Zakończony od 30-12-2019 do 28-02-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 z dniem 29.11.2019 r. ogłasza nabór wniosków RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Zmiana informacji w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, bardzo dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie oraz trwający proces negocjacji, zmienione zostały zapisy regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką):

- w pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, ppkt 2.2.1
Ogółem:                                                                                      124 697 449,70 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS:                                                105 992 832,25 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr I):

Ogółem:                                                                                      121 856 311,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS:                                                103 577 864,35 PLN

 

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03.30-001/19 pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 22 czerwca 2021 r. i został udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz zamieszczono stosowną informację informację na stronie rpo-wuppoznan.praca.gov.pl.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Regulamin konkursu obowiązujący od 22.06.2021 r. (825.1 KB)

Opublikowano: 22.06.2021 r. 


Zmiana informacji w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014‑2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, bardzo dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie oraz trwający proces negocjacji, zmienione zostały zapisy regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką):

- w pkt. 2.1 Informacje o konkursie, ppkt 2.1.7 termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na czerwiec 2021 r. oraz Ocena merytoryczna oraz negocjacje wniosków o dofinansowanie projektów jest przeprowadzana w terminie nie dłuższym niż 105 dni roboczych od zakończenia naboru, wydłużonym o 5 dni roboczych uwzględnionych na dostarczenie wersji papierowej wniosku. ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną termin rozpoczęcia prac KOP został przesunięty na 1.06.2020 r. a co za tym idzie termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na czerwiec 2021 r.;

- w pkt. 2.4. Procedura wyboru projektów do realizacji, ppkt. 2.4.3 termin zakończenia oceny wniosków złożonych w ramach konkursu przypada na czerwiec 2021 r.;

- w pkt. 2.5Zasady dokonywania weryfikacji warunków formalnych, oceny merytorycznej oraz zasady przeprowadzania negocjacji, w ppkt. 2.5.14 zmieniono zapis: ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną termin rozpoczęcia prac KOP został przesunięty na 1.06.2020 r. a co za tym idzie termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na czerwiec 2021 r.

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 26 marca 2021 r. i został udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.plwww.wrpo.wielkopolskie.pl oraz zamieszczono stosowną informację na stronie rpo-wuppoznan.praca.gov.pl.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Regulamin konkursu_aktualny od 26.03.2021 (1.4 MB)

Opublikowano: 26.03.2021 r.


Zmiana informacji w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów -konkurs nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną oraz bardzo dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie, zmienione zostały zapisy regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką):

- w pkt. 2.1 Informacje o konkursie, ppkt 2.1.7 termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na marzec 2021 r. oraz Ocena merytoryczna oraz negocjacje wniosków o dofinansowanie projektów jest przeprowadzana w terminie nie dłuższym niż 105 dni roboczych od zakończenia naboru, wydłużonym o 5 dni roboczych uwzględnionych na dostarczenie wersji papierowej wniosku. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną termin rozpoczęcia prac KOP został przesunięty na 1.06.2020 r. a co za tym idzie termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na marzec 2021  r.;

- w pkt. 2.4. Procedura wyboru projektów do realizacji, ppkt. 2.4.3 termin zakończenia oceny wniosków złożonych w ramach konkursu przypada na marzec 2021  r.;

- w pkt. 2.5. Zasady dokonywania weryfikacji warunków formalnych, oceny merytorycznej oraz zasady przeprowadzania negocjacji, w ppkt. 2.5.14 zmieniono zapis: Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną termin rozpoczęcia prac KOP został przesunięty na 1.06.2020 r. a co za tym idzie termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na marzec 2021  r.

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 8 grudnia 2020 r. i został udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl
i www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz zamieszczono stosowną informację na stronie rpo-wuppoznan.praca.gov.pl .

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Regulamin konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001_19 (1.1 MB)

Opublikowano: 08.12.2020 r.


