Zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, kolor skóry lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach, w tym udziału w realizowanych projektach finansowanych ze środków unijnych, jak i korzystania z ich efektów.

Gwarancja stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji wynika przede wszystkim z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Art. 32 i Art. 33.

Ponadto realizacja wspomnianej zasady unormowana została w takich dokumentach jak:

  1. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

  2. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – Art. 10.

  3. Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

  4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

  5. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

  6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

W dokumentach unijnych podkreślana jest przede wszystkim konieczność:

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (IZ WRPO 2014+) zapewnia, aby przedsięwzięcia finansowane z funduszy unijnych były realizowane z poszanowaniem zasad równości i niedyskryminacji.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ zwraca uwagę wszystkim beneficjentom funduszy unijnych, a także instytucjom zaangażowanym w ich wykorzystanie, iż są oni zobowiązani do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, a także do przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. Podkreślamy, że środki WRPO 2014+ nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane do realizacji jakichkolwiek działań, które byłyby  dyskryminujące dla uczestników projektu, jego personelu czy osób współpracujących.

W ramach dobrych praktyk Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, podpisał Kartę Różnorodności oraz powołał Pełnomocniczkę ds. równego traktowania.

Pliki:

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (461 KB)

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (280.5 KB)

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - język łatwy (4.3 MB)

Broszura_Dążenie_do_Unii_równości_Strategia_na_rzecz_równouprawnienia_płci_na_lata_2020–2025 (256.4 KB)

Unia_równości_Strategia_na_rzecz_równouprawnienia_płci_na_lata_2020-2025 (1.1 MB)

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (300.7 KB)

Załącznik nr 1. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (233 KB)

Załącznik nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (3.3 MB)

Sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci (3.5 MB)

Publikacje i prezentacje:

Poradnik „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020” (2.2 MB)

Poradnik „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” (9.7 MB)

Prezentacja IZ WRPO 2014+ (654.1 KB)

Prezentacja Stereotypy (428.5 KB)

Prezentacja Słownik (449.1 KB)

Pobierz jako PDF