Zakończony od 04-09-2023 do 06-10-2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 11.08.2023 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWP.06.12-IP.01-002/23, w ramach Działania FEWP.06.12 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 informuje, iż w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze  zmienione zostały zapisy Regulaminu wyboru projektów w naborze nr FEWP.06.12-IP.01-002/23, w pkt. 2.4.

Pozostałe załączniki do ww. Regulaminu wyboru projektów pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 13.03.2024 r. i został udostępniony w formie elektronicznej na portalu Funduszy Europejskichna stronie internetowej Instytucji Zarządzającej oraz stronie internetowej Instytucji Organizującej Nabór.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Regulamin wyboru projektów - obowiązujący od 13.03.2024 r. (737.3 KB)

Opublikowano: 13.03.2024 r. 


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027 informuje, iż w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze zmienione zostały zapisy Regulaminu wyboru projektów w naborze nr FEWP.06.12-IP.01-002/23, w pkt. 2.5 ppkt. 4.

Pozostałe załączniki do ww. Regulaminu wyboru projektów pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 16.02.2024 r. i został udostępniony w formie elektronicznej na portalu Funduszy Europejskichna stronie internetowej Instytucji Zarządzającej oraz stronie internetowej Instytucji Organizującej Nabór.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Regulamin wyboru projektów z 16.02.2024 r. - wersja aktualna (737.4 KB)

Opublikowano: 16.02.2024 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 informuje, iż w związku z wydłużeniem naboru wniosków o dofinansowanie do 6.10.2023 r. zmienione zostały zapisy Regulaminu wyboru projektów w naborze nr FEWP.06.12-IP.01-002/23 w pkt. 2.5, ppkt. 1.

Pozostałe załączniki do ww. Regulaminu wyboru projektów pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 21.09.2023 r. i został udostępniony w formie elektronicznej w portalu Funduszy Europejskich, na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej oraz stronie internetowej Instytucji Organizującej Nabór.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Regulamin wyboru projektów z 21.09.2023_aktualny (737.6 KB)

Opublikowano: 21.09.2023 r. 


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027 informuje, iż z uwagi na bardzo duże zainteresowanie realizacją projektów wśród Wnioskodawców, planuje wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie nr FEWP.06.12-IP.01-002/23 do 6 października 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz zmieniony w tym zakresie Regulamin wyboru projektów, udostępnione zostaną niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Opublikowano: 19.09.2023 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca informuje, iż w celu ujednolicenia z wytycznymi programowymi zmieniono zapisy Regulaminu wyboru projektów nr FEWP.06.12-IP.01-002/23 w punkcie 4.2 podpunkcie 17, 26, 36 i 42.

Pozostałe załączniki do ww. Regulaminu wyboru projektów pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 5.09.2023 r. i został udostępniony w formie elektronicznej w portalu Funduszy Europejskich, na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej oraz stronie internetowej Instytucji Organizującej Nabór.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Regulamin wyboru projektów z 5.09.2023 - aktualny (729.1 KB) - nieaktualny

Opublikowano: 05.09.2023 r. 

Wyniki ocen

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przedstawia Listę wniosków skierowanych do negocjacji w ramach naboru nr FEWP.06.12-IP.01-002/23.

Lista wniosków skierowanych do negocjacji w ramach naboru nr FEWP.06.12-IP.01-002_23 (183.5 KB)

Opublikowano: 15.03.2024 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przedstawia Listę zawierającą wnioski skierowane do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEWP.06.12-IP.01-002/23.

Lista zawierająca wnioski skierowane do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEWP.06.12-IP.01-002/23 (241.9 KB)

Opublikowano: 06.12.2023 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektów należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 04.09.2023 r. od godziny 0:00:00 do dnia 22.09.2023 r. 6.10.2023 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.

Kto może składać wnioski

- JST i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,

 - organizacje pozarządowe,

 - wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa; Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Instytucje wspierające biznes; Partnerstwa; Instytucje ochrony zdrowia; Rolnicy; Rybacy; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Partnerzy społeczni; Służby publiczne; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT); Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

Projekt, zgodnie z SZOP, obejmuje działania polegające na:

1. Wsparciu cudzoziemców w szczególności poprzez:

a) organizację m.in.: kursów języka polskiego, kursów zawodowych, kursów adaptacyjnych;

b) wsparcie prawne, doradcze oraz wsparcie psychologiczne;

c) wsparcie asystenckie w codziennym funkcjonowaniu w relacji z systemem edukacji, służbą zdrowia i innymi instytucjami publicznymi (np. tłumaczenie, asystowanie w kontaktach z urzędami);

d) adaptację i integrację społeczno-kulturalną ze społecznościami lokalnymi (np. zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych);

e) rozwoju kompetencji zawodowych.

Finanse

Kwota środków do wykorzystania w ramach naboru przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu wynosi 50 000 000,00 zł 63 500 000,00 zł:

w tym:

- wsparcie finansowe EFS+: 35 000 000,00 zł  44 450 000,00 zł - 70%,

- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 12 500 000,00 zł 15 875 000,00 zł - 25%.

- wkład własny: 2 500 000,00 zł 3 175 000,00 zł – 5%.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów (737.3 KB) - aktualny od 13.03.2024 r. 

1. Regulamin wyboru projektów (737.4 KB) - aktualny od 16.02.2024 r.

1. Regulamin wyboru projektów  (737.6 KB) - aktualny od 21.09.2023 r. 

1. Regulamin wyboru projektów  (729.1 KB) - aktualny od 05.09.2023 r. 

1. Regulamin wyboru projektów. (743.6 KB)

2. Formularz wniosku o dofinansowanie (313.2 KB)

3. Wzór umowy o dofinansowanie (1.3 MB)

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia pracownika Instytucji Pośredniczącej o poufności i bezstronności (490.1 KB)

2. Wzór oświadczenia eksperta o poufności i bezstronności - nabór konkurencyjny (492 KB)

3. Wzór oświadczenia obserwatora o poufności – nabór konkurencyjny (311.5 KB)

4. Karta oceny formalnej wniosku w trybie konkurencyjnym w ramach FEW (480.8 KB)

5. Karta oceny merytorycznej wniosku w trybie konkurencyjnym w ramach FEW (538.2 KB)

6. Karta oceny kryterium negocjacyjnego w trybie konkurencyjnym FEW (405.7 KB)

7. Wzór deklaracji wekslowej (855 KB)

8. Wzór deklaracji wekslowej wraz z oświadczeniem współmałżonka (835 KB)

9. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nierozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (72.7 KB)

9. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nierozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (865.3 KB)

10. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nierozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (elektroniczna forma zawarcia umowy) (72.8 KB)

10. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nierozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (elektroniczna forma zawarcia umowy) (865.9 KB)

11. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu rozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (73.2 KB)

11. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu rozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (866.1 KB)

12. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu rozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (elektroniczna forma zawarcia umowy) (73.6 KB)

12. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu rozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (elektroniczna forma zawarcia umowy) (867 KB)

Inne ważne informacje

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących naboru można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Wyjaśnienia udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 poprzez następujące kanały komunikacji: 

- konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową na adres: efs@wup.poznan.pl),

- konsultacje w siedzibie ION (Punkt Informacyjny WUP, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań).

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące naboru ION zamieszcza na stronie internetowej oraz portalu przy informacji o naborze.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").