Zakończony od 11-12-2023 do 12-01-2024

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 17.11.2023 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWP.06.03-IP.01-001/23, w ramach Działania 6.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Zmiana informacji w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów -nabór nr FEWP.06.03-IP.01-001/23

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 informuje, iż w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze zmienione zostały zapisy Regulaminu wyboru projektów w naborze nr FEWP.06.03-IP.01-001/23, w pkt. 2.5 ppkt 4.

Pozostałe załączniki do ww. Regulaminu wyboru projektów pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 13.05.2024 r. i został udostępniony w formie elektronicznej na portalu Funduszy Europejskich, na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej oraz stronie internetowej Instytucji Organizującej Nabór.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Regulamin wyboru projektów obowiązujący od 13.05.2024 r. (778.2 KB)

Opubllikowano: 13.05.2024 r. 


Zmiana informacji w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów -nabór nr FEWP.06.03-IP.01-001/23

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027,

Oś Priorytetowa 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+),

Działania 6.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z wydłużeniem naboru wniosków o dofinansowanie do 12 stycznia 2024 r. zmienione zostały zapisy Regulaminu wyboru projektów w naborze nr FEWP.06.03-IP.01-001/23, w pkt 2.5 ppkt. 1.

Ponadto w związku ze zmianą Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 obowiązujących od 08.12.2023 r. zmienione zostały zapisy Regulaminu wyboru projektów w naborze nr FEWP.06.03-IP.01-001/23 w pkt 7.1 oraz załącznika Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 do Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FEWP.06.03-IP.01-001/23 w pkt 12.

Pozostałe załączniki do ww. Regulaminu wyboru projektów pozostają bez zmian.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od 22.12.2023 r. i został udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl
i www.wrpo.wielkopolskie.pl

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Regulaminu wyboru projektów  (773.5 KB) 

Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (294.6 KB)

Opublikowano: 22.12.2023 r. 


Zmiana informacji w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów - nabór nr FEWP.06.03-IP.01-001/23

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Oś Priorytetowa 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)

Działania 6.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027 informuje, iż planuje wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie nr FEWP.06.03-IP.01-001/23 do 12 stycznia 2024 r.

Ponadto, w związku ze zmianą Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 obowiązujących od 8.12.2023 r., uaktualnione zostaną odpowiednie zapisy Regulaminu wyboru projektów.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje oraz zmieniony w tym zakresie Regulamin wyboru projektów udostępnione zostaną niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Opublikowano: 21.12.2023 r. 

Wyniki ocen

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przedstawia Listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej po uwzględnieniu złożonych protestów oraz w wyniku dokonanej poprawnej oceny formalnej w ramach naboru nr FEWP.06.03-IP.01-001/23.

Lista projektów, które zostały skierowane do oceny merytorycznej (209.7 KB)

Opublikowano: 13.05.2024 r. 


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przedstawia Listę wniosków, które zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEWP.06.03-IP.01-001/23.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEWP.06.03-IP.01-001_23 (206 KB)

Opublikowano: 07.03.2024 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektów należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 11.12.2023 r. od godziny 0:00:00 do dnia 29.12.2023 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.

Kto może składać wnioski

- Administracja publiczna

- Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

- Partnerzy społeczni

- Przedsiębiorstwa

- Służby publiczne

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa; Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Instytucje wspierające biznes; Partnerstwa; Instytucje ochrony zdrowia; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Partnerzy społeczni; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Duże; Średnie; Małe; Mikro; Mid caps; Small mid caps; Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

Projekt, zgodnie z SZOP, obejmuje działania mające na celu:

1. wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, kampanie, doradztwo, konsultacje indywidualne, wsparcie grupowe, panele, grupy doradcze w szczególności z zakresu:

- równouprawnienia na rynku pracy,

- zwiększenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym,

- przełamywania stereotypów związanych z płcią,

- zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy.

2. poprawienie sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i społeczną

Finanse

Kwota środków do wykorzystania w ramach naboru przeznaczona na realizację projektów wynosi 40 000 000,00 zł:

w tym:

• środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:

- ze środków europejskich (EFS+) 28 000 000,00 zł – 70 %,

- ze środków budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego: 10 000 000,00 zł – 25 %.

• wkład własny: 2 000 000,00 zł – 5 %.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów (778.2 KB) - obowiązuje od 13.05.2024 r.

1. Regulaminu wyboru projektów (773.5 KB) - obowiązuje od 22.12.2023 r. 

1. Regulamin wyboru projektów (769 KB)

2. Formularz wniosku o dofinansowanie (294.4 KB)

3. Wzór umowy o dofinansowanie (748.3 KB)

4. Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług dla Programu FEW 2021-2027 (294.6 KB) - obowiązuje od 22.12.2023

4. Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług dla Programu FEW 2021-2027 (278.1 KB)

Materiały pomocnicze: 

1. Wzór oświadczenia pracownika Instytucji Pośredniczącej o poufności i bezstronności – nabór konkurencyjny (191.1 KB)

2. Wzór oświadczenia eksperta o poufności i bezstronności – nabór konkurencyjny (195.4 KB)

3. Wzór oświadczenia obserwatora o poufności – nabór konkurencyjny (103.1 KB)

4. Karta oceny formalnej wniosku w trybie konkurencyjnym FEW (208.5 KB)

5. Karta oceny merytorycznej wniosku w trybie konkurencyjnym FEW (201.3 KB)

6. Karta oceny kryterium negocjacyjnego w trybie konkurencyjnym FEW (159.9 KB)

7. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (187.1 KB)

8. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Aktualizacja 2022 (2.2 MB)

9. Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030) (2.1 MB)

10. Ocena poziomu umiejętności cyfrowych - klucz odpowiedzi do zestaw 1 (27.9 KB)

10. Ocena poziomu umiejętności cyfrowych - klucz odpowiedzi do zestaw 1 (289.9 KB)

11. Ocena poziomu umiejętności cyfrowych - klucz odpowiedzi do zestaw 2 (27.2 KB)

11. Ocena poziomu umiejętności cyfrowych - klucz odpowiedzi do zestaw 2 (293.8 KB)

12. Ocena poziomu umiejętności cyfrowych - klucz odpowiedzi do zestaw 3 (27.9 KB)

12. Ocena poziomu umiejętności cyfrowych - klucz odpowiedzi do zestaw 3 (289.3 KB)

13. Wzór deklaracji wekslowej (855.2 KB)

14. Wzór deklaracji wekslowej wraz z oświadczeniem współmałżonka (834.9 KB)

15. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nierozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (72.8 KB)

15. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nierozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (864.6 KB)

16. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nierozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (elektroniczna forma zawarcia umowy) (73 KB)

16. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nierozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (elektroniczna forma zawarcia umowy) (865.1 KB)

17. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu rozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (73.5 KB)

17. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu rozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (865.4 KB)

18. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu rozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (elektroniczna forma zawarcia umowy) (73.7 KB)

18. Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu rozliczanego częściowymi wnioskami o płatność (elektroniczna forma zawarcia umowy) (866.2 KB)

Inne ważne informacje

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących naboru można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Wyjaśnienia udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 poprzez następujące kanały komunikacji: 

- konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową na adres: efs@wup.poznan.pl),

- konsultacje w siedzibie ION (Punkt Informacyjny WUP, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań).

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące naboru ION zamieszcza na stronie   internetowej oraz portalu przy informacji o naborze.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").