sieci tramwajowych, sieci autobusowych (układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach, zajezdniach, uzupełnienia istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów, wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej)

- zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych

- parkingów typu P&R, B&R

- zintegrowanych centrów przesiadkowych

- zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych itp.,

- pasów ruchu dla rowerów.

3. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (np. Inteligentne Systemy Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet).

4. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.)

5. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego

6. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego składającego się z minimum 2 elementów wskazanych w pkt. 1-5).

UWAGA!!!

Zgodnie z zapisami UP inwestycjom w infrastrukturę czy tabor transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania                     z  komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

- minimalny wkład własny – 15%

- ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 140 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin Konkursu (427.7 KB)

Załacznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z EFRR WRPO 2014+ (Działanie 3.3, Poddzialanie 3.3.1) (113.1 KB)

Załacznik nr 2 Podręcznik podmiatu zgłaszajacego-beneficjenta LSI do obsługi WRPO na lata 2014-2020 (2.5 MB)

Załacznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie (514.1 KB)

Załącznik nr 4 Instrukcja do sporzadzania Studium Wykonalności (część opisowa Poddziałanie 3.3.1) (154.9 KB)

Załacznik nr 4 Instrukcja do sporzadzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa Poddziałanie 3.3.1) (94.3 KB)

Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (390.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załacznik 5A Porozumienie o dofinansowanie projektu (445.4 KB)

Załącznik nr 6 Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (634.9 KB)

Załącznik nr 7 Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi prorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 (503.3 KB)

Załącznik_nr_8_Metodyka_szacowania_emisji_gazow_cieplarnianych (1.4 MB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (884 KB)

Załącznik_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

Instrukcja_wypełniania_Załacznika_do wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_Oceny Oddziaływania na Środowisko.doc (1 MB)

Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (312.9 KB)

Poradnik_przygotowania_inwestycji_z_uwzglednieniem_zmian_klimatu (3.4 MB)

SPA 2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 roku (2.3 MB)

Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

Wytyczne_w_zakresie_dokumentowania_postepowania_w_sprawie_oceny_oddzialywania_na_srodowisko (310.5 KB)

Wzor_oswiadczenia_rejestry_GDOS (68.5 KB)

Wzór_Deklaracji_organu_odpowiedzialnego_za_gospodarkę wodną (461.5 KB)

Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) (2.7 MB)

Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) (1.9 MB)

Wytyczne KE opracowanie i wdrozenie Planu Zrównoważonej Mobilnosci Miejskiej (6.9 MB)

Załącznik nr 15 - Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością (476 KB)

załacznik nr 29 - Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków_na_realizacje_inwestycji (465.5 KB)

Zalacznik nr 40 - Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie (512.9 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93

Zobacz często zadawane pytania

Pytania dotyczące obsługi Systemu LSI 2014+ można przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „kontakt” w Systemie LSI 2014+ (https://lsi.wielkopolskie.pl). Udzielane jest także wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ pod numerem tel. 61 626 71 09.