Zmiana informacji w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z uwagi na sytuację związaną
z zagrożeniem epidemiologicznym, zmienione zostały zapisy regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką):

- w pkt. 2.1 Informacje o konkursie, ppkt 2.1.7 termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na grudzień 2020 r. oraz Ocena merytoryczna oraz negocjacje wniosków o dofinansowanie projektów jest przeprowadzana w terminie nie dłuższym niż 105 dni roboczych od zakończenia naboru, wydłużonym o 5 dni roboczych uwzględnionych na dostarczenie wersji papierowej wniosku. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną termin rozpoczęcia prac KOP został przesunięty na 1.06.2020 r. a co za tym idzie termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na grudzień 2020 r.;

-w pkt 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów dodano zapis: Na wysokość środków do zakontraktowania w ramach Podziałania 7.1.2 może mieć wpływ również rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna.

- w pkt. 2.4. Procedura wyboru projektów do realizacji, ppkt. 2.4.3 termin zakończenia oceny wniosków złożonych w ramach konkursu przypada na grudzień 2020 r.;

- w pkt. 2.5 Zasady dokonywania weryfikacji warunków formalnych, oceny merytorycznej oraz zasady przeprowadzania negocjacji, w ppkt. 2.5.14 dodano zapis: Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną termin rozpoczęcia prac KOP został przesunięty na 1.06.2020 r. a co za tym idzie termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na grudzień 2020 r.;

- w pkt. 3.3 Wymagania czasowe, w ppkt. 3.3.3 Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na III kwartał 2020 roku. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną istnieje możliwość przesunięcia rozpoczęcia realizacji projektu później niż na III kwartał 2020 r. z zastrzeżeniem punktu 3.3.5. oraz
w ppkt. 3.3.5 Projekty mogą trwać nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 15 maja 2020 r. i został udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz zamieszczono stosowną informację na stronie rpo-wuppoznan.praca.gov.pl.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Regulamin konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001_19_aktualny (1.3 MB)

Opublikowano: 14.05.2020 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmienione zostały zapisy regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 w pkt. 2.1. Informacje o konkursie, ppkt 2.1.7 oraz w pkt. 2.4. Procedura wyboru projektów do realizacji, ppkt. 2.4.3, w których zmieniono datę zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie na 28.02.2020 r. oraz termin rozstrzygnięcia konkursu na lipiec 2020 r.

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 pozostają bez zmian.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Regulamin konkursu - aktualny (1023.9 KB) 

Opublikowano: 29.01.2020 r.

Wyniki naboru 24-06-2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (340.3 KB)

Opublikowano: 19.08.2021 r. ; Aktualizacja 27.09.2022 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 dla Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 3770/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 (84.2 KB)

Uzasadnienie do Uchwały 3770/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 (84.4 KB)

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 (257.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 (134.8 KB)

Opublikowano: 25.06.2021 r.

Wyniki ocen

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19.

 Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 (385.2 KB)

Opublikowano: 25.05.2021 r.


Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 (393.7 KB)

Opublikowano: 12.05.2021 r. 


Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego RPWP 07 01 02 IP 03 30 001 19 (135 KB)

Opublikowano: 05.03.2021 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.12.2019 r. od godziny 00.00 do dnia 31.01.2020 28.02.2020 r. do godziny 15.30.

Dodatkowo w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku należy złożyć tożsamą wersję papierową wniosku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61‑754 Poznań, Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Konkurs nie jest dzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

- podmioty ekonomii społecznej,
- organizacje pozarządowe,
- instytucje rynku pracy,
- jednostki organizacyjne jst[1],
- państwowe jednostki budżetowe,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

[1] W tym również jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:

 

zawodowej - pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej[1],[2], zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, kursy i szkolenia zawodowe (wraz ze stypendiami[3]);

 

edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie poziomu wykształcenia do potrzeb rynku pracy tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami[3]), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego[4], sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kompetencji kluczowych[5], organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych);

 

zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem) np.

- finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,

- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu[6],

- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających[7],

- sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,

- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

 

społecznej – nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej np.:

- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami[8] (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej),

- finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,

- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy[9],

- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,

- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,

- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),

- koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,

- pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach[10],

- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera,

- praca socjalna[11]

- wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej;

 

działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1).

Sieciowanie:

  • łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej;
  • wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego;
  • wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną;
  • działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną, np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007‑2013;
  • doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
  • tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania.
 

[1] W zakresie nie finansowanym przez PFRON.

[2] Co do zasady nie są tworzone nowe CIS, KIS, ZAZ WTZ. Ewentualną decyzję o dopuszczeniu możliwości  tworzenia tych podmiotów w ramach RPO podejmuje IZ RPO po przeprowadzeniu analizy potrzeb regionu w tym zakresie oraz zagwarantowaniu trwałości funkcjonowania nowotworzonych podmiotów. Decyzja o możliwości tworzenia podmiotów zostanie podjęta w oparciu  o Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu zleconego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i  zostanie uwzględniona w Regulaminie konkursu dla projektów konkursowych.

[3] Stypendia wypłacane  na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[4] W przypadku osoby zarejestrowanej w PUP jako osoba bezrobotna należy poinformować właściwy terytorialnie Powiatowy Urząd Pracy.

[5] Zgodnie z Zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, wskazuje się następujące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; kompetencje cyfrowe; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

[6] W rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

[7] W rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

[8] Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

[9]Zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[10] Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

[11] Działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym i obowiązkowo stosowana w projektach przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą wybierane do dofinansowania.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 99 411 764,71 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 84 500 000,00 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr I):

Ogółem: 96 570 626,01 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 82 085 032,10 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr II) dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI:

Ogółem: 1 200 000,01 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 1 020 000,01 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr III) dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI:

Ogółem: 1 641 138,69 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 1 394 967,89 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Minimalna wartość projektu: 

Kwota dofinansowania projektu przekracza równowartość 100 tys. EUR.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu.

Minimalny wkład własny wynosi:

15% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (825.1 KB) - obowiązuje od 22.06.2021 r. 

Regulamin konkursu (1.4 MB) - obowiązuje od 26.03.2021 r.

Regulamin konkursu (1.1 MB) - obowiązuje od 08 grudnia 2020 r.

Regulamin konkursu(1.3 MB) - obowiązuje od 15 maja 2020 r. 

Regulamin konkursu (1023.9 KB)

Regulamin konkursu (1.4 MB)

Załącznik 8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe (509.5 KB)

Załącznik 8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe (452.4 KB)

Załącznik 8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.8 MB)

Załącznik 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (558.1 KB)

Załącznik 8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego_beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI 2014+ (3.4 MB)

Załącznik 8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 (1016.8 KB)

Załącznik 8.7 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (480.9 KB)

Załącznik 8.8 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (880.2 KB)

Załącznik 8.9 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (206.5 KB)

Załącznik 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (593.8 KB)

Załącznik 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe (622 KB)

Załącznik 8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (445 KB)

Załącznik 8.13 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (465 KB)

Załącznik 8.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (709 KB)

Załącznik 8.15 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (1.1 MB)

Załącznik 8.16 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (525.7 KB)

Załącznik 8.17 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (535.2 KB)

Załącznik 8.18 Wzór deklaracji poufności (588 KB)

Załącznik 8.19 Sposób pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej (4 MB)

Załącznik 8.20 Wzór oświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie weryfikacji czy dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS (529.1 KB)

Załącznik 8.21 Polskie Ramy Jakosci Staży i Praktyk - Informator (1.2 MB)

Załącznik 8.22 Tabela - Weryfikacja spełnienia minimalnego poziomu kryterium efektywności społecznej (344.4 KB)

Załącznik 8.23 Tabela - Weryfikacja spełnienia minimalnego poziomu kryerium efektywności zatrudnieniowej (358.8 KB)

Załącznik 8.24 Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim (regionalne OSI) (598.9 KB)

Załącznik 8.25 Wykaz obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (regionalne OSI) (446 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61‑754 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